Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego” ......."

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


GMINA KNURÓW, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, woj. śląskie, pow. gliwicki, tel. 0-32 235-10-17, fax 0-32 235-15-21 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego” w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście” - II Etap obejmujący przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chrobrego, ul. Paderewskiego, ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego, ul. Słowackiego oraz ul. Puszkina, na realizatora zamówienia wybrano:

Zakład Usług Elektrycznych

TOM – ELEKTRO Antoni Tomala

ul. Libowiec 20

44-336 Jastrzębie Zdrój

cena ofertowa – 266.776,10 zł

Oferta ww. wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą (z najniższą ceną), przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII pkt 1 SIWZ nr ZP.271.2.030.2013 z dnia 21.05.2013r., tj. cena – 100 % i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Łączna punktacja


1

2

3

4

04

Zakład Usług Elektrycznych TOM – ELEKTRO

Antoni Tomala

ul. Libowiec 20, 44-336 Jastrzębie Zdrój

cena ofertowa – 266.776,10 zł

100,00

100,00

02

Energo – Inwest Jacek Mielczarek

Dębe 50G, 05-140 Serock

cena ofertowa – 268.706,26 zł

99,28

99,28

01

OBI COMPLEX Rafał Zgoda

ul. Wysoka 5, 44-240 Żory

cena ofertowa – 307.496,31 zł

86,76

86,76

03

Firma „Elektro – Energetyk”

ul. Orląt Lwowskich 143, 41-208 Sosnowiec

cena ofertowa – 450.973,30 zł

Wykonawca niepodlegający ocenie - Wykonawca wykluczony z postępowania


 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Piotr Surówka

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego” ......."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Grażyna Szweda
Data na dokumencie:28.06.2013
Data publikacji:28.06.2013 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż