Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Knurów informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła pojęcie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Zgodnie z art. 3 pkt 13c ustawy Prawo energetyczne - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje zatem, gdy:

  • osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
  • osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
  • osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz.402) wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,37 zł / miesiąc;

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,80 zł / miesiąc;

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł / miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłasza minister właściwy do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Jednocześnie nastąpiła zmiana art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych zawierającego definicję dochodu na potrzeby ustalenia dodatku mieszkaniowego. W myśl nowelizacji dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

W celu otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Ogana 5, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (załącznik do ww. ustawy część I Dokonanie czynności urzędowej pkt 53) decyzje w sprawach przyznania dodatku energetycznego są zwolnione z opłaty skarbowej.

W myśl art 21 pkt 97a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatek energetyczny jest wolny od podatku dochodowego.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dot. dodatku energetycznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Data publikacji:30.12.2013 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Lidia Labocha-Kozar
Data aktualizacji:24.05.2019 12:16