Informacja dot. dodatku energetycznego

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Knurów informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła pojęcie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Zgodnie z art. 3 pkt 13c ustawy Prawo energetyczne - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje zatem, gdy:

  • osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
  • osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
  • osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz.402) wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,37 zł / miesiąc;

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,80 zł / miesiąc;

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł / miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłasza minister właściwy do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Jednocześnie nastąpiła zmiana art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych zawierającego definicję dochodu na potrzeby ustalenia dodatku mieszkaniowego. W myśl nowelizacji dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

W celu otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Ogana 5, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (załącznik do ww. ustawy część I Dokonanie czynności urzędowej pkt 53) decyzje w sprawach przyznania dodatku energetycznego są zwolnione z opłaty skarbowej.

W myśl art 21 pkt 97a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatek energetyczny jest wolny od podatku dochodowego.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dot. dodatku energetycznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2013 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.05.2019 12:16 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.02.2019 14:27 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 10:52 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 12:07 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 12:07 Usunięto załącznik Informacja dot. dodatku energetycznego
(Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 12:06 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
04.05.2016 13:37 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
04.05.2016 13:37 Dodano załącznik "Informacja dot. dodatku energetycznego"
(Lidia Labocha-Kozar)
04.05.2016 13:34 Usunięto załącznik Informacja dot. dodatku energetycznego
(Lidia Labocha-Kozar)
04.05.2016 13:32 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
29.04.2015 10:26 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
29.04.2015 10:26 Dodano załącznik "Informacja dot. dodatku energetycznego"
(Lidia Labocha-Kozar)
29.04.2015 10:20 Usunięto załącznik Informacja dot. dodatku energetycznego
(Lidia Labocha-Kozar)
29.04.2015 10:20 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
27.01.2015 12:30 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
27.01.2015 12:28 Dodano załącznik "Informacja dot. dodatku energetycznego"
(Lidia Labocha-Kozar)
27.01.2015 12:28 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
27.01.2015 12:27 Usunięto załącznik Informacja dot. dodatku energetycznego
(Lidia Labocha-Kozar)
23.04.2014 15:40 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
23.04.2014 15:40 Dodano załącznik "Informacja dot. dodatku energetycznego"
(Lidia Labocha-Kozar)
23.04.2014 15:39 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
23.04.2014 15:39 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dodatku
energetycznego

(Lidia Labocha-Kozar)
23.04.2014 15:39 Usunięto załącznik Informacja dot. dodatku energetycznego
(Lidia Labocha-Kozar)
28.03.2014 10:44 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
28.03.2014 10:43 Dodano załącznik "Informacja dot. dodatku energetycznego"
(Lidia Labocha-Kozar)
28.03.2014 10:43 Usunięto załącznik Informacja o dodatku energetycznym
(Lidia Labocha-Kozar)
28.03.2014 10:42 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
20.02.2014 09:13 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
20.02.2014 09:12 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dodatku
energetycznego"

(Lidia Labocha-Kozar)
20.02.2014 09:12 Usunięto załącznik wniosek o przyznanie dodatku
energetycznego

(Lidia Labocha-Kozar)
20.02.2014 09:08 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
20.02.2014 09:08 Dodano załącznik "Informacja o dodatku energetycznym"
(Lidia Labocha-Kozar)
20.02.2014 09:07 Usunięto załącznik Informacja o dodatku energetycznym
(Lidia Labocha-Kozar)
20.02.2014 09:07 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.01.2014 13:14 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.01.2014 13:13 Dodano załącznik "wniosek o przyznanie dodatku
energetycznego "

(Lidia Labocha-Kozar)
14.01.2014 13:13 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dodatku
energetycznego

(Lidia Labocha-Kozar)
14.01.2014 13:07 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.01.2014 13:04 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.01.2014 13:04 Dodano załącznik "Informacja o dodatku energetycznym"
(Lidia Labocha-Kozar)
14.01.2014 13:03 Usunięto załącznik Informacja o dodatku energetycznym
(Lidia Labocha-Kozar)
31.12.2013 11:59 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
31.12.2013 11:57 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
31.12.2013 11:57 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dodatku
energetycznego"

(Lidia Labocha-Kozar)
30.12.2013 13:20 Utworzenie dokumentu. (Lidia Labocha-Kozar)