Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie

Knurów: Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie.
Numer ogłoszenia: 11097 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów , Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. (032) 33 55 000, faks (032) 33 55 006.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie, ul. 1 Maja 45. Zamówienie będzie realizowane w okresie, o którym mowa w pkt.8 SIWZ, sukcesywnie od potrzem zamawiającego. Zamówienie publiczne będzie realizowane w podziale na następujące zadanie: Zadanie Nr 2 Nabiał.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-3, 15.88.10.00-7, 44.42.30.00-1, 15.89.40.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: 190,00 zł słownie: sto dziewięćdziesiąt zł 00/100 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert na poszczególną część. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Knurowie w GETIN Bank S.A. w Knurowie na konto Nr: 13 1560 1081 2121 0978 1588 0004. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2 nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 8.1 z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 8.2 z chwilą złożenia w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2 przed upływem terminu składania ofert - pozostałych formach. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.1 i ust. 2 PZP 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie spełnił jedno z warunków, o którym mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, okres odpowiedzialności gwaranta lub ubezpieczyciela musi być dłuższy o trzydzieści dni niż okres związania ofertą. 12. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą lub niemożności zawarcia umowy na skutek wniesienia środków ochrony prawnej Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przedłużyć okres obowiązywania wadium lub wnieść nowe wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę o tematyce tożsamej ze składaną ofertą 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 6. Zamawiający dokona oceny spełniania w,w warunków zgodnie z formułą - spełnia,nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 12

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawcy którzy, znajdują w stuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1394&r=o
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów, sekretariat -I piętro.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów, sekretariat -I piętro.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Powrót

  Załączniki

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie
  Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
  Informację opublikował:Marcin Szołtysek
  Informację wytworzył:Maria Barska
  Data na dokumencie:17.01.2014
  Data publikacji:17.01.2014 11:35

  Rejestr zmian dokumentu

  pokaż