Nadanie statusu Partnera Programu

Usługa

"Nadanie statusu Partnera Programu "

świadczona przez

Biuro ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

w formie Karty Informacyjnej

  

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych),
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • Uchwała Rady Miasta Knurów Nr LIV/719/18 z dnia 19 września 2018r. w sprawie: „Przyjęcia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”  w Knurowie,
 • Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest zamieszczony w BIP Knurów w menu przedmiotowym, w zakładce ,,Jak załatwić sprawe w Urzędzie?"

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione Oświadczenie o przystąpieniu do Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie - załącznik  nr  BWP-1 do karty informacyjnej,
 • kserokopia odpisu z właściwego rejestru, z wyjątkiem CEIDG oraz KRS; kserokopia odpisu z KRS jest wymagana jeśli wnioskodawca powołuje się na dane niewystępujące w Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl),
 • umowa spółki cywilnej, w przypadku gdy z wnioskiem występują wszystkie lub niektóre osoby, które ją zawarły,
 • pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika, że wnioskodawca ma prawo do reprezentowania i działania na rzecz podmiotu w imieniu którego występuje – jeśli dotyczy,
 • dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu.

Opłaty:

 • Nadanie statusu Partnera Programu jest bezpłatne

Termin załatwienia:

 • Po weryfikacji Oświadczenia, nadanie statusu Partnera nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletnego Oświadczenia – poprzez zawarcie Porozumienia o współpracy z Gminą Knurów - załącznik nr  BWP-3 do karty informacyjnej

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Biuro ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –  pok. nr 09  (niski parter) Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. (32) 339 22 93

Godziny przyjmowania dokumentów:

 • poniedziałek - wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.30
 • środa od godz.7.30 do godz. 17.30
 • czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
 • piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30

Tryb odwoławczy:

 • nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Program „Rodzina 3+” w Knurowie skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej 3 dzieci, zamieszkałych w Knurowie.
 • Partnerem Programu może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, jak również podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, w szczególności instytucje kultury, kluby sportowe i stowarzyszenia, jeśli zadeklarują wolę przystąpienia do Programu i udzielania zniżek na zasadach określonych w Regulaminie współpracy Gminy Knurów z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji Programu „Rodzina 3+” w Knurowie -załącznik nr BWP-2 do karty informacyjnej. Przystąpienie do Programu następuje z chwilą podpisania przez Partnera Porozumienia o współpracy z Gminą Knurów - na podstawie złożonego wcześniej Oświadczenia o przystąpieniu do Programu ,,Rodzina 3+” , w którym zawarte są informacje o miejscu i wysokości udzielanych zniżek dla posiadaczy Karty Rodzina 3+ w Knurowie.
 • Partner uprawniony jest też do złożenia Oświadczenia o przystąpieniu do Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie drogą mailową na adres um@knurow.pl - po wcześniejszym jego wypełnieniu, podpisaniu i zeskanowaniu. W takim przypadku, oryginał Oświadczenia dostarczony być musi do Urzędu Miasta Knurów najpóźniej w dniu podpisania Porozumienia o współpracy z Gminą Knurów.
 • Partner jest zobowiązany do udzielenia Posiadaczom Kart zniżek zadeklarowanych w Oświadczeniu, po okazaniu przez posiadacza ważnej Karty wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 • Partner jest uprawniony do aktualizacji treści Oświadczenia, w tym miejsca i wysokości udzielanych zniżek nie częściej niż raz w kwartale.
 • Partner jest uprawniony do rezygnacji ze statusu Partnera za 14 dniowym wypowiedzeniem, złożonym Gminie w formie pisemnej.
 • Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
   - Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Knurów jest Prezydent Miasta Knurów, ul. dr.Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów.
  - Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.
  - Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz do jej realizacji.
  - Dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  - Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (zgodnie art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych).

Załączniki:

1. Oświadczenie o przystąpieniu do Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie- załącznik nr BWP-1.
2. Regulamin współpracy Gminy Knurów z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji Programu „Rodzina 3+” w Knurowie – załącznik nr BWP-2.
3.  Wzór Porozumienia o współpracy z Gminą Knurów – załącznik nr BWP-3.

   

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie statusu Partnera Programu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Stryczek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.08.2017
Data publikacji:29.01.2014 17:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.01.2019 12:43 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
23.01.2019 12:23 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
23.01.2019 12:23 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
(Krzysztof Stryczek)
23.01.2019 12:23 Usunięto załącznik informacja RODO
(Krzysztof Stryczek)
25.05.2018 08:02 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
25.05.2018 08:01 Dodano załącznik "informacja RODO"
(Krzysztof Stryczek)
26.09.2017 10:45 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
26.09.2017 10:44 Dodano załącznik "Regulamin współpracy"
(Krzysztof Stryczek)
26.09.2017 10:44 Dodano załącznik "Wzór porozumienia o wspólpracy"
(Krzysztof Stryczek)
26.09.2017 10:44 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia"
(Krzysztof Stryczek)
26.09.2017 10:44 Dodano załącznik "Karta informacyjna"
(Krzysztof Stryczek)
26.09.2017 10:41 Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do Karty- Wzór
Porozumienia o współpracy z Gminą Knurów

(Krzysztof Stryczek)
26.09.2017 10:41 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Karty- Regulamin
współpracy Gminy Knurów z podmiotami zewnętrznymi przy
realizacji Programu „Rodzina 3+” w Knurowie

(Krzysztof Stryczek)
26.09.2017 10:40 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do
Karty-Oświadczenie o przystąpieniu do Programu ,,Rodzina
3+” w Knurowie

(Krzysztof Stryczek)
26.09.2017 10:37 Usunięto załącznik Karta informacyjna
(Krzysztof Stryczek)
12.10.2016 17:18 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
12.10.2016 17:18 Dodano załącznik "Karta informacyjna"
(Krzysztof Stryczek)
12.10.2016 17:18 Usunięto załącznik Karta Informacyjna
(Krzysztof Stryczek)
12.10.2016 17:13 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
12.10.2016 17:10 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
03.08.2016 14:24 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
03.08.2016 07:41Dokument został odzyskany. (Krzysztof Stryczek)
03.08.2016 07:35Dokument usunięto. (Krzysztof Stryczek)
11.01.2016 10:46 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
11.01.2016 10:45 Edycja dokumentu (Krzysztof Stryczek)
11.01.2016 10:45 Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
(Krzysztof Stryczek)
11.01.2016 10:45 Usunięto załącznik Karta Informacyjna
(Krzysztof Stryczek)
11.01.2016 10:44 Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
(Krzysztof Stryczek)
11.01.2016 10:43 Usunięto załącznik Karta informacyjna -KI-BWP-02-1
(Krzysztof Stryczek)