Knurów, 24.02.2005 r.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 W KNUROWIE
ul. F. Ogana 2

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 - z późniejszymi zmianami)

ogłasza: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60 000 euro na:

Rozbiórkę łącznika pomiędzy budynkiem A i B Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Knurowie, ul. Ogana 2.

Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy;
- zakończenie robót: 29.04.2005 r.

Kryteria oceny ofert: cena -100 %

Skala punktów stosowana do oceny: kryterium cena - 100 punktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można odebrać w sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Knurowie w godzinach od 830 do 1430.

Miejsce składania ofert:
W sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Knurowie, ul. F.Ogana 2 do dnia 11.03.2005 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.03.2005 r. o godz. 1030.

Postępowanie jest prowadzone bez wstępnej kwalifikacji wykonawców.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego".

Termin związany ofertą: 30 dni.

Dyrektor MP Nr 10

mgr Dorota Wawrzyniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:27.02.2005 16:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:24.02.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:27.02.2005 16:10