Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa ul. Koziełka na odc. od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odc. od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” - I Etap ........

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

--------------------------------------------------------------------------------


Knurów: Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie - I Etap, obejmujący przebudowę ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do rejonu budynku nr 99

Numer ogłoszenia: 29343 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie - I Etap, obejmujący przebudowę ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do rejonu budynku nr 99.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie I Etapu zadania, tj. wykonanie przebudowy odcinka ul. Koziełka w Knurowie oznaczonego w dokumentacji projektowej jako: odcinek I i odcinek II (od km 0+000,00 do km 0+929,50), a w szczególności:
1) wykonanie nowej nawierzchni jezdni ulicy wraz z podbudową, w tym:
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm;
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm;
c) podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm;
d) podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 15 cm;
e) podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr. 20 cm;
f) warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20 ÷ 30 cm;
2) wykonanie nowej nawierzchni chodników wraz z podbudową, w tym:
a) kostka brukowa betonowa gr. 8 cm;
b) podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm;
c) podbudowa tłuczniowa gr. 20 cm;
3) wykonanie nowej nawierzchni wjazdów do posesji wraz z podbudową, w tym:
a) kostka brukowa betonowa gr. 8 cm;
b) podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm;
c) podbudowa tłuczniowa gr. 25 cm;
4) wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych wraz podbudową, w tym:
a) kostka brukowa betonowa gr. 8 cm;
b) podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm;
c) podbudowa tłuczniowa gr. 25 cm;
5) wykonanie odwodnienia ulicy, w tym:
a) wpusty uliczne O 500 z uchylną kratą z zatrzaskiem i koszami;
b) studnie rewizyjne betonowe i studnie rewizyjne PE;
c) odcinki kanalizacji deszczowej z rur PVC;
d) odcinki drenażu O 100;
6) wykonanie nowego oświetlenia ulicy, w tym:
a) słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wys. 8 m z pojedynczym wysięgnikiem, na fundamencie betonowym wraz z oprawami oświetleniowymi z redukcją mocy - 30 kpl;
b) słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wys. 8 m z podwójnym wysięgnikiem, na fundamencie betonowym wraz z oprawami oświetleniowymi z redukcją mocy - 3 kpl.;
c) kable oświetlenia ulicznego - ok. 1506 mb;
d) szafa oświetlenia ulicznego - 1 kpl;
7) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu;
8) oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, wykonanym przez Wykonawcę;
9) wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu (dostarczonego przez Zamawiającego) dla odcinka I i II wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu;
10) oznakowanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonanym przez Wykonawcę;
11) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, przełożenie lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, plantowanie i humusowanie poboczy, itp.).
2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie dotyczącym odcinka I i odcinka II oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom wskazanym w ww. dokumentach przetargowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy (materiały i robociznę).
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania kosztów wymienionych w § 9 ust. 3 wzoru umowy.
5. Terminy wykonania zamówienia:
1) termin rozpoczęcia opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - w dniu podpisania umowy;
2) termin dostarczenia do Zamawiającego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - do 8 tygodni od dnia podpisania umowy;
3) termin rozpoczęcia robót - do 7 dni od daty przekazania placu budowy;
4) termin zakończenia - do 29 tygodni od dnia podpisania umowy;
5) termin przekazania placu budowy - do 10 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 5,12% jego wartości. Zamówienie, o którym mowa powyżej może zostać udzielone nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.11.27.00-2, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.22.00-4, 45.31.61.00-6, 45.23.16.00-1, 45.23.23.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 203.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,
2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w realizacji co najmniej:
a) dwóch robót o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto każda, obejmujących wykonanie budowy, przebudowy lub remontów dróg, ulic lub placów, których nawierzchnia jezdni została wykonana z asfaltobetonu;
b) dwóch robót o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każda, obejmujących wykonanie budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego;
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadających kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: następujących osób:
- kierownika budowy - osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń oraz 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi jako kierownik budowy/robót po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
- kierownika robót kanalizacyjnych - osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych;
- kierownika robót elektrycznych - osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń;
b) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP) na stanowisku dozoru (D);
c) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP) na stanowisku eksploatacji (E).

W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć ww. funkcje.

Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowników budowy i robót) stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, a członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zdolnościami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego Wydz. Zamówień Publicznych, pok. 217, w godz. pracy Urzędu lub za zal. poczt. po uiszczeniu opłaty na konto zamawiającego. Opłata 1240,50 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 217.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Grażyna Szweda,
2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Urszula Czarnecka,
fax nr: 32 441-97-44, 32 339-22-92 lub 32 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Piotr Surówka

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna tutaj:

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa ul. Koziełka na odc. od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odc. od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” - I Etap ........
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Grażyna Szweda
Data na dokumencie:13.02.2014
Data publikacji:13.02.2014 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż