wersja do wydruku Monika Szczuk 19.03.2014 09:09

Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n. Oprac. dok. proj. - koszt. dla zad. pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w rej. ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sob. (...)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html


Knurów: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego,
Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście

Numer ogłoszenia: 91988 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Knurów ,
ul. dr. Floriana Ogana 5,
44-190 Knurów,
woj. śląskie,
tel. 32 3392308,
faks 32 2351521, 3392292

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego,
1.2. zgłoszenie wykonania robót bez wymaganego pozwolenia na budowę lub złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (w miarę potrzeb),
1.3. pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
3.1. uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
3.2. przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców robót realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z działającymi na zlecenie spółki TAURON wykonawcami (wymienionymi w OPZ) dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej napowietrznej sieci nN w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego, skojarzonej z napowietrzną linią oświetlenia ulicznego.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:
6.1. stwierdzenie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia,
6.2. uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 SIWZ, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego,
6.3. wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzanie szkiców w Dzienniku Budowy,
6.4. udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji.

7. Szczegółowe obowiązki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

8. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy - przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji:
8.1. w zakresie używania,
8.2. w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
8.3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
8.4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektowo - kosztorysową na okres 36 miesięcy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorowi zamówienia, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 15 % jego wartości. Zamówienie, o którym mowa powyżej może zostać udzielone nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.
8. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
9. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
9.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,
9.2. z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania w wykazie usług doświadczenia w wykonaniu co najmniej dwóch prac projektowych w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia ulic, parkingów lub placów, o wartości brutto minimum 30.000,00 zł każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na stanowiska:
1) projektanta - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych,
2) sprawdzającego - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych.

Zamawiający zwraca uwagę, iż wskazana osoba winna uczynić zadość wymaganiom określonym w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) tj. uzyskać wpis w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a w/w ustawy, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności lub kwalifikacje zawodowe tej osoby winny zostać uznane na zasadach wskazanych w art. 12 a Prawa budowlanego.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, nieza­leżnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dys­pozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac w innych branżach Wykonawca zapewni po 2 osoby (projektanta i sprawdzającego) dla każdej z branż, posiadające odpowiednie uprawnienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowodami, o których mowa wyżej są:
- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym powyżej odpowiednio dla danego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ,
2) w sytuacji opisanej w art. 36b ust. 2 pzp tj. jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego Wydział Zamówień Publicznych, pok. 217, w godz. pracy UM lub za zal. poczt. po uiszczeniu opłaty na konto zamawiającego.  Opłata 20,68 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  28.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 217.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Grażyna Szweda,
Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Monika Szczuk,
fax: 32 339-22-92,
fax 32 441-97-44
e-mail: zp@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZASTĘPCA PREZYDENTA


 Barbara Zwierzyńska

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

UWAGA: zmieniono termin składania ofert na dzień 01.04.2014 r.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przet. nieogr. p.n. Oprac. dok. proj. - koszt. dla zad. pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w rej. ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sob. (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Informację wytworzył:Grażyna Szweda
Data na dokumencie:19.03.2014
Data publikacji:19.03.2014 09:09