Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html - tutaj


Knurów: Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie - I Etap obejmujący budowę miejsc postojowych w rejonie ul. Ułanów w Knurowie w ramach zadania: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta


Numer ogłoszenia: 83253 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie - I Etap obejmujący budowę miejsc postojowych w rejonie ul. Ułanów w Knurowie w ramach zadania: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje:

1) wykonanie 36 miejsc postojowych (w tym: 35 miejsc postojowych o wymiarach 5,0 m x 2,5 m oraz 1 miejsca o wymiarach 5,0 m x 3,6 m) z kostki brukowej koloru czerwonego wraz z linią podziału z kostki brukowej betonowej koloru szarego oraz jezdni manewrowej z kostki brukowej koloru szarego o powierzchni łącznej ok. 755,90 m2, o następującej konstrukcji:

a) kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm,

b) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3 cm,

c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 25 cm,

d) warstwa odsączająca z mieszanki kruszywowej (np. pospółka) o gr. 15 cm,

e) geotekstyl separujący na 5 cm warstwie ochronnej piasku,

f) stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa o gr. 30 cm, z zastrzeżeniem § 9 ust. 8 wzoru umowy;

2) wykonanie nowej nawierzchni chodników wraz z podbudową o powierzchni ok. 160,0 m2, o następującej konstrukcji:

a) kostka brukowa betonowa koloru szarego o gr. 8 cm,

b) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3 cm,

c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm,

d) warstwa odsączająca z mieszanki kruszywowej (np. pospółka) o gr. 10 cm,

e) stabilizacja podłoża warstwą niesortu kamiennego o gr. 20 cm, z zastrzeżeniem § 9 ust. 8 wzoru umowy;

3) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:

a) ułożenie kanału deszczowego: rura PCV-U typ S lita z wydłużonym kielichem o średnicy Ø 315 x 9,2 i długości ok. 55,30 m,

b) ułożenie przykanalików: rura PCV-U typ S lita z wydłużonym kielichem o średnicy Ø 200 x 5,9 i długości ok. 19,10 m,

c) montaż studni żelbetowych o średnicy Ø 1200 - 3 szt,

d) montaż studni tworzywowych o średnicy Ø 425 - 2 szt,

e) montaż wpustów ulicznych osadzonych na studzienkach żelbetowych Ø 500 wraz z osadnikiem i koszem - 3 szt;

4) montaż oświetlenia ulicznego, w tym:

a) ułożenia kabla oświetleniowego typu YAKY 4 x 35 mm2 o długości ok. 183,0 m,

b) montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wys. 7,0 m z wysięgnikiem łukowym pojedynczym wraz z oprawą oświetleniową typu SGS 104 100/70W z redukcją mocy - 2 kpl,

c) montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wys. 7,0 m z wysięgnikiem łukowym podwójnym wraz z oprawą oświetleniową typu SGS 104 100/70W z redukcją mocy - 1 kpl,

d) przestawienie istniejącego słupa parkowego OŻ wraz z oprawą oświetleniową - 1 kpl,

5) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu,

6) wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, wykonanym przez wykonawcę,

7) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dostarczonym przez zamawiającego,

8) roboty towarzyszące: roboty rozbiórkowe, ułożenie rur ochronnych dla zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, regulacja wysokościowa pokryw armatury istniejącego uzbrojenia, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej, humusowanie terenu i obsianie trawą.

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy (robociznę i materiały), z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 wzoru umowy.

4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania kosztów wymienionych w § 9 ust. 3 wzoru umowy.

5. Termin wykonania zamówienia:

1) Termin rozpoczęcia opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - w dniu podpisania umowy.

2) Termin dostarczenia do zamawiającego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

3) Termin rozpoczęcia robót - do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

4) Termin zakończenia robót - do 14 tygodni od dnia podpisania umowy;

5) Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia przez branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4÷6 wzoru umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.22.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do niedwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:

1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,

2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający wymaga wykazania, w wykazie zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, doświadczenia w wykonaniu co najmniej: a) dwóch robót budowlanych o wartości minimum 270 tys zł brutto każda, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, placów lub parkingów wraz z podbudową, b) dwóch robót budowlanych o wartości minimum 50 tys zł brutto każda, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy minimum 200 mm, c) dopuszczalne jest występowanie więcej niż jednego rodzaju ww robót w jednym zadaniu, z zachowaniem wartości i parametrów minimalnych wskazanych powyżej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadającej kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, na następujące stanowiska: kierownika budowy w specjalności drogowej - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi jako kierownik budowy/ robót po uzyskaniu uprawnień budowlanych, kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych, kierownika robót w specjalności elektrycznej - osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci elektrycznych, b) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP) na stanowisku dozoru (D), c) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP) na stanowisku eksploatacji (E), d) w przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć ww. funkcje. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownika budowy) stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, a członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 300 tys zł. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zdolnościami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowodami, o których mowa wyżej w pkt. III.4.1 są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 3. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp przedstawia w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt. III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego-Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218, w godz. 8:00-13:30 lub za zaliczeniem pocztowym po uiszczeniu opłaty na konto zam. w wys. 66,89 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Grażyna Szweda

2) Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

fax nr: 32 441-97-44, 32 339-22-92 lub 32 235-15-21, albo e-mail: zp.@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie - I Etap obejmujący budowę miejsc postojowych w rejonie ul. Ułanów ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Kornelia Loch
Data publikacji:15.04.2014 17:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Szweda
Data na dokumencie:15.04.2014
Informację aktualizował:Kornelia Loch
Data aktualizacji:15.04.2014 17:14