Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Organizacja szkolenia aktywizująco - motywującego.

Knurów: Organizacja szkolenia aktywizująco - motywującego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów , Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. (032) 33 55 000, faks (032) 33 55 006.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja szkolenia aktywizująco - motywującego.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia aktywizująco - motywującego dla osób niepracujących, biorących udział w projekcie pn.: Aktywność drogą do sukcesu realizowanego w ramach POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Proces aktywnej integracji osób biorących udział w szkoleniu obywać się będzie poprzez uczestnictwo do 29 osób w szkoleniu. Szkolenie aktywizująco - motywujące przeznaczone jest dla osób niepracujących. Celem szkolenia jest pomoc w odkrywaniu własnych zainteresowań i predyspozycji do wykonania określonej pracy, jak również zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości Czas trwania szkolenia: szkolenie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 15 dni kalendarzowych w wymiarze 80 godzin dydaktycznych (tj.: 45 minut), według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin dydaktycznych w tygodniu (w tym godziny teoretyczne i praktyczne). Szkolenie powinno obejmować minimum zagadnienia (wykłady i ćwiczenia) dot.: - umiejętności poruszania się po rynku pracy, - diagnozowanie swoich silnych stron oraz możliwych słabości w trakcie szukania pracy, - budowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym i przyszłej pracy zarobkowej, - nauka aktywnego poszukiwania pracy oraz sztuki autoprezentacji, - zarządzanie własnymi zasobami, - techniki radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, Szkolenie musi się odbyć na terenie miasta Knurów. Szkolenie ma zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem certyfikatu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego co najmniej: - imię i nazwisko uczestnika - pełną nazwę szkolenia - nazwę organizatora szkolenia - czas trwania szkolenia - cel szkolenia - wykaz przedmiotów szkolenia i wymiaru godzin zajęć w ramach szkolenia -pieczęć i podpis organizatora szkolenia -datę wystawienia certyfikatu zaświadczenia oraz numer certyfikatu zaświadczenia. Wydane certyfikaty zaświadczenia muszą zawierać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacje, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Certyfikat zaświadczenie zostanie wydrukowany przez Wykonawcę (biały papier, format A4, + - 200g m2, połyskujący, druk kolorowy).

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 39.22.20.00-4.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: 600,00 zł słownie: sześćset zł 00/100 zł. 2 Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). 4 Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Knurowie w GETIN Bank S.A. w Knurowie na konto Nr: 13 1560 1081 2121 0978 1588 0004. 6 Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7 Wadium w pozostałych formach w oryginale należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2 nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. 8 Wadium uważa się za wniesione w terminie: 8.1 z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 8.2 z chwilą złożenia w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2 przed upływem terminu składania ofert - pozostałych formach. 9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.1 i ust. 2 PZP 10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie spełnił jedno z warunków, o którym mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 1.3 w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową dla minimum 10 osób każda, o tematyce tożsamej ze składaną ofertą 1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 1.6 Zamawiający dokona oceny spełniania w w warunków zgodnie z formułą - spełnia nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 10 1 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ) 1.2 Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór -zał. nr 2 do SIWZ) 1.3 Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 3 do SIWZ) 1.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 1.5 Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 4 do SIWZ) 1.6 Wykaz usług szkoleniowych o tematyce tożsamej ze składaną ofertą, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (min. 3 szkolenia z zakresu tematycznego), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy załączyć dokumenty, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 6 do SIWZ) 1.7 Wykaz osób/kadry dydaktycznej uczestnicząca w wykonaniu zamówienia i spełniająca następujące kryteria (wzór - zał. nr 7 do SIWZ): 1.7.1 przeprowadzone co najmniej 60 godzin szkoleń aktywizująco - motywujących dla osób bezrobotnych, 1.7.2 przeprowadzenie co najmniej 80 godzin szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej 1.7.3 przeprowadzenie co najmniej 40 godzin szkoleń /warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.7.4 przeprowadzone co najmniej 80 godzin szkoleń z zakresu kształtowania wizerunku oraz 60 godzin z zakresu kształtowania relacji z pracodawcą, 1.7.5 przeprowadzone co najmniej 40 godzin szkoleń z zakresu zarządzania stresem, 1.7.6 doświadczenie w szkoleniach z zakresu równości szans, 1.8 Aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 1.9 Dokumenty, które zobowiązany jest dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego: 1.9.1 Harmonogramu szkolenia wraz z programem szkolenia (wzór - zał. nr 5 do SIWZ) 1.9.2 Wzór certyfikatu / zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 1.10 Oferta wspólna (łączna). 1.10.1 Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 12.2, 12.4, 12.5, składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, natomiast dokumenty o których mowa w pkt 12.1, 12.3, 12.6 - 12.11 może złożyć jeden z wykonawców składających ofertę wspólną 1.10.2 Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną lub jeden podmiot spośród nich wytypowany do reprezentacji 1.10.3 Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu 1.10.4 Nie spełnienie powyższych wymogów przy złożeniu oferty wspólnej spowoduje jej odrzucenie przez Zamawiającego jako nie zgodnej z ustawą oraz SIWZ. 11.10.5 W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców, czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu Cywilnego 11.11 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 11.4 przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.12 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykaz osób/kadry dydaktycznej uczestnicząca w wykonaniu zamówienia i spełniająca następujące kryteria (wzór - zał. nr 7 do SIWZ): 1 przeprowadzone co najmniej 60 godzin szkoleń aktywizująco - motywujących dla osób bezrobotnych, 2 przeprowadzenie co najmniej 80 godzin szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej 3 przeprowadzenie co najmniej 40 godzin szkoleń /warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 4 przeprowadzone co najmniej 80 godzin szkoleń z zakresu kształtowania wizerunku oraz 60 godzin z zakresu kształtowania relacji z pracodawcą, 5 przeprowadzone co najmniej 40 godzin szkoleń z zakresu zarządzania stresem, 6 doświadczenie w szkoleniach z zakresu równości szans

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1394&r=o
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, Ks. A. Koziełka 2 (sekretariat - I piętro).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, Ks. A. Koziełka 2 (sekretariat - I piętro).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Aktywność drogą do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Powrót

  Załączniki

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Organizacja szkolenia aktywizująco - motywującego.
  Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
  Informację opublikował:Marcin Szołtysek
  Informację wytworzył:Agata Twardawa
  Data na dokumencie:28.04.2014
  Data publikacji:28.04.2014 13:14

  Rejestr zmian dokumentu

  pokaż