wersja do wydruku Kornelia Loch 29.04.2014 15:07

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie – Etap 2 i Etap 5 – część 1, obejmujący budowę placu zabaw oraz przebudowę areny

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html - tutaj

Knurów: Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - Etap 2 i Etap 5 - część 1, obejmujący budowę placu zabaw oraz przebudowę areny

Numer ogłoszenia: 145236 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.
Adres strony internetowej, zamawiającego: www.knurow.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - Etap 2 i Etap 5 - część 1, obejmujący budowę placu zabaw oraz przebudowę areny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rekonstrukcji parku przy ul. Ogana w Knurowie, w tym:
1) CZĘŚĆ I - Etap 2 - budowa placu zabaw, zlecający - Zamawiający I;
2) CZĘŚĆ II - Etap 5 - część 1 - przebudowa areny, zlecający - Zamawiający II.

2. Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI I - Wykonanie Etapu 2, w obrębie działki nr 620/1, obejmuje:

1) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym wraz z podbudową o powierzchni - ok. 11,01 m2; 2) wykonanie nawierzchni z kostki granitowej grub. 8 cm w kolorze szarym i grafitowym wraz z podbudową o powierzchni - ok. 6,52 m2; 3) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym wraz z podbudową o powierzchni - ok. 70,84 m2; 4) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt z granulatu gumowego o grub. 7 cm oraz o grub. 3,5 cm wraz z podbudową o łącznej powierzchni - ok. 323 m2; 5) demontaż, remont i ponowny montaż istniejących urządzeń placu zabaw /huśtawka ważka, piaskownica, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa/ - 4 szt; 6) dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, w tym: a) stolik rekreacyjny - 1 szt; b) zestaw zabawowy - 1 szt; c) stojak rowerowy - 3 szt; d) regulamin placu - 2 szt; 7) dostawa i montaż ławek - 6 szt; 8) dostawa i montaż koszy na śmieci - 3 szt; 9) dostawa i montaż ogrodzenia panelowego - ok. 73 m; wraz z tablicami montowanymi w przęśle /4 szt/; 10) dostawa i montaż furtek wejściowych na plac zabaw z systemem samozamykającym - 2 szt; 11) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200 - ok. 6,5 m; 12) wykonanie drenażu, w tym: a) drenaż z rury drenarskiej o średnicy wewn. Ø 113 z filtrem z włókna kokosowego - ok. 83 m; b) rura ochronna PE100 SDR11 Ø200 o długości łącznej - 8,00 m; c) studnia drenarska Ø315 - 6 szt; d) studnia betonowa Ø1000 - 1 szt; 13) wykonanie /odtworzenie/ trawnika - ok. 94,99 m2; 14) pielęgnacja wykonanego trawnika w okresie gwarancyjnym, tj. w okresie 12 miesięcy od odbioru końcowego; 15) roboty towarzyszące /roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, wycinka drzew, przełożenie lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, regulacja istniejących studzienek, itp./; 16) serwisowanie urządzeń zabawowych przez autoryzowane jednostki lub producenta w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt. 9 umowy, w przypadku gdy w ramach umowy zamontowano urządzenia wymagające serwisowania przez autoryzowane jednostki lub producenta; 17) zapewnienie przeprowadzenia corocznej kontroli podstawowej przez producenta tych urządzeń lub autoryzowany serwis w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt. 9 umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18) Wszystkie urządzenia zabawowe zastosowane na placu zabaw powinny zostać zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa, w tym z normą PN-EN 1176-1:2009 lub PN-EN 1176-1:2008 oraz posiadać certyfikaty i atesty bezpieczeństwa dopuszczające urządzenia do użytkowania na ogólnodostępnych placach zabaw. 19) W celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w dokumentach przetargowych, zamawiający wymaga przedłożenia przez wykonawcę wraz z ofertą, dla każdego urządzenia zabawowego następujących dokumentów: a) opisów technicznych lub instrukcji obsługi, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, b) certyfikatów zgodności z normą, wydanych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby. 20) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i obiekty, z zastrzeżeniem iż dla pielęgnacji zieleni okres gwarancyjny ustala się na 12 miesięcy. 21) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania kosztów wymienionych w § 9 pkt. 3 wzoru umowy dla Etapu 2.

3. Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI II - Wykonanie Etapu 5 część 1, w obrębie działek 620/3, 621/1, 1806/1, obejmuje:

1) monitoring kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 77,25 m wraz z mechanicznym czyszczeniem kanałów, w tym: a) kanał z rur Ø160 - ok. 68,75; b) kanał z rur Ø 315 - ok. 8,50 m; 2) wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 77,25 m; /w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stanu technicznego istniejących kanałów, w wyniku monitoringu, o którym mowa powyżej w ust. 3 pkt 1/; w tym: a) kanał z rur PVC Ø 160 - ok. 68,75 m; b) kanał z rur Ø 315 - ok. 8,50 m; 3) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym: a) kanał z rur PVC Ø 200 - 81,25 m; b) kanał z rur PVC Ø 160 - 16,00 m; c) studnia betonowa Ø 1000 - 3 szt; d) studnia PVC Ø 425 - 4 szt; e) wpust uliczny Ø 500 z osadnikiem i koszem - 1szt; 4) wykonanie drenażu, w tym: a) drenaż z rury drenarskiej o średnicy wewn. Ø 113 z filtrem z włókna kokosowego - ok. 84,75 m; b) wpust uliczny Ø 500 z osadnikiem i koszem - 3 szt; 5) instalacja elektryczna, w tym: a) montaż i demontaż złącza kablowego - 2 szt; b) dostawa i montaż złącza PK z wyposażeniem - 2 kpl; c) ułożenie kabla YAKY 4x16mm2 - ok. 96 m; 6) wymiana podłączenia rur spustowych areny do kanalizacji deszczowej, w tym: a) rura Ø 160 o długości łącznej - ok. 9,60 m; b) czyszczaki - 8 kpl; 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym i grafitowym, wraz z podbudową o łącznej powierzchni - ok. 514,25 m2; 8) wykonanie nawierzchni z kostki granitowej grub. 8 cm w kolorze szarym, grafitowym i czerwonym wraz z podbudową o łącznej powierzchni - ok. 349,64 m2; 9) przebudowa areny, w tym: a) rozbiórka murków z cegły klinkierowej wraz z donicami; b) rozbiórka istniejącej posadzki wraz z podbudową; c) wymiana zadaszenia z płyt poliwęglanowych o powierzchni - ok. 154 m2; wraz z wymianą orynnowania; d) wykonanie nowej posadzki areny z płyt granitowych o grub. 6 cm w kolorze szarym wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych o łącznej powierzchni - ok. 248,55 m2; e) wykonanie schodów z kostki granitowej wraz z podbudową o powierzchni - ok. 2,16 m2; f) wykonanie ściany pełnej żelbetowej monolitycznej o grub. 29 cm oraz 16 cm o łącznej powierzchni - ok. 67,33 m2; g) remont konstrukcji stalowej areny; 10) dostawa i montaż ławek - 9 szt; 11) dostawa i montaż koszy na śmieci - 9 szt; 12) usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność spółki TAURON Dystrybucja S.A. z przebudową areny, o której mowa w § 1 pkt.1 wzoru umowy dla Etapu 5 - część 1, a w szczególności wykonanie nw. zakresu robót: a) zabezpieczenie kabli nN rurami ochronnymi; b) przebudowa złącza kablowo-pomiarowego /tj. demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu istniejącego złącza kablowo-pomiarowego wraz z wykonaniem nowego uziemienia/,roboty towarzyszące /roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, odtworzenie nawierzchni /chodników, trawników/, regulacja istniejących studzienek itp./. 13) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i obiekty, z zastrzeżeniem iż dla robót budowlanych, instalacji urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2.12 wzoru umowy dla Etapu 5 - część 1 okres gwarancyjny ustala się na 24 miesiące. 14) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania kosztów wymienionych w § 9 pkt. 3 wzoru umowy dla Etapu 5 - część 1. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa w zakresie Etapu 2 i Etapu 5 - część 1 oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające z wzorów umów. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorom zamówień, zgodnych odpowiednio z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż:
1) CZĘŚĆ I - 10% jego wartości, 2) CZĘŚĆ II - 4.53% jego wartości,
2. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówień podstawowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00-4, 45.10.00.00-8, 45.11.27.00-2, 45.11.12.91-4, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
1) CZĘŚĆ I - 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych)
2) CZĘŚĆ II - 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
3) wykonawca składający ofertę na obydwie części może wnieść wadium łącznie w wysokości - 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.
Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,
2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert
- w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga wykazania, w wykazie zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, doświadczenia w wykonaniu co najmniej:

od wykonawcy składającego ofertę na CZĘŚĆ I: - dwóch robót budowlanych o wartości minimum 100 tys zł brutto każda, polegających na wykonaniu placów zabaw lub rekreacji ruchowej,
- dwóch robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową,
- dopuszczalne jest występowanie więcej niż jednego rodzaju ww robót w jednym zadaniu, z zachowaniem wartości minimalnej wskazanej powyżej;

od wykonawcy składającego ofertę na CZĘŚĆ II: - dwóch robót budowlanych o wartości minimum 100 tys zł brutto każda, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów o konstrukcji stalowej np. wiat, hal,
- dwóch robót budowlanych o wartości minimum 100 tys zł brutto każda, polegających na budowie,
przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową, - dopuszczalne jest występowanie więcej niż jednego rodzaju ww robót w jednym zadaniu, z zachowaniem wartości minimalnych wskazanych powyżej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i
doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4.
Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie
później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadającej kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, na następujące stanowiska:

od wykonawcy składającego ofertę na CZĘŚĆ I:
- kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu budową po uzyskaniu uprawnień budowlanych,

- kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych,

- osobę do kierowania pracami związanymi z wycinką zieleni, posiadającą min. wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze, leśnicze lub z zakresu kształtowania terenów zielonych,

od wykonawcy składającego ofertę na CZĘŚĆ II:

- kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu budową po uzyskaniu uprawnień budowlanych,

- kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych,

- kierownika robót w specjalności elektrycznej - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadające uprawnienia SEP do nadzoru /D/ i eksploatacji /E/,

- osobę do kierowania pracami związanymi z wycinką zieleni, posiadającą min. wykształcenie średnie rolnicze,

ogrodnicze, leśnicze lub z zakresu kształtowania terenów zielonych.

W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcję kierownika budowy, kierownika robót, osoby wyznaczonej do kierowania pracami związanymi z zielenią, osoby wyznaczonej do nadzoru nad robotami elektrycznymi.

Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownika budowy) stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, a członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4.

Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE

SPEŁNIA

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w dokumentach przetargowych dla CZĘŚCI I, zamawiający wymaga przedłożenia przez wykonawcę wraz z ofertą, dla każdego urządzenia zabawowego następujących dokumentów:
1) opisów technicznych lub instrukcji obsługi, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia,
2) certyfikatów zgodności z normą, wydanych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowodami, o których mowa wyżej w pkt. III.4.1 są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej,
c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.
3. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia.
Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt. III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego-Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218, w godz. 8:00-13:30 lub za zaliczeniem pocztowym po uiszczeniu opłaty na konto zam. w wys. 177,24 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Grażyna Szweda
2) Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych -
Kornelia Loch, fax nr: 32 441-97-44, 32 339-22-92 lub 32 235-15-21, albo e-mail: zp.@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - Etap 2 obejmujący budowę placu zabaw.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI I - Wykonanie Etapu 2, w obrębie działki nr 620/1, obejmuje: 1) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym wraz z podbudową o powierzchni - ok. 11,01 m2; 2) wykonanie nawierzchni z kostki granitowej grub. 8 cm w kolorze szarym i grafitowym wraz z podbudową o powierzchni - ok. 6,52 m2; 3) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym wraz z podbudową o powierzchni - ok. 70,84 m2; 4) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt z granulatu gumowego o grub. 7 cm oraz o grub. 3,5 cm wraz z podbudową o łącznej powierzchni - ok. 323 m2; 5) demontaż, remont i ponowny montaż istniejących urządzeń placu zabaw /huśtawka ważka, piaskownica, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa/ - 4 szt; 6) dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, w tym: a) stolik rekreacyjny - 1 szt; b) zestaw zabawowy - 1 szt; c) stojak rowerowy - 3 szt; d) regulamin placu - 2 szt; 7) dostawa i montaż ławek - 6 szt; 8) dostawa i montaż koszy na śmieci - 3 szt; 9) dostawa i montaż ogrodzenia panelowego - ok. 73 m; wraz z tablicami montowanymi w przęśle /4 szt/; 10) dostawa i montaż furtek wejściowych na plac zabaw z systemem samozamykającym - 2 szt; 11) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200 - ok. 6,5 m; 12) wykonanie drenażu, w tym: a) drenaż z rury drenarskiej o średnicy wewn. Ø 113 z filtrem z włókna kokosowego - ok. 83 m; b) rura ochronna PE100 SDR11 Ø200 o długości łącznej - 8,00 m; c) studnia drenarska Ø315 - 6 szt; d) studnia betonowa Ø1000 - 1 szt; 13) wykonanie /odtworzenie/ trawnika - ok. 94,99 m2; 14) pielęgnacja wykonanego trawnika w okresie gwarancyjnym, tj. w okresie 12 miesięcy od odbioru końcowego; 15) roboty towarzyszące /roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, wycinka drzew, przełożenie lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, regulacja istniejących studzienek, itp./; 16) serwisowanie urządzeń zabawowych przez autoryzowane jednostki lub producenta w okresie 36
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt. 9 umowy, w przypadku gdy w ramach umowy zamontowano urządzenia wymagające serwisowania przez autoryzowane jednostki lub producenta; 17) zapewnienie przeprowadzenia corocznej kontroli podstawowej przez producenta tych urządzeń lub autoryzowany serwis w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt. 9 umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18) Wszystkie urządzenia zabawowe zastosowane na placu zabaw powinny zostać zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa, w tym z normą PN-EN 1176-1:2009 lub PN-EN 1176-1:2008 oraz posiadać certyfikaty i atesty bezpieczeństwa dopuszczające urządzenia do użytkowania na ogólnodostępnych placach zabaw. 19) W celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w dokumentach przetargowych, zamawiający wymaga przedłożenia przez wykonawcę wraz z ofertą, dla każdego urządzenia zabawowego następujących dokumentów: a) opisów technicznych lub instrukcji obsługi, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, b) certyfikatów zgodności z normą, wydanych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby. 20) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i obiekty, z zastrzeżeniem iż dla pielęgnacji zieleni okres gwarancyjny ustala się na 12 miesięcy. 21) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany
jest do sfinansowania kosztów wymienionych w § 9 pkt. 3 wzoru umowy dla Etapu 2. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa w zakresie Etapu 2 i Etapu 5 - część 1 oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające z wzorów umów. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00-4, 45.10.00.00-8, 45.11.27.00-2, 45.11.12.91-4, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - Etap 5 część 1 przebudowa areny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dla CZEŚCI II - Wykonanie Etapu 5 część 1, w obrębie działek 620/3, 621/1, 1806/1, obejmuje: 1) monitoring kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 77,25 m wraz z mechanicznym czyszczeniem kanałów, w tym: a) kanał z rur Ø160 - ok. 68,75; b) kanał z rur Ø 315 - ok. 8,50 m; 2) wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 77,25 m; /w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stanu technicznego istniejących kanałów, w wyniku monitoringu, o którym mowa powyżej w ust. 3 pkt 1/; w tym: a) kanał z rur PVC Ø 160 - ok. 68,75 m; b) kanał z rur Ø 315 - ok. 8,50 m; 3) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym: a) kanał z rur PVC Ø 200 - 81,25 m; b) kanał z rur PVC Ø 160 - 16,00 m; c) studnia betonowa Ø 1000 - 3 szt; d) studnia PVC Ø 425 - 4 szt; e) wpust uliczny Ø 500 z osadnikiem i koszem - 1szt; 4) wykonanie drenażu, w tym: a) drenaż z rury drenarskiej o średnicy wewn. Ø 113 z filtrem z włókna kokosowego - ok. 84,75 m; b) wpust uliczny Ø 500 z osadnikiem i koszem - 3 szt; 5) instalacja elektryczna, w tym: a) montaż i demontaż złącza kablowego - 2 szt; b) dostawa i montaż złącza PK z wyposażeniem - 2 kpl; c) ułożenie kabla YAKY 4x16mm2 - ok. 96 m; 6) wymiana podłączenia rur spustowych areny do kanalizacji deszczowej, w tym: a) rura Ø 160 o długości łącznej - ok. 9,60 m; b) czyszczaki - 8 kpl; 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym i grafitowym, wraz z podbudową o łącznej powierzchni - ok. 514,25 m2; 8) wykonanie nawierzchni z kostki granitowej grub. 8 cm w kolorze szarym, grafitowym i czerwonym wraz z podbudową o łącznej powierzchni - ok. 349,64 m2; 9) przebudowa areny, w tym: a) rozbiórka murków z cegły klinkierowej wraz z donicami; b) rozbiórka istniejącej posadzki wraz z podbudową; c) wymiana zadaszenia z płyt poliwęglanowych o powierzchni - ok. 154 m2; wraz z wymianą orynnowania; d) wykonanie nowej posadzki areny z płyt granitowych o grub. 6 cm w kolorze szarym wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych o łącznej powierzchni - ok. 248,55 m2; e) wykonanie schodów z kostki granitowej wraz z podbudową o powierzchni - ok. 2,16 m2; f) wykonanie ściany pełnej żelbetowej monolitycznej o grub. 29 cm oraz 16 cm o łącznej powierzchni
- ok. 67,33 m2; g) remont konstrukcji stalowej areny; 10) dostawa i montaż ławek - 9 szt; 11) dostawa i montaż koszy na śmieci - 9 szt; 12) usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność spółki TAURON Dystrybucja S.A. z przebudową areny, o której mowa w § 1 pkt.1 wzoru umowy dla Etapu 5 - część 1, a w szczególności wykonanie nw. zakresu robót: a) zabezpieczenie kabli nN rurami ochronnymi; b) przebudowa złącza kablowo-pomiarowego /tj. demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu istniejącego złącza kablowo-
pomiarowego wraz z wykonaniem nowego uziemienia/,roboty towarzyszące /roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, odtworzenie nawierzchni /chodników, trawników/, regulacja istniejących studzienek itp./. 13) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i obiekty, z zastrzeżeniem iż dla robót budowlanych, instalacji urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2.12 wzoru umowy dla Etapu 5 - część 1 okres gwarancyjny ustala się na 24 miesiące. 14) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania kosztów wymienionych w § 9 pkt. 3 wzoru umowy dla Etapu 5 - część 1. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa w zakresie Etapu 2 i Etapu 5 - część 1 oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające z wzorów umów. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00-4, 45.10.00.00-8, 45.11.27.00-2, 45.11.12.91-4, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie – Etap 2 i Etap 5 – część 1, obejmujący budowę placu zabaw oraz przebudowę areny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Kornelia Loch
Informację wytworzył:Grażyna Szweda
Data na dokumencie:29.04.2014
Data publikacji:29.04.2014 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż