Ogłosznie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Lotników w Knurowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Knurów: Przebudowa ul. Lotników w Knurowie
Numer ogłoszenia: 110845 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Lotników w Knurowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy ul. Lotników w Knurowie, w tym:

1) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową i progiem zwalniającym z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze czerwonym o łącznej powierzchni - ok. 2736 m2; 2) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze czerwonym wraz z podbudową o łącznej powierzchni - ok. 35,00 m2;

3) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze czerwonym (wraz z linią rozdziału w kolorze grafitowym) wraz z podbudową o łącznej powierzchni - ok.1466,90 m2;

4) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym wraz z podbudową o łącznej powierzchni (w tym kostka integracyjna czerwona na przejściu dla pieszych) - ok. 1591 m2;

5) wykonanie odwodnienia ulicy, w tym: a) przykanaliki z rur PVC Ø 200 o długości łącznej - ok. 99,00 m; b) wpust uliczny Ø 500 wraz z osadnikiem i koszem - 10 szt.

6) wykonanie oświetlenia ulicy, w tym: a) ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 - ok. 792 m; b) słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wys. 9 m z wysięgnikiem łukowym, na fundamencie betonowym wraz z oprawami oświetleniowymi z redukcją mocy 150/100W - 15 kpl;

7) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, odtworzenie nawierzchni (chodników, trawników), regulacja istniejących urządzeń (studnie telekomunikacyjne, włazy kanałowe, zawory i zasuwy wodociągowe i gazowe), przełożenie lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury itp.).

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom a także nazwom własnym materiałów wskazanym w ww. dokumentach przetargowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i obiekty.

4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania koszów wymienionych w § 9 pkt. 3 wzoru umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.00.00-8, 45.31.60.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga wykazania, w wykazie zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, doświadczenia w wykonaniu co najmniej:
 a) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ulic lub placów obejmujących wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu wraz z podbudową, o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda,
 b) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulic, parkingów lub placów o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każda.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
 a) osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadającej kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, na następujące stanowiska:

- kierownika budowy w specjalności drogowej - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi, oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi (kierownik budowy, kierownik robót) po uzyskaniu uprawnień budowlanych,

 - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych

 - kierownika robót w specjalności elektrycznej - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń w zakresie sieci elektrycznych;

b) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP) na stanowisku dozoru (D);

c) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP) na stanowisku eksploatacji (E),

d) osobę do kierowania pracami związanymi z wycinką zieleni, posiadającą min. wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze, leśnicze lub z zakresu kształtowania terenów zielonych

 W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcję kierownika budowy, kierownika robót, osoby wyznaczonej do kierowania pracami związanymi z zielenią, osoby wyznaczonej do nadzoru nad robotami elektrycznymi.
 Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownika budowy, kierowników robót) stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, a członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowodami, o których mowa wyżej w pkt. III.4.1 są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej,

c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

3. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp przedstawia w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt. III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego-Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218, w godz. 8:00-13:30 lub za zaliczeniem pocztowym po uiszczeniu opłaty na konto zam. w wys. 80,00 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218, II piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Grażyna Szweda

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Agnieszka Szulc, fax nr: 32 441-97-44, 32 339-22-92 lub 32 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

2. Rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Zakończenie: do 4 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

3. Planowany termin przekazania placu budowy: do 10 dni od daty podpisania umowy.

4. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę pisemnego powiadomienia zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia przez branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 pkt. 4÷6 wzoru umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska
Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłosznie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Lotników w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Informację wytworzył:Grażyna Szweda
Data na dokumencie:23.05.2014
Data publikacji:23.05.2014 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż