Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Knurów: Modernizacja - przebudowa i budowa Kąpieliska Leśne Zacisze w Knurowie przy ul. Niepodległości 109
Numer ogłoszenia: 210812 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Sztygarska - Hala Sportowa, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 3304810, faks 032 3304812.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirknurow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja - przebudowa i budowa Kąpieliska Leśne Zacisze w Knurowie przy ul. Niepodległości 109.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa Kąpieliska Leśne Zacisze w Knurowie przy ul. Niepodległości 109. Zamówiony przez zamawiającego projekt podzielony jest na IV etapy. Etapy I - III obejmują budowę stacji filtrów, przebudowę niecek basenowych, wykonanie ciągów pieszych oraz jezdnych, wykonanie wszelkich przyłączy oraz wykonanie parkingów i ogrodzenia terenu. Etap IV przewiduje budowę budynku socjalnego. Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie etapów I - III. Wszelkie dane oraz wyliczenia należy traktować w odniesieniu do realizacji etapów I - III. 2. Dane charakteryzujące obiekt: 1) Kąpielisko Leśne Zacisze, 44-190 Knurów ul. Niepodległości 109, działka nr ew. 1691/11 i 51/2, obr. Krywałd 003. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) budowę budynku stacji filtrów wraz z dostawą urządzeń filtrujących, pomp oraz stacji uzdatniania wody basenowej do przebudowywanych niecek; 2) wykonanie przyłącza energetycznego i wykonanie wewnętrznych linii zasilających, rozprowadzenie instalacji teletechnicznych i oświetlenia terenu - słupy latarni- zasilanie; 3) wykonanie instalacji niskonapięciowych tj. alarmowej, nagłośnieniowej, itp.; 4) wykonanie przyłączy wod-kan: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa; 5) przebudowę istniejącego basenu o głębokości 0,8 - 1,1 m na brodzik dla dzieci o gł. 0,1 - 0,6 m wraz z atrakcjami dla dzieci (grzybek wodny, jeż wodny, armatki wodne, fontanna, pająk wodny, itp.), w tym: a) wykonanie orurowania niecki brodzika dla dzieci; b) budowę zjeżdżalni rurowej dł. około 15 m przy brodziku i zbiornika żelbetowego pod nią; c) zagospodarowanie całego otoczenia przebudowywanej niecki brodzika dla dzieci i budynku filtrowni wraz brodzikami do dezynfekcji stóp; 6) budowę zjazdu z drogi i dojazdu do budynku filtrowni wraz z placem manewrowym; 7) budowę zbiorników żelbetowych podziemnych przy budynku filtrowni oraz przy podjeździe dla potrzeb gromadzenia wody do podlewania terenów zielonych; 8) przebudowę istniejącego basenu o głębokości 1,8 - 2,0 m na basen rekreacyjny o głębokości 0,8 - 1,2m, wraz z atrakcjami i orurowaniem, w tym: a) wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, orurowanie niecek basenu rekreacyjnego; b) budowę zjeżdżalni rurowej dł. około 65 m w konstrukcji stalowej i ślizgów z laminatu, wraz ze zbiornikiem żelbetowym dla potrzeb umieszczenia pomp zjeżdżalni; c) budowę zjeżdżalni rodzinnej trójtorowej o dł. około 13 m w konstrukcji stalowej i ślizgów z laminatu; d) zagospodarowanie całego otoczenia przebudowywanej niecki basenu rekreacyjnego, wraz z ogrodzeniem strefy mokrej stopy brodzikami do dezynfekcji stóp i schodami; e) podstawowe wyposażenie basenu rekreacyjnego oraz jego otoczenia, prysznice, atrakcje, przebieralnie, schody, ogrodzenie; 9) budowę instalacji solarnej dla potrzeb podgrzewania wody basenowej w pobliżu istniejących ekranów akustycznych; 10) przebudowę istniejącego basenu o głębokości 1,5 m na basen sportowo-rekreacyjny o głębokości 1,2 m wraz z atrakcjami, w tym: a) wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, orurowanie niecki basenowej sportowo-rekreacyjnej; b) zagospodarowanie całego otoczenia przebudowywanej niecki basenu sportowo-rekreacyjnego wraz z ogrodzeniem strefy mokrej stopy brodzikami do dezynfekcji stóp i schodami oraz pochylnią dla niepełnosprawnych łączącą dwa poziomy basenów; 11) budowę i wyposażenie wodnego placu zabaw; 12) wyburzenie istniejącego brodzika w konstrukcji betonowej; 13) wykonanie ogrodzenia obiektu o wys. 4,0 m wraz z bramami wejściowymi do obiektu; 14) wykonanie ogrodzenia 1,0 m wygradzającego strefę mokrą; 15) mechaniczne usunięcie 185 drzew pod budowę parkingów (koszty związane z opłatami administracyjnymi po stronie Zamawiającego) - Wykonawca zagospodarowuje drewno we własnym zakresie; 16) rozruchy instalacji; 17) szkolenia personelu; 18) dostawę materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do uzdatniania wody basenowej w ilości niezbędnej na okres 1 miesiąca od dnia odbioru obiektu przez Zamawiającego; 19) dostawę wyposażenia kąpieliska, w tym: a) zestaw ratownictwa medycznego WOPR - 1 szt.; b) zestaw ratownictwa medycznego WOPR - deska ortopedyczna - 1 szt.; c) rzutka ratownicza z linką fi 6 mm - 4 szt.; d) pas ratunkowy typu węgorz - 3 szt.; e) apteczka wraz z wyposażeniem - 2 szt.; f) termometr basenowy okrągły 2 szt.; g) tyczka ratownicza 6 szt.; h) zestaw ratownictwa medycznego - inhalator tlenowy - 2 kpl.; i) tuba ręczna nagłaśniająca - 1 szt.; j) szafka na klucze -2 szt.; k) ubranie kwaso-zasadowoodporne - 1 kpl.; l) fartuch kwasoodporny - 1 szt.; m) fartuch wodochronny - 1 szt.; n) gumowce kwasoodporne - 2 szt.; o) rękawice kwaso-zasadoodporne - 2 kpl.; p) okulary ochronne przed rozbryzgiem cieczy - 6 kpl.; q) osłona przeciwodpryskowa twarzy poliwęglanowa - 2 szt.; r) półmaska z filtrami i pochłaniaczami - 2 kpl. (np. SECURA); s) parasol o średnicy minimum 3,5 m z bocznym uchwytem - stojakiem - 4 szt. (np. LA1); t) krzesło ratownika na kółkach - 3 szt.; u) krzesło basenowe - 6 szt.; v) automatyczny profesjonalny odkurzacz basenowy do basenów zewnętrznych - 1 szt.; w) tablica basenowa sterowana bezprzewodowo - 4 szt.; 20) dostawę i montaż 1 szt. kontenera kasowego o minimalnych wymiarach zewnętrznych 6050 mm x 2450 mm x wys. 2800 mm wyposażonego w 1 szt. drzwi wejściowych oraz 4 szt. okien (o minimalnych wymiarach wys. 1100 mm x szer. 900 mm wraz z roletami zewnętrznymi), instalację elektryczną oraz klimatyzację posiadającą jednostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną odpowiednią dla kubatury pomieszczenia przy założeniu przebywania w pomieszczeniu 2 osób. 21) dostawę i montaż masztu aluminiowego (wraz z fundamentem) o wysokości 8 m zamykanego na klucz - do wywieszenia flagi. 22) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 17.06.2016 r. 4. Wszelkie urządzenia oraz materiały pozyskane z prac demontażowych (złom stalowy, gruz z prac rozbiórkowych, drewno z wycinki) Wykonawca ma prawo sprzedać we własnym zakresie. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Decyzja Nr 388/14 Starosty Gliwickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia Gminie Knurów - MOSiR w Knurowie na przebudowę i budowę kąpieliska Leśne Zacisze w Knurowie przy ul. Niepodległości 109 oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. 6. Wymagany termin gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (materiały i robociznę) - 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 7. Pozostałe kody CPV: a) 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów b) 45421141-4 Instalowanie przegród c) 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian d) 45431000-7 Kładzenie płytek e) 45431100-8 Kładzenie terakoty f) 45431200-9 Kładzenie glazury g) 45442100-8 Roboty malarskie h) 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych i) 77314100-5 Usługi w zakresie trawników j) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne k) 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach l) 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich ł) 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody m) 43324100-1 Urządzenia do basenów kąpielowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 43.32.41.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5, 45.11.27.20-8, 45.21.22.12-5, 45.23.10.00-5, 45.23.24.30-5, 45.23.32.22-1, 45.25.21.20-5, 45.26.11.00-5, 45.26.12.14-7, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.26.23.21-7, 45.26.25.00-6, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.34.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie w GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 62 1560 1081 2121 0978 2266 0004. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień o wartości brutto minimum 5.000.000,00 zł każde, obejmujących roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy budynku stacji filtrów oraz budowy lub przebudowy pływalni krytej lub odkrytej, w tym co najmniej 1 (jednej) roboty w zakresie której wykonano budowę lub przebudowę przynajmniej dwóch niecek o powierzchni lustra wody co najmniej 312,5 m2 każda; wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadających kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: a) osoby na stanowisko kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; b) osoby na stanowisko kierownika robót instalacyjnych posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; c) osoby (osób) na stanowisko kierownika robót instalacyjnych posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) osoby na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej; Jedna osoba może łączyć funkcje kierownika budowy i kierowników robót, w przypadku posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowników budowy i robót) stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, a członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 6.000.000,00 zł. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zdolnościami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosirknurow.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2, sekretariat, pok. nr 206.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Kierownik Obiektów MOSIR Knurów - Waldemar Kośmider, fax nr 32 330 48 12, email: w.kosmider@mosirknurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony - "Modernizacja - przebudowa i budowa Kąpieliska "Leśne Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Pochopień
Data publikacji:24.06.2014 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:24.06.2014
Informację aktualizował:Beata Pochopień
Data aktualizacji:24.06.2014 12:27