Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 210812-2014 z dnia 2014-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Knurów
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa Kąpieliska Leśne Zacisze w Knurowie przy ul. Niepodległości 109. Zamówiony przez zamawiającego projekt podzielony jest na IV etapy. Etapy I - III obejmują budowę stacji filtrów,...
Termin składania ofert: 2014-07-09

Numer ogłoszenia: 222566 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 210812 - 2014 data 24.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sztygarska - Hala Sportowa, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 3304810, fax. 032 3304812.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień o wartości brutto minimum 5.000.000,00 zł każde, obejmujących roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy budynku stacji filtrów oraz budowy lub przebudowy pływalni krytej lub odkrytej, w tym co najmniej 1 (jednej) roboty w zakresie której wykonano budowę lub przebudowę przynajmniej dwóch niecek o powierzchni lustra wody co najmniej 312,5 m2 każda; wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
  • W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień o wartości brutto minimum 5.000.000,00 zł każde, obejmujących roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy stacji filtrów oraz budowy lub przebudowy pływalni krytej lub odkrytej, w tym co najmniej 1 (jednej) roboty w zakresie której wykonano budowę lub przebudowę przynajmniej dwóch niecek o powierzchni lustra wody co najmniej 312,5 m2 każda; wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2, sekretariat, pok. nr 206.
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2, sekretariat, pok. nr 206.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publ. pn: "Modernizacja - przebudowa i budowa Kąpieliska "Leśne Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Pochopień
Data publikacji:03.07.2014 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:03.07.2014
Informację aktualizował:Beata Pochopień
Data aktualizacji:03.07.2014 10:32