Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska GKRiOŚ

Czas pracy :

poniedziałek - wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.30

środa od godz.7.30 do godz. 17.30

czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30

piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

 

Kontakt:
- telefon (32) 339-22-15-12, 339-22-99

- fax (32) 339-22-16,

- e-mail: gk@knurow.pl

 Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności :

 1. realizacja zadań dotyczących dróg wynikających z obowiązujących przepisów i ustaw,
 2. koordynacja, nadzór i organizacja robót w zakresie utrzymania i remontów dróg
 3. współdziałanie z zarządami dróg wojewódzkich i powiatowych,
 4. przygotowanie dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar z tego tytułu,
 5. opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji dotyczącej dróg oraz bezpieczeństwa ruchu
 6. nadzór nad prawidłowością rozmieszczenia w pasie drogowym oznakowań poziomych i pionowych,
 7. prowadzenie ewidencji dróg dla dróg gminnych,
 8. nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, chodników, parkingów na terenach gminnych,
 9. rozpatrywanie wniosków i interwencji w sprawach dotyczących ulic, placów, mostów.
 10. realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw prawo energetyczne, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz prawo wodne,
 11. koordynacja oraz nadzór nad wykonywaniem umów i porozumień dot. remontów i inwestycji prowadzonych przez jednostki niepodporządkowane w zakresie wodociągów, kanalizacji, gazownictwa, ciepłownictwa i energetyki,
 12. nadzór i koordynacja remontów i inwestycji w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej miasta,
 13. nadzór nad zaopatrzeniem ludności w wodę, energię elektryczną, gaz i ciepło,
 14. uzgodnienia branżowe w związku z aktualizacją map dla celów projektowych w zakresie sieci i urządzeń komunalnych,
 15. uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
 16. prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw realizujących zadania własne gminy,
 17. koordynacja i nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodnych,
 18. wydawanie warunków i opiniowanie projektów związanych z przyłączeniem do sieci oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.
 19. sprawozdawczość dotycząca środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 20. opiniowanie dokumentacji pod kątem wymagań dotyczących ochrony wód, gleb, powierzchni ziemi, powietrza i zieleni,
 21. udział w rozprawach administracyjnych innych jednostek samorządowych związanych z kompetencjami Wydziału,
 22. naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska dotyczących gminy,
 23. koordynacja, nadzór i organizacja zleconych robót związanych z ochroną środowiska,
 24. rozpatrywanie wniosków i interwencji w sprawach dotyczących uciążliwości i problemów ochrony środowiska,
 25. prowadzenie spraw dotyczących rozdziału środków z kar i opłat przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych,
 26. wydawanie zezwoleń na wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów,
 27. prowadzenie ewidencji pomników przyrody i nadzór nad nimi,
 28. działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej,
 29. wydawanie decyzji wynikających z przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
 30. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 31. prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem i remontem miejskich placów zabaw oraz przystanków autobusowych,
 32. realizacja czynności związanych z bieżącym utrzymaniem czystości w mieście,
 33. prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej,
 34. koordynacja, nadzór, kontrola i rozliczenia finansowe zleconych robót,
 35. sprawowanie opieki nad grobownictwem wojennym,
 36. zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
 37. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 38. nadzorowanie i koordynacja wykonywanych zadań w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych.
 39. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 40. przygotowywanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 41. prowadzenie kontroli u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 42. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz umów zawartych przez właścicieli nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych,
 43. wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie: analizy złożonych deklaracji, przeprowadzania kontroli i ogledzin w terenie w zakresie porównania danych faktycznych z danymi wskazanymi w złożonych deklaracjach, prowadzenie postepowań w sprawie okreslenia wysokosci opłaty,
 44. ewidencja wpłat i ksiegowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 45. prowadzenie postepowań w zakresie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 46. planowanie dochodów z tytułu opłaty za dany rok budżetowy,
 47. sporządzanie cząstkowych sprawozdań z realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 48. sporządzanie kwartalnych bilansów w zakresie opłaty - przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej,
 49. windykacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tj. przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych, w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Juszczyk
Data publikacji:29.04.2005 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:07.09.2015 14:35