Referat Spraw Lokalowych

adres: 44-190 Knurów ul. Niepodległości 7

Czas pracy :

poniedziałek - wtorek od godz. 7.30 do godz. 15.30

środa od godz.7.30 do godz. 17.30

czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30

piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

Kontakt:
- telefon (32) 339-22-32, 339-22-31

- e-mail: uarl@knurow.pl

 

Do zakresu działania Referatu Lokalowego - Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych należy w szczególności:

 1. realizacja określonej polityki wynajmu lokali mieszkaniowego zasobu Gminy w oparciu o określone zasady;

 2. przyjmowanie wniosków o wynajem gminnego lokalu mieszkalnego, potwierdzanie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego, umieszczanie w wykazach wynajmu lub zamianę na inny lokal;

 3. aktualizacja w niezbędnym zakresie złożonych wniosków o wynajem lokali;

 4. prowadzenie ewidencji w rejestrach w zakresie wynajmu, zamiany i odzysku lokali mieszkalnych;

 5. prowadzenie ewidencji skierowań do zawarcia umów najmu gminnych lokali mieszkalnych;

 6. prowadzenie ewidencji zobowiązań wynajmu mieszkań poza wykazami (wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci, po rodzicach, opuszczający dom dziecka i niezbędni) oraz wstąpienia w stosunek najmu lokalu po zgonie najemcy i postępowań w stosunku do osób, które pozostały w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

 7. wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu z wynajmującym z tytułu nawiązania lub potwierdzenia istniejącego stosunku najmu;

 8. przygotowywanie dokumentacji w sprawach udziału Gminy w postępowaniu sądowym o opróżnieniu lokalu mieszkalnego (interwencja uboczna);

 9. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach powództwa sądowego lokatorów o zapewnienie lokalu socjalnego przez Gminę;

 10. prowadzenie postępowań dotyczących obowiązku zapewnienia przez Gminę lokali zamiennych z tytułu wypowiedzenia najmu lokalu uzasadnionego remontem lub rozbiórką budynku lub zapewnienia lokalu na czas remontu;

 11. przyjmowanie i realizacja wniosków właścicieli lokali w sprawie zapewnienia przez Gminę lokali socjalnych na rzez osób, którym sąd w wyroku o nakazie opróżnienia lokalu przyznał prawo do lokalu socjalnego;

 12. wykonanie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji prawomocnych orzeczeń sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych;

 13. zapewnienie lokali zamiennych lub socjalnych z tytułu utraty zajmowanego lokalu wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru;

 14. wydawanie zgody najemcom gminnych lokali mieszkalnych na zamianę na lokale zajmowane przez innych najemców, członków spółdzielni mieszkaniowych lub właścicieli lokali;

 15. realizacja uprawnień do zapewnienia lokalu mieszkalnego na rzecz osób opuszczających domy dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawcze;

 16. prowadzenie spraw pierwszeństwa wynajmu lokalu na czas trwania zatrudnienia, pełnienia funkcji lub wykonania określonych obowiązków z osobami niezbędnymi w mieście z tytułu potrzeb kadrowych związanych z rodzajem wykonywania przez te osoby obowiązków, pracą zawodową lub posiadanymi kwalifikacjami;

 17. zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu lokalu repatriantom, którym Rada Miasta potwierdziła zapewnienie warunków do osiedlenia;

 18. obsługa posiedzeń Komisji Mieszkaniowej w zakresie sporządzania protokołów posiedzeń, wpisów do wniosków o wydanej opinii Komisji Mieszkaniowej również uzupełnienia dodatkowych dokumentów w celu opiniowania wniosków w sprawie wynajmu lokali;

 19. sporządzanie przy współudziale członków Komisji Mieszkaniowej rocznych lub dodatkowych wykazów osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych;

 20. zapewnienie jawności postępowania w sprawach wynajmu lokali przez podanie do publicznej wiadomości właściwych wykazów i list osób;

 21. udział i obsługa protokolarna oględzin przeprowadzanych przez członków Komisji Mieszkaniowej w celu oceny warunków mieszkaniowych oraz sytuacji rodzinnej, osób ubiegających się o wynajem gminnych lokali mieszkalnych lub umieszczenie w wykazach wynajmu;

 22. ponowny wynajem zajmowanego lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z tytułu ustania przesłanek wypowiedzenia najmu;

 23. zawieranie ponownych umów najmu zajmowanych lokali socjalnych w sytuacji szczególnie usprawiedliwionej zasadami współżycia społecznego lub z tytułu trudnej sytuacji materialnej;

 24. realizacja zasad wskazywania pomieszczeń tymczasowych z tytułu eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego oraz ponowny wynajem pomieszczeń tymczasowych;

 25. ogłaszanie rocznych zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Referatu Lokalowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grażyna-brak uprawn. Kozak
Data publikacji:05.05.2005 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Tałajkowska
Data aktualizacji:15.06.2015 11:24