Knurów, dnia 11.05.2005 r.


Miejskie Przedszkole Nr 10 w Knurowie  ul. F. Ogana  2

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 19 z 2004 r. poz. 177 - z późniejszymi zmianami)

ogłasza
przetarg nieograniczony

o wartości  szacunkowej do 60 000 euro na:
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10
w Knurowie ul. Ogana 2.


Termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie robót - 3 dni od podpisania umowy
-  zakończenie robót - 90 dni po zawarciu umowy

Kryteria oceny ofert
- cena - 100%
skala punktów stosowana do oceny: kryterium cena 100 punktów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego mozna odebrać w sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Knurowie w godzinach od 8:30 do godz. 14:30.

Miejsce składania ofert:
W sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Knurowie, ul. F.Ogana 2 do dnia 02.06.2005 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.06.2005 r. o godz. 10:30.

Postępowanie jest prowadzone bez wstępnej kwalifikacji wykonawców.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1  i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22.2 ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz spełniający wymogi określone w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego".

Termin związany ofertą - 30 dni.


DYREKTOR

mgr Dorota Wawrzyniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:12.05.2005 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:11.05.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:12.05.2005 08:29