Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 5 tej ustawy zawiera regulacje dotyczące świadczenia usług hotelarskich, stanowiąc w art 35 że usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, a także w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają:

  • wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami, oraz

  • minimalne wymagania co do wyposażenia, określone w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi.

 Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają wskazane w ustawie wymagania, w tym minimalne wymagania co do wyposażenia.

Do tzw. innych obiektów świadczących usługi hotelarskie nie zalicza się hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk oraz schronisk młodzieżowych, które to obiekty podlegają kategoryzacji i wpisowi do ewidencji przez marszałka województwa.

Pozostałe obiekty, nie zaliczone do wskazanych wyżej kategorii, podlegają wpisowi do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie obiektu.

Zgodnie z art 39 ust. 3 ww. ustawy przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 (tzw. innym obiekcie hotelarskim), przedsiębiorca (lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym) jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji obiektów, prowadzonej przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ponadto przedsiębiorcy (rolnicy) świadczący usługi hotelarskie w takich obiektach mają obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich, natomiast rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

 

W oparciu o wskazane wyżej regulacje prawne Prezydent Miasta Knurów:

  • prowadzi ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi, (tzw. innych obiektów hotelarskich) położonych na terenie Gminy Knurów.

 

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie o jakich mowa w art 35 ust. 2, zlokalizowanych na terenie Gminy Knurów, składa:

  1. wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Knurów,

  2. opis obiektu (Załącznik nr 1 do wniosku),

  3. deklarację dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Knurów (Załącznik nr 2 do wniosku),

  4. oświadczenie, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich,

  5. oświadczenie, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach zostały wpisane prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku i zobowiązanie do pisemnego powiadamiania o każdej zmianie.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Data publikacji:10.06.2015 16:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Lidia Labocha-Kozar
Data aktualizacji:10.07.2018 12:32