Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych

 

Zaszeregowanie pól biwakowych i ich ewidencja

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 5 tej ustawy zawiera regulacje dotyczące świadczenia usług hotelarskich, stanowiąc w art 35 że usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, a także w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają:

  • wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami, oraz

  • minimalne wymagania co do wyposażenia, określone w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi.

Do obiektów hotelarskich ustawa zalicza także pola biwakowe (36 pkt 8) stanowiąc, że są to obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

Zgodnie z art 39 ust. 3 ww. ustawy przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim (w tym w formie prowadzenia pola biwakowego lub udostępnienia przez rolnika miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym), przedsiębiorca lub rolnik jest obowiązany zgłosić ten obiekt (pole biwakowe) do ewidencji obiektów, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Wójt, stosownie do art 38 ust. 2 ww. ustawy, dokonuje również zaszeregowania pola biwakowego do odpowiedniej kategorii, stosownie do załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach, o których mowa w art. 35, mają obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich, natomiast rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

 

W oparciu o wskazane wyżej regulacje prawne Prezydent Miasta Knurów:

  • dokonuje również zaszeregowania pól biwakowych,

  • prowadzi ewidencję pól biwakowych.

 

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do ewidencji pól biwakowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Knurów, składa:

  1. wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji pól biwakowych

  2. opis obiektu (Załącznik nr 1 do wniosku),

  3. deklarację dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Knurów (Załącznik nr 2 do wniosku),

  4. oświadczenie, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich,

  5. oświadczenie, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach zostały wpisane prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku i zobowiązanie do pisemnego powiadamiania o każdej zmianie.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencja i zaszeregowanie pól biwakowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2015 16:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.07.2018 12:31 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
07.12.2017 10:50 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 12:37 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 12:37 Usunięto załącznik deklaracja spełniania minimalnych
wymagań

(Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 12:37 Usunięto załącznik opis obiektu
(Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 12:37 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji
(Lidia Labocha-Kozar)
16.05.2017 12:36 Usunięto załącznik Informacja_pola biwakowe
(Lidia Labocha-Kozar)
16.11.2016 10:16 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.04.2016 12:53 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
14.04.2016 12:53 Dodano załącznik "Informacja_pola biwakowe"
(Lidia Labocha-Kozar)
14.04.2016 12:52 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do ewidencji"
(Lidia Labocha-Kozar)
14.04.2016 12:52 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencjj
(Lidia Labocha-Kozar)
14.04.2016 12:51 Usunięto załącznik Informacja_pola biwakowe
(Lidia Labocha-Kozar)
14.04.2016 12:46 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
15.09.2015 14:45 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
15.09.2015 14:45 Dodano załącznik "Informacja_pola biwakowe"
(Lidia Labocha-Kozar)
15.09.2015 14:44 Usunięto załącznik Informacja_pola biwakowe
(Lidia Labocha-Kozar)
15.09.2015 14:39 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
23.06.2015 13:47 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
10.06.2015 16:48 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
10.06.2015 16:47 Dodano załącznik "deklaracja spełniania minimalnych
wymagań"

(Lidia Labocha-Kozar)
10.06.2015 16:47 Dodano załącznik "opis obiektu"
(Lidia Labocha-Kozar)
10.06.2015 16:41 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
10.06.2015 16:41 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do ewidencjj"
(Lidia Labocha-Kozar)
10.06.2015 16:07 Utworzenie dokumentu. (Lidia Labocha-Kozar)