Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html


 


Knurów: Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - Etap III, Etap V - część 2 i Etap VI

Numer ogłoszenia: 93559 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - Etap III, Etap V - część 2 i Etap VI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia pn.: Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - Etap III, Etap V - część 2 i Etap VI, w tym:
1) wykonanie Etapu III, w tym:
a) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową - ok. 544,87 m2;
b) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej 11,8x11,8 cm o wys. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową - ok. 24,16 m2;
c) odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wraz z podbudową - ok. 4,5 m2;
d) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
- kanał z rur PE Ø 200 - ok. 62,50 m;
- wpust uliczny Ø 500 z osadnikiem i koszem - 7 szt.;
- studnia betonowa Ø 1000 - 2 szt.;
e) wykonanie drenażu, w tym:
- drenaż z rury drenarskiej o średnicy wewn. Ø 113 z filtrem z włókna kokosowego - ok. 307,50 m;
- przewiert sterowany pod drzewami z rury kanalizacyjnej PE 100 Ø 110 - ok. 14 m;
f) wykonanie (odtworzenie) trawnika - ok. 356,12 m2;
g) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, przełożenie lub zabezpieczenie kolidujące infrastruktury, regulacja istniejących studzienek, zabezpieczenie drzew, itp.);
2) wykonanie Etapu V - część 2 w zakresie:
(1) wykonanie nowej nawierzchni spocznika schodów zewnętrznych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową - ok. 87,99 m2;
(2) przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - ok. 43,78 m2;
(3) wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych o gr. 5 cm (stopnice) oraz o gr. 2 cm (podstopnice);
(4) wykonanie nowej konstrukcji murków oporowych M1, M2 i M3 wraz z balustradami BL1, BL2, BL3, BL4, BL8 i BL9 ze stali nierdzewnej;
(5) wykonanie balustrady BL 5, BL 6 i BL 7 ze stali nierdzewnej;
(6) wykonanie podjazdów dla wózków dziecięcych z prefabrykowanego profilu pomostowego typu Mostostal;
(7) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, przełożenie lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, wycinka drzewa),
w tym:
a) wykonanie Etapu V - część 2 w obrębie działki nr 617 oraz działki nr 620/4 będącej własnością Zamawiającego I, w tym:
- wykonanie nowej nawierzchni spocznika schodów zewnętrznych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową - ok. 38,08 m2;
- przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - ok. 8,58 m2;
- wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych o gr. 5 cm (stopnice) oraz o gr. 2 cm (podstopnice);
- wykonanie części 1A Murka M1 i części 2A Murka M2 wraz z balustradami BL1 i BL9 ze stali nierdzewnej;
- wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych z prefabrykowanego profilu pomostowego typu Mostostal;
- roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, przełożenie lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, wycinka drzewa);
b) wykonanie Etapu V - część 2 w obrębie działki nr 620/3 będącej własnością Zamawiającego II, w tym:
- wykonanie nowej nawierzchni spocznika schodów zewnętrznych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową - ok. 26,28 m2;
- wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych o gr. 5 cm (stopnice) oraz o gr. 2 cm (podstopnice);
- wykonanie części 1B i 1 C Murka M1 wraz z balustradami BL 2 ze stali nierdzewnej;
- wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych z prefabrykowanego profilu pomostowego typu Mostostal;
- roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe);
c) wykonanie Etapu V - część 2 w obrębie działki nr 620/2 będącej własnością Zamawiającego III, w tym:
- wykonanie nowej nawierzchni spocznika schodów zewnętrznych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową - ok. 23,63 m2;
- przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - ok. 35,20 m2;
- wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych o gr. 5 cm (stopnice) oraz o gr. 2 cm (podstopnice);
- wykonanie nowej konstrukcji murka oporowego M3 wraz z balustradami BL 3 i BL 4 ze stali nierdzewnej;
- wykonanie części 2A, 2B i 2C Murka M2 wraz z balustradą BL 8 ze stali nierdzewnej;
- wykonanie balustrady BL 5, BL 6 i BL 7 ze stali nierdzewnej,
- roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe);
3) wykonanie Etapu VI, w tym:
a) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 11,8x11,8 cm o wys. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową - ok. 1157,56 m2;
b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 11,8x11,8 cm o wys. 8 cm w kolorze żółtym wraz z podbudową - ok. 78,16 m2;
c) wykonanie obramowania z kostki brukowej betonowej 11,8x11,8 cm o wys. 8 cm w kolorze czerwonym, wraz z podbudową - ok. 48,70 m2;
d) wykonanie obramowania z kostki brukowej betonowej 11,8x11,8 cm o wys. 8 cm w kolorze grafitowym, wraz z podbudową - ok. 709,30 m2;
e) wykonanie obramowania z kostki granitowej o grub. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową - ok. 285,74 m2;
f) wykonanie obramowania z kostki granitowej o grub. 8 cm w kolorze grafitowym, wraz z podbudową - ok. 14,39 m2;
g) wykonanie obramowania placyku z kostki granitowej o grub. 8 cm w kolorze czerwonym, wraz z podbudową - ok. 5,25 m2;
h) przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - ok. 8,15 m2;
i) dostawa i montaż ławek - 37 szt.;
j) dostawa i montaż koszy na śmieci - 37 szt.;
k) wykonanie schodów terenowych wraz z balustradami ze stali nierdzewnej;
l) wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych;
m) oświetlenie terenu, w tym:
- ułożenie kabla oświetleniowego YAKXs 4x35 mm2 - ok. 74 m;
- montaż słupów oświetleniowych stalowych o wys. 9 m z wysięgnikiem łukowym pojedynczym wraz oprawą oświetleniową z redukcją mocy, na fundamencie betonowym - 3 kpl.;
- demontaż i ponowny montaż istniejących słupów oświetleniowych parkowych wraz z fundamentem - 3 kpl.;
- wymiana źródeł światła w oprawach słupów przeznaczonych do demontażu i ponownego montażu - 3 szt.;
n) nasadzenia drzew liściastych - 21 szt;
o) nasadzenia krzewów liściastych - 986 szt.;
p) nasadzenia krzewów iglastych - 12 szt.;
q) wykonanie (odtworzenie) trawnika, - ok. 15.462,10 m2,
w tym:
- warstwa humusu o grubości 10 cm (w tym dostawa humusu w ilości 1.431,41 m3 oraz humus z odzysku w ilości 43,86 m3)
- warstwa humusu o grubości 15 cm (w tym dostawa humusu w ilości 106,42 m3);
r) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, przełożenie lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, regulacja istniejących studzienek, zabezpieczenie drzew, itp.);
4) pielęgnację nasadzonych drzew, krzewów i wykonanego trawnika w okresie gwarancyjnym, tj. w okresie 12 miesięcy od odbioru końcowego;
5) usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność spółki TAURON Dystrybucja S.A., a w szczególności zabezpieczenie kabli nN i SN rurami ochronnymi,
6) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pasie drogowym ul. 1 Maja,
7) wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem, o którym mowa w pkt. 2.6, wraz z usunięciem ww. oznakowania po zakończeniu robót.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa w zakresie Etapu III, Etapu V - część 2 i Etapu VI oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy (materiały i robociznę), z zastrzeżeniem, że okres gwarancyjny dla nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonanych trawników wynosi 12 miesięcy, a okres gwarancyjny dla robót wymienionych w ust. 1 pkt 5 wynosi 24 miesiące.

4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania kosztów wymienionych w § 9 pkt 3 wzoru umowy.

5. Termin wykonania zamówienia
1) Termin rozpoczęcia opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - w dniu podpisania umowy,
2) Termin dostarczenia do Zamawiającego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - do 5 tygodni od dnia podpisania umowy,
3) Termin rozpoczęcia robót - do 7 dni od daty przekazania placu budowy,
4) Termin przekazania placu budowy - do 7 dni od daty podpisania umowy, z wyłączeniem terenu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. 1 Maja (droga powiatowa). Plac budowy dla robót zlokalizowanych w pasie drogowym ul. 1 Maja Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 10 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
5) Termin zakończenia - zgodnie z terminem zadeklarowanym w ofercie przez Wykonawcę wybranego w niniejszym postępowaniu, z tym, że zadeklarowany termin nie może być dłuższy niż 12 tygodni od daty podpisania umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.10.00.00-8, 45.11.27.00-2, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 77.30.00.00-3, 77.21.15.00-7, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,
2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, doświadczenia w wykonaniu co najmniej:
- 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, placów, parkingów, których nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej lub asfaltobetonu, wraz z podbudową, o wartości każdej z robót równej co najmniej 300.000,00 zł brutto,
- 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, placów lub parkingów, o wartości każdej z robót równej co najmniej 20.000,00 zł brutto.
- 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości każdej z robót równej co najmniej 100.000,00 zł brutto.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadającej kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.:
- na stanowisko kierownika budowy - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi,
- na stanowisko kierownika robót elektrycznych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- na stanowisko kierownika robót kanalizacyjnych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych,
b) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru;
c) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji,
d) osobę do kierowania pracami związanymi z wycinką zieleni posiadającą minimum wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze, leśnicze lub z zakresu kształtowania terenów zielonych.

W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcję kierownika budowy, kierownika robót, osoby wyznaczonej do nadzoru nad robotami elektrycznymi, osoby wyznaczonej do kierowania pracami związanymi z zielenią.
Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownika budowy, kierownika robót) stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, a członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami (osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na potrzeby wykonania zamówienia.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (zdolności finansowych lub ekonomicznych) na potrzeby wykonania zamówienia.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) charakteru stosunków, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
5) zapoznania się z zasadami ponoszenia solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby i wykonawcy, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia wykonawcy tych zasobów, o której mowa w art. 26 ust. 2e pzp. Powyższe może wynikać z treści pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 lub z innych dokumentów załączonych do oferty wykonawcy.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin zakończenia - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego Wydz. Zamówień Publicznych, pok. 217, w godz. pracy Urzędu lub za zal. poczt. po uiszczeniu opłaty na konto zamawiającego. Opłata 159,86 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 217.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Na mocy Porozumienia z dnia 22.05.2015r. zadanie powyższe jest przeprowadzane wspólnie przez:
1) Gminę Knurów z siedzibą przy ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów - Zamawiający I,
2) Centrum Kultury w Knurowie, ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów - Zamawiający II,
3) Inwestora Prywatnego (Panią Ilonę Kramar i Pana Stanisława Kramar prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LOKUM Stanisław Kramar z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 1, 44-190 Knurów) - Zamawiający III.
Zgodnie z powyższym porozumieniem Zamawiający wyznaczyli spośród siebie Gminę Knurów jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz trzech stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. inwestycji. Z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa czterostronna, której stronami po stronie Zamawiającego będą: Gmina Knurów, Centrum Kultury i Inwestor Prywatny.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:
1) w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 pzp,
2) który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia,
3) w sytuacji określonej w art. 24b ust. 3 pzp.

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,
2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Urszula Czarnecka,
fax nr: 32 441-97-44, 32 339-22-92 lub 32 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Piotr Surówka

 

Uwaga:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest tutaj:

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - Etap III, Etap V - część 2 i Etap VI
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Data publikacji:24.06.2015 17:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:24.06.2015
Informację aktualizował:Urszula Czarnecka
Data aktualizacji:24.06.2015 17:06