Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Knurów: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 159286 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji dokumentacji projektowej obejmującej zadania pn:

1) Termomodernizacja zabytkowych budynków w kwartale ul. Dworcowej/Kopernika wraz z likwidacją źródeł niskiej emisji (ul. Dworcowa nr 17, nr 19, nr 21 i ul. Mickiewicza nr 8, nr 10 i nr 12 - działka nr 1844),

2) Termomodernizacja zabytkowych budynków w kwartale ul. Dworcowej/Kościuszki wraz z likwidacją źródeł niskiej emisji (ul. Dworcowa nr 23, nr 25, ul. Poniatowskiego 2 i ul. Kościuszki nr 1 i nr 3 - działki nr 1851/4 i 1851/3).

2. Dokumentacja projektowa dla zadań określonych w ust. 1 pkt 1) i 2) powinna zawierać:

1) Aktualizację mapy do celów projektowych z uwzględnieniem działek sąsiednich w zależności od potrzeb, zakup map i wypisów z ewidencji;

2) Inwentaryzację architektoniczno - budowlaną budynków oraz zagospodarowania terenu;

3) Opinię mykologiczną konstrukcji drewnianej poszczególnych budynków mieszkalnych;

4) Dokumentację projektowo - kosztorysową dla poszczególnych obiektów wraz zagospodarowaniem terenu i z infrastrukturą techniczną obsługującą zabudowę - z niezbędnymi uzgodnieniami, oświadczeniami i zapewnieniem nadzoru autorskiego na czas trwania budowy obejmującą:

a) Projekt budowlany dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę wraz z charakterystyką energetyczną budynku dla każdego budynku oddzielnie - po 4 egzemplarze projektów zagospodarowania terenu dla poszczególnych kwartałów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i po 4 egzemplarze dla każdego budynku zlokalizowanego w określonym kwartale ( dwa wnioski o pozwolenie na budowę, dla każdego kwartału oddzielnie) dodatkowe 2 kompletne egzemplarze do uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach;

b) Projekt architektoniczno - budowlany - wykonawczy zawierający:

- Projekt zagospodarowania terenu poszczególnych kwartałów uwzględniający: przebieg pełnej infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej), dojścia, dojazdy, place utwardzone oraz zieleń - 5 egzemplarzy dla każdego kwartału oddzielnie oraz 5 egzemplarzy dla każdego budynku, z określonego kwartału, wraz z bilansem terenu wyznaczonego dla obsługi poszczególnych budynków, zgodnie z propozycją wstępnego projektu podziału;

- Wstępny projekt podziału dla zadania określonego w ust. 1, dla każdego kwartału oddzielnie - 5 egzemplarzy;

- Inwentaryzacja zieleni oraz uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Gliwickiego na wycinkę zieleni kolidującej z planowanym zakresem i zagrażającej istniejącej zabudowie - 5 egzemplarzy;

- Projekty dla poszczególnych branż - obejmujące część infrastruktury zewnętrznej (drogową - utwardzenie terenu, projekty branżowe zewnętrznych przyłączy: kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, telekomunikacji i przekładki istniejącej infrastruktury - np. słupy oświetleniowe na wjazdach, likwidacja napowietrznych przyłączy energetycznych oraz innych - w zależności od potrzeb przyjętego rozwiązania zagospodarowania terenu);

- Część drogową wraz z terenem zielonym i projekty dla zewnętrznych przyłączy dla poszczególnych budynków należy opracować każdą branżę oddzielnie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) - po 5 egzemplarzy dla każdego budynku z określeniem etapowej realizacji w danym kwartale;

- Projekt małej architektury w tym placyki gospodarcze i zakres związany z wyburzeniem istniejących obiektów gospodarczych lub ich adaptacją;

- Projekty architektoniczno - budowlane, uwzględniające między innymi rozwiązania funkcjonalne poszczególnych mieszkań z lokalizacją węzłów instalacyjno - sanitarnych w lokalu oraz zmianą sposobu użytkowania strychów na pomieszczenia mieszkalne w razie takiej możliwości wraz z robotami towarzyszącymi: wymianą posadzek, likwidacją zawilgocenia ścian w piwnicy i części parteru z tynkiem renowacyjnym, budową pionów spalinowo - wentylacyjnych, częściowe tynkowanie ścian wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń i ułożeniem glazury w pomieszczeniach mokrych itp. - po 5 egzemplarzy dla każdego budynku oddzielnie;

- Projekt termomodernizacji poszczególnych budynków z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z drenażem opaskowym budynku i izolacją pionową oraz poziomą budynku jak i likwidacją zawilgocenia ścian budynku oraz Audyt energetyczny wskazujący osiągnięte efekty ekologiczne;

- Projekt wewnętrznej instalacji gazowej (na cele bytowe i grzewcze) obejmującej wykonanie między innymi: wymianę istniejącego źródła ciepła - piece węglowe - na indywidualne piece gazowe wraz z robotami towarzyszącymi;

- Projekt wewnętrznej instalacji co wraz z robotami towarzyszącymi;

- Projekt wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej ( woda, cwu, ks) wraz z robotami towarzyszącymi;

- Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem budynku w urządzenia elektryczno - oświetleniowe z robotami towarzyszącymi;

- Projekty wewnętrznej instalacji specjalistycznej ( teletechnicznej, domofon, telewizja kablowa, Azart, Internet itp. z możliwością łączenia instalacji) dla każdego mieszkania indywidualnie wraz z robotami towarzyszącymi;

- Projekty podziemnych śmietników dla potrzeb budynków obsługiwanych przez likwidowane placyki gospodarcze, zlokalizowane w pasie pomiędzy ul.Ogrodową i ul.Kościuszki;

c) Kosztorysy inwestorskie (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i obiektu oddzielnie - po 2 egzemplarze;

d) Przedmiary robót budowlanych (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i obiektu oddzielnie - po 3 egzemplarze;

e) Specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i obiektu oddzielnie - po 3 egzemplarzy;

f) Wykonanie wizualizacji zabudowy - po 3 wizualizacje dla poszczególnych budynków i zbiorczej wizualizacji przedstawiającej całość danego kwartału.

5) Część opisową i graficzną dokumentacji zapisaną w wersji elektronicznej z dołączeniem nagrania na nośniku elektronicznym. Pliki powinny zostać zapisane w następujących formatach: rysunki w formacie dwg, dxf lub dgn; tekst w formacie doc lub rtf oraz całość w formacie pdf.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) stwierdzenie, w toku realizacji robót budowlanych, zgodności realizacji z dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy,

2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej, wymienionej w ust. 2, a zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 wzoru umowy,

3) wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzanie rysunków roboczych i dokonania stosownych wpisów w Dzienniku Budowy, 4) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji.

5. Szczegółowe obowiązki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

6. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy - przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie używania;

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu;

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

7. Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego wynikający z przeniesienia praw autorskich, o których mowa w ust. 6 określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, liczony od daty ostatniego Protokołu Odbioru Końcowego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 20% jego wartości. Zamówienia uzupełniające dotyczyć będą pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może zostać udzielone nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania w wykazie usług doświadczenia w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

a) dwóch dokumentacji projektowych obejmujących wykonanie projektów architektoniczno - budowlanych budynków wielorodzinnych lub osiedli/zespołów budynków jednorodzinnych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda,

b) dwóch dokumentacji projektowych obejmujących wykonanie sieci, instalacji wodnokanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych o wartości minimum 15.000,00 zł brutto każda.

c) W przypadku występowania prac projektowych określonych powyżej w jednej dokumentacji projektowej, to jej wartość musi wynosić min. 65.000,00 zł brutto tj. min. 50.000,00 zł brutto za zakres określony powyżej - lit. a) i min. 15.000,00 zł brutto za zakres określony powyżej - lit. b).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na następujące stanowiska:

a) projektanta nr 1 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,

b) projektanta nr 2 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

c) projektanta nr 3 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) projektanta nr 4 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoenergetycznych.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Projektanta nr 1, 2, 3, 4 pod warunkiem posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień w wymaganych specjalnościach. W przypadku konieczności prowadzenia prac w innych branżach

Wykonawca zapewni Projektanta dla każdej z branż, posiadającego odpowiednie uprawnienia. Zamawiający zwraca uwagę, iż w/w osoby winny uczynić zadość wymaganiom określonym w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) tj. uzyskać wpis w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a w/w ustawy, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności (członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC), lub kwalifikacje zawodowe (nabyte w innych państwach) tych osób winny zostać uznane na zasadach wskazanych w art. 12a cyt. ustawy.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 5) zapoznania się z zasadami ponoszenia solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby i Wykonawcy, za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia Wykonawcy tych zasobów, o której mowa w art. 26 ust. 2e pzp. Powyższe może wynikać z treści pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 lub z innych dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt III.4.2). Powyższy wymóg dotyczy przedłożenia ww. dokumentów od wszystkich podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp. Udział w realizacji części zamówienia należy rozumieć szeroko, jako każdą z możliwych, dozwolonych prawem form tego udziału.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu

5. Dowodami, o których mowa wyżej w pkt. III.4.1 są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Rękojmia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego Wydz. Zamówień Publicznych, pok. 218, w godz. pracy Urzędu lub za zal. poczt. po uiszczeniu opłaty na konto zamawiającego. Opłata 12,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących etapach:

1) Aktualizację mapy do celów projektowych z uwzględnieniem działek sąsiednich w zależności od potrzeb, zakup map i wypisów z ewidencji, inwentaryzację architektoniczno - budowlaną budynków oraz zagospodarowania terenu oraz opinię mykologiczną konstrukcji drewnianej poszczególnych budynków mieszkalnych - do trzech miesięcy od daty podpisania umowy;

2) Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych - do czterech miesięcy od daty podpisania umowy;

3) dokumentację projektową określoną w rozdz. II ust. 2 pkt 4 SIWZ (wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę) w terminie do dnia 18 grudnia 2015r.

4) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadań wymienionych w rozdz. II ust. 1 SIWZ:

a) rozpoczęcie: w dniu przekazania placu budowy dla poszczególnego etapu robót objętych dokumentacją projektową, b) zakończenie: w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dla poszczególnego etapu robót objętych dokumentacją projektową.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę: 1) w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 pzp, 2) który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia, 3) w sytuacji określonej w art. 24b ust. 3 pzp.

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Agnieszka Szulc, fax nr: 32 441-97-44, 32 339-22-92 lub 32 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Informację wytworzył:Urszula Czarnecka
Data na dokumencie:30.06.2015
Data publikacji:30.06.2015 09:08