INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

GMINA KNURÓW, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, woj. śląskie, pow. gliwicki, tel. 32 235-10-17, fax 32 235-15-21 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie – Etap III, Etap V – część 2 i Etap VI”, na realizatora zamówienia wybrano:

 

PPUH „APM” Sp. z o. o.

ul. Wyglendy 42,

44-200 Rybnik

cena ofertowa – 1.404.853,58 zł

termin zakończenia – do 12 tygodni

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ust. 1 SIWZ nr ZP.271.2.36.2015 z dnia 22.06.2015r., tj.:

1) cena – 95 %,

2) termin zakończenia - 5 %,

i w ocenie przyznano jej łącznie 99,17 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów w kryterium TERMIN ZAKOŃCZENIA

Łączna punktacja

1

2

3

4

5

6

  1.  

01

PPUH „APM” Sp. z o. o.

ul. Wyglendy 42, 44-200 Rybnik

cena ofertowa – 1.404.853,58 zł

termin zakończenia – do 12 tygodni

95,00

4,17

99,17

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie – Etap III, Etap V – część 2 i Etap VI”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Data publikacji:28.07.2015 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:27.07.2015
Informację aktualizował:Urszula Czarnecka
Data aktualizacji:28.07.2015 10:31