Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Knurów: Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie
Numer ogłoszenia: 204714 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie na małe rondo jednopasowe o średnicy zewnętrznej 40 m czterowlotowe z wyodrębnionym pasem dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Szpitalnej w projektowaną drogę do terenów KSSE, w tym:

1) wykonanie nawierzchni jezdni KR4 z betonu asfaltowego wraz z podbudową, w tym: a) jezdnia KR4 ( podłoże G4 ), w tym: warstwa ścieralna - AC 11 S PMB 45/80-55 o grub. 4 cm, warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 o grub. 6 cm, podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70 o grub.10 cm, podbudowa zasadnicza - kruszywo 0/63 mm stabilizowane mechanicznie o grub. 20 cm, warstwa wzmacniająca - mieszanka CBGM 0/63 mm C3/4 o grub. 25 cm, warstwa ulepszonego podłoża - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa o grub. min. 15 cm, b) jezdnia KR4 ( osuszenie gruntu ), w tym: warstwa ścieralna - AC 11 S PMB 45/80-55 o grub. 4 cm, warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 o grub. 6 cm, podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70 o grub.10 cm, podbudowa zasadnicza - kruszywo 0/63 mm stabilizowane mechanicznie o grub. 20 cm, warstwa wzmacniająca - mieszanka CBGM 0/63 mm C3/4 o grub. 25 cm, warstwa ulepszonego podłoża - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa o grub. 40 cm, c) jezdnia KR4 ( odbudowa nawierzchni ), w tym: warstwa ścieralna - SMA 11 S PMB 45/80-55 o grub. 4 cm, warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 o grub. 6 cm, podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70 o grub.10 cm, podbudowa zasadnicza - kruszywo 0/63 mm stabilizowane mechanicznie o grub. 30 cm, d) jezdnia KR4 ( remont ), w tym: warstwa ścieralna - AC 11 S PMB 45/80-55 o grub. 4 cm, warstwa wyrównawcza- AC 16 W 50/70 o grub. zmiennej, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej o grub.5 cm,

2) wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, w tym: a) warstwa ścieralna - AC 8 S 50/70 o grub. 4 cm, b) podbudowa kruszywo 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o grub.22 cm, c) warstwa mrozoochronna o grub. 20 cm,

3) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym wraz z podbudową, w tym: a) kostka betonowa typu 2olland koloru szarego o grub. 8 cm, b) podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o grub. 3 cm, c) podbudowa - kruszywo 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o grub. 15 cm, d) warstwa mrozoochronna o grub.20 cm,

4) wykonanie nawierzchni pierścienia przejezdnego z kostki kamiennej wraz z podbudową, w tym: a) kostka granitowa łupana 15/17 o grub. 17 cm, b) podsypka cementowo-piaskowa (1:4 ) o grub. 3 cm, c) podbudowa - beton cementowy C16/20 o grub. 25 cm, d) warstwa wzmacniająca - mieszanka CBGM 0/63mm C3/4 o grub. 25 cm, e) warstwa ulepszonego podłoża - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa o grub. min. 15 cm,

5) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym: a) kanał z rur PVC-U, klasy S, SDR34 SN8 Ø160x4,7 mm, b) kanał z rur PVC-U, klasy S, SDR34 SN8 Ø200x5,9 mm, c) kanał z rur PVC-U, klasy S, SDR34 SN8 Ø315x9,2 mm, d) kanał z rur PVC-U, klasy S, SDR34 SN8 Ø500x14,6 mm, e) przebudowa drenażu z rur drenarskich PCV-U Ø160/145mm z filtrem z włókna syntetycznego, f) drenaż drogowy z rur drenarskich PVC-U Ø 125/113 mm, g) wpusty uliczne betonowe Ø 500 z osadnikiem i koszem - 14 szt., h) wymiana istniejących wpustów deszczowych na nowe Ø 500 z osadnikiem i koszem - 4 szt., i) studnia kanalizacyjna włazowa Ø 2000 - 1 szt., j) studnia kanalizacyjna włazowa Ø 1500 - 16 szt., k) studnia kanalizacyjna włazowa Ø 1200 - 2 szt., l) studnia kanalizacyjna włazowa Ø 1000 - 3 szt., m) studzienki drenarskie z PP/PCV Ø 315 - 3 szt., n) rura ochronna z PE100 SDR 17 Ø355x21,1 mm,

6) wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym: a) ułożenie kabla oświetleniowego YAKXS 4x35 mm2, b) ułożenie kabla nn YAKXs 4x120 mm2, c) ułożenie kabla YDY 3x2,5 mm2, d) montaż słupów oświetleniowych stalowych o wys. 8 m na fundamencie betonowym z wysięgnikiem rurowym jednoramiennym łukowym wraz z oprawami ulicznymi z redukcją mocy i źródłem światła - 10 szt., e) montaż słupów oświetleniowych stalowych o wys. 8 m na fundamencie betonowym w wysięgnikiem rurowym dwuramiennym łukowym wraz z oprawami ulicznymi z redukcją mocy i źródłem światła - 8 szt., f) wykonanie szafki oświetleniowej SOU1 wraz z wyposażeniem - 1 szt.,

7) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w § 1 pkt 8 wzoru umowy,

8) wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem opracowanym przez Wykonawcę oraz usunięcie ww. oznakowania po odbiorze docelowej organizacji ruchu,

9) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem ruchu,

10) roboty towarzyszące ( roboty rozbiórkowe, demontaże, humusowanie, obsianie trawą, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi, wycinka zieleni, itp.).

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i obiekty. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania kosztów wymienionych w § 9 pkt. 3 wzoru umowy.

4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanych w ww. dokumentach przetargowych..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 4,2 % jego wartości.

2. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.11.27.00-2, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.22.00-4, 45.31.61.00-6, 77.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 224.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, doświadczenia w wykonaniu w wykonaniu co najmniej:

a) dwóch robót budowlanych o wartości minimum 800.000,00 zł brutto każda, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, placów, parkingów, których nawierzchnia została wykonana z asfaltobetonu lub kostki brukowej wraz z podbudową,

b) dwóch robót budowlanych o wartości minimum 70.000,00 zł brutto każda, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego,

c) dwóch robót budowlanych o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każda, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), lub zgodnie z art. 12a cyt. ustawy posiadającej kwalifikacje (np. nabyte w innych państwach) uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, na następujące stanowiska:

- kierownika budowy w specjalności drogowej - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi,

- kierownika robót elektrycznych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci kanalizacyjnych ,

b) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D);

c) osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającej uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E);

d) osobę do kierowania pracami związanymi z wycinką zieleni, posiadającą min. wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze, leśnicze lub z zakresu kształtowania terenów zielonych,

e) w przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcję kierownika budowy, kierownika robót, osoby wyznaczonej do nadzoru nad robotami elektrycznymi, a także osoby wyznaczonej do kierowania pracami związanymi z zielenią pod warunkiem legitymowania się wymaganym wykształceniem określonym powyżej w lit. d).

Uwaga: Zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownika budowy, kierowników robót) stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, a członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunków, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 5) zapoznania się z zasadami ponoszenia solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby i wykonawcy, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia wykonawcy tych zasobów, o której mowa w art. 26 ust. 2e pzp. Powyższe może wynikać z treści pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 lub z innych dokumentów załączonych do oferty wykonawcy.

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt III.4.2). Powyższy wymóg dotyczy przedłożenia ww. dokumentów od wszystkich podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

6. Dowodami, o których mowa wyżej w pkt. III.4.1 są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin zakończenia - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego Wydz. Zamówień Publicznych, pok. 218, w godz. pracy Urzędu lub za zal. poczt. po uiszczeniu opłaty na konto zamawiającego. Opłata 317,39 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Terminy wykonania zamówienia:

1) termin rozpoczęcia opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - w dniu podpisania umowy;

2) termin rozpoczęcia robót - do 7 dni od daty przekazania placu budowy;

3) termin zakończenia - zgodnie z deklaracją Wykonawcy, zawartą w ofercie, z tym że zadeklarowany termin nie może być dłuższy niż 32 tygodnie.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

1) w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 pzp,

2) który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia,

3) w sytuacji określonej w art. 24b ust. 3 pzp.

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Agnieszka Szulc,

fax nr: 32 441-97-44, 32 339-22-92 lub 32 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uwaga!!!

Zmieniono termin składania ofert na dzień: 03.09.2015 r. godz. 12:00.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:11.08.2015
Data publikacji:11.08.2015 11:01