Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie - III Etap, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

GMINA KNURÓW, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, woj. śląskie, pow. gliwicki, tel. 32 235-10-17, fax 32 235-15-21 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie - III Etap, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności”, na realizatora zamówienia wybrano:

 

Biuro Projektów „A-PROPOL” S.C.

A. Biegański, D. Biegańska

ul. Gomułki 2

44-121 Gliwice

cena ofertowa – 24.354,00 zł

termin zakończenia realizacji zamówienia - 50 tygodni

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ust. 1 SIWZ nr ZP.271.2.48.2015 z dnia 03.09.2015r., tj.:

1) cena – 95 %,

2) termin zakończenia – 5 %

i w ocenie przyznano jej łącznie 99,00 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów w kryterium TERMIN ZAKOŃCZENIA

Łączna punktacja

1

2

3

4

5

6

  1.  

01

Biuro Projektów „A-PROPOL” S.C.

A. Biegański, D. Biegańska

ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice

cena ofertowa – 24.354,00 zł

termin zakończenia - 50 tygodni

95,00

4,00

99,00

  1.  

03

Biuro Projektowo – Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek

ul. Skrzyszowska 39 c

44-300 Wodzisław Śl.

cena ofertowa – 59.040,00 zł

termin zakończenia - 50 tygodni

39,19

4,00

43,19

  1.  

02

Biuro Projektów Komunikacji

Lądowej „TRASA”

Mgr inż. Tomasz Świderski

ul. Kolista 6 A/6, 41-709 Ruda Śląska

cena ofertowa – 82.902,00

termin zakończenia - 50 tygodni

27,91

4,00

31,91

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Piotr Surówka

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie - III Etap, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:06.10.2015
Data publikacji:06.10.2015 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż