Knurów: Sprzedaż energii elektrycznej dla placówek oświatowych
Numer ogłoszenia: 308560 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 w Knurowie , Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 235 27 65, faks 32 235 27 65.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej dla placówek oświatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż energii elektrycznej dla placówek oświatowych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. Z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

2. Szczegółowy wykaz Odbiorców oraz szczegółową informację o punktach poboru energii elektrycznej zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Ogólna charakterystyka:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 9 punktów poboru zlokalizowanych w siedzibach Odbiorców wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ, o łącznym szacowanym wolumenie 876,20 MWh w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., w tym

3.1.1. Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Juliana Tuwima - 20,20 MWh (10,10 MWh/rok);

3.1.2. Miejskie Przedszkole Nr 7 - 96,8 MWh (48,40 MWh/rok);

3.1.3. Miejskie Przedszkole Nr 13 z Oddz. Integracyjnymi - 36,80 MWh (18,40 MWh/rok);

3.1.4. Miejską Szkołę Podstawową Nr 1 im. Powstańców Śląskich - 104,2 MWh (52,10 MWh/rok);

3.1.5. Miejską Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. K. Miarki - 127,20 MWh (63,60 MWh/rok);

3.1.6. Miejską Szkołę Podstawową Nr 4 - 113,80 MWh (56,90 MWh/rok);

3.1.7. Zespół Szkół Nr 1 - 268,20 MWh (134,10 MWh/rok);

3.1.8. Miejskie Gimnazjum Nr im. Mikołaja Reja z Oddz. Integracyjnymi - 79,80 MWh (39,90 MWh/rok);

3.1.9. Miejskie Gimnazjum Nr 4 - 29,20 MWh (14,6 MWh/rok).

3.2. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii na poziomie /- 10 %.

3.3. Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej jest ustalona na podstawie jej zużycia w 2014 roku i ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego i Odbiorców zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej powyżej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii elektrycznej.

3.4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktycznie pobraną energię elektryczną.

3.5. Wykonawca realizujący niniejsze zamówienie winien przez cały okres realizacji zamówienia:

3.5.1. mieć zawartą umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla realizacji przedmiotu zamówienia;

3.5.2. posiadać aktualną koncesję na obrót energią elektryczną.

3.6. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Odbiorcami energii elektrycznej a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

3.7. Wykonawca w oparciu o pełnomocnictwo stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, zobowiązany będzie do:

3.7.1. zgłoszenia w imieniu własnym i Odbiorców umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3.7.2. złożenia w imieniu Odbiorców wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia w celu zawarcia stosownej umowy.

3.8. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego.

3.9. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (dla poszczególnych punktów poboru) terminie jest posiadanie przez Odbiorców ważnych umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.

3.10. Termin wygaśnięcia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw.

3.11. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru, wymienionych w załączniku nr 3, zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy.

4. Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy winien uwzględnić wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z jego realizacją..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), którego beneficjentem jest Zamawiający, czyli Zespół Szkół Nr 1 Knurowie.

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie - Pełnomocnika zamawiającego, w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: Zakup energii elektrycznej dla placówek oświatowych.

6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kancelarii Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie - Pełnomocnika zamawiającego, al. Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 307), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.

8. Dokument wadium wniesiony w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

8.1. wskazanie podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję (tzw. gwaranta/poręczyciela) oraz podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji (tj. wykonawca) i beneficjenta poręczenia/gwarancji; W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.2. określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja;

8.3. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia-gwarancji. Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp;

8.4. określenie kwoty poręczenia/gwarancji - wadium nie może być mniejsze niż określone w pkt 1;

8.5. określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji - musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą;

8.6. bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji;

8.7. nieodwołalność poręczenia/gwarancji - gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji;

8.8. określenie prawa i miejsca rozstrzygnięcia sporów dotyczących poręczenia-gwarancji - wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8.9. określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji - prawa z poręczenia-gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami pkt 8 lub zawierająca postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium i skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

10. Wadium uważa się za wniesione w terminie:

10.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego (Pełnomocnika) przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,

10.2. z chwilą złożenia w kancelarii Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę dokumentu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania w wykazie dostaw doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw (umów sprzedaży) energii elektrycznej, na kwotę realizacji w skali jednego roku (kolejnych 12 miesięcy) co najmniej 50.000,00 zl brutto każda. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:

2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

2.3. charakteru stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

2.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; Powyższe może wynikać z treści pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4 lub z innych dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://knurow.edu.pl/index.php/zp/dostawy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, Aleja Lipowa 12 44-196 Knurów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

24.11.2015 godzina 09:00,

miejsce: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych,

Kancelaria - pokój 307, Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia przeprowadzane jest przez Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów - reprezentowany przez Dyrektora - Annę Misiurę, jako Pełnomocnika Zamawiającego - Zespołu Szkół Nr 1 w Knurowie z siedzibą przy al. Lipowej 12.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Koordynator Pionu Techniczno-Informatycznego - Grzegorz Niewidok - 32 441 97 49..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


(-) Dyrektor MZJOś

Anna Misiura

 

 

 


 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
16.11.2015 r. Link
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.11.2015 r.

3 Projekt umowy 16.11.2015 r.

4 Formularz oferty 16.11.2015 r.

5 Szczegółowy wykaz odbiorców 16.11.2015 r.

6 Wzór pełnomocnictwa 16.11.2015 r.

7 Oświadczenia 16.11.2015 r.
8 Wykaz dostaw 16.11.2015 r.
9 Lista podmiotów (grupa kapitałowa) 16.11.2015 r.
10 Zobowiązanie 16.11.2015 r.
11

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

16.11.2015 r. Link

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej dla placówek oświatowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:18.11.2015 17:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Misiura
Data na dokumencie:16.11.2015
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:18.11.2015 17:34