wersja do wydruku Monika Szczuk 28.01.2016 12:06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - wykonanie części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1B)

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 

Knurów: Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - wykonanie części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1B)
Numer ogłoszenia: 19442 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Knurów ,
ul. dr. Floriana Ogana 5,
44-190 Knurów,
woj. śląskie,
tel. 32 3392308,
faks 32 2351521, 3392292

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - wykonanie części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1B).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1B) w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

2. Zakres robót obejmuje wykonanie:

2.1. Robót rozbiórkowych;

2.2. Ukształtowania terenu - Roboty ziemne;

2.3. Regulacji studni teletechnicznych i telewizji kablowej, wraz z wymianą pokryw;

2.4. Regulacji studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą części pokryw studni, czyszczenie i dwukrotne kamerowanie sieci przed i po realizacji;

2.5. Kanalizacji deszczowej (regulacja studzienek, wraz z wymianą części pokryw studni, wykonanie wpustów ulicznych, czyszczenie i dwukrotne kamerowanie sieci przed i po realizacji);

2.6. Drenażu;

2.7. Podbudów i nawierzchni jezdni;

2.8. Podbudów i nawierzchni chodników;

2.9. Nasadzeń w uzgodnieniu z Zamawiającym;

2.10. Terenu zielonego na działce ewidencyjnej 3537/147.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: plansze zakresów robót, dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres zadeklarowany w ofercie. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorowi zamówienia, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 10 % jego wartości. Zamówienie, o którym mowa powyżej może zostać udzielone nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.
8. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
9. Gwarancje i poręczenia składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą w swojej treści odnosić się zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia, jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
10.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,
10.2. z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót doświadczenia w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących wykonanie, przebudowę lub remont następujących obiektów wykonanych z kostki brukowej: dróg lub parkingów lub chodników lub ścieżek rowerowych lub placów utwardzonych, o wartości minimum 75.000,00 zł brutto każda, lub jednej roboty budowlanej o tym zakresie, o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: .
1. osoby na stanowisko kierownika budowy/kierownika robót 1, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
2. osoby na stanowisko kierownika robót 2, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych;
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót 1 i 2 pod warunkiem posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień w wymaganych powyżej specjalnościach.
Zamawiający zwraca uwagę, iż w/w osoby winny uczynić zadość wymaganiom określonym w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) tj. uzyskać wpis w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a w/w ustawy, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności; lub kwalifikacje zawodowe tej osoby winny zostać uznane na zasadach wskazanych w art. 12a Prawa budowlanego.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, nieza­leżnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dys­pozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na potrzeby wykonywania zamó­wienia.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
W przypadku konieczności prowadzenia prac w innych branżach, Wykonawca zapewni osobę dla każdej z branż, posiadającą odpowiednie uprawnienia i spełniającą wymagania określone w art. 12 ust. 7 lub art. 12 a ustawy - Prawo budowlane.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowodami, o których mowa wyżej w pkt. III.4.1 są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
 
2) Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 26 ust. 2 b pzp odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 
3) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3. charakteru stosunków, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
5. zapoznania się z zasadami ponoszenia wraz z wykonawcą solidarnej odpowiedzialności za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, o której mowa w art. 26 ust. 2 e pzp.
Powyższe może wynikać z treści pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej lub z innych dokumentów załączonych do oferty wykonawcy.
 
4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym powyżej odpowiednio dla danego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1. w przypadkach i na zasadach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. w sytuacji opisanej w art. 36b ust. 2 pzp tj. jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego Wydz. Zamówień Publicznych, pok. 217, w godz. pracy Urzędu lub za zal. poczt. po uiszczeniu opłaty na konto zamawiającego. Opłata 210,25 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  12.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 217.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia określony w rozdz. II SIWZ w następujących terminach:

1) przekazanie placu budowy: do 14 dni od daty podpisania umowy,

2) termin rozpoczęcia robót: 14 dni od daty przekazania placu budowy,

3) termin zakończenia robót: 12 tygodni od daty przekazania placu budowy.

2. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

1) w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 pzp,

2) który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia,

3) w sytuacji określonej w art. 24b ust. 3 pzp.

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

- Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Monika Szczuk,

fax: 32 339-22-92, fax 32 441-97-44 e-mail: zp@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
     Barbara Zwierzyńska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - wykonanie części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1B)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:28.01.2016
Data publikacji:28.01.2016 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż