Pełnomocnik ds. Inwentaryzacji

44-190 Knurów ul. dr Floriana Ogana 5

pok. 118

Kontakt:

- telefon (32) 339-22-72

- e-mail: mariak@knurow.pl

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Inwentaryzacji należy w szczególności:

 1. dokładne i rzetelne przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w Instrukcji Inwentaryzacyjnej;

 2. opracowywanie zarządzenia i harmonogramu przeprowadzania okresowej inwentaryzacji składników majątku gminnego;

 3. ustalanie składów osobowych zespołów spisowych;

 4. przeszkolenie członków zespołów spisowych oraz osób materialnie odpowiedzialnych;

 5. przeprowadzanie we współpracy z zespołami spisowymi, przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych, inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy;

 6. koordynacja działań inwentaryzacyjnych na wszystkich etapach prac inwentaryzacyjnych i kontrola prawidłowości spisu dokonanego przez zespoły spisowe;

 7. przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w Instrukcji Inwentaryzacyjnej;

 8. dokonanie ostatecznej wyceny składników majątkowych oraz ostatecznego rozliczenia, we współpracy z zespołami spisowymi oraz służbami księgowymi;

 9. ustalanie różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji oraz przyczyn powstania tych różnic, przekazanie ich do Wydziału Budżetowego i Planowania w terminie do 15 stycznia następnego roku, po roku, w którym prowadzona była inwentaryzacja w celu ujęcia w księgach rachunkowych roku, w którym prowadzona jest inwentaryzacja;

 10. stawianie umotywowanych wniosków dotyczących sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych;

 11. dokonanie oceny przydatności gospodarczej składników majątku objętych spisem z natury;

 12. stawianie wniosków dotyczących zagospodarowania zapasów zbędnych i nadmiernych;

 13. wnioskowanie o usuwanie nieprawidłowości w przechowywaniu zapasów oraz wszelkich innych nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątku, stwierdzonych w toku spisów;

 14. składanie ustnych i pisemnych informacji, raportów i sprawozdań z przebiegu spisu inwentaryzacyjnego na poszczególnych jego etapach;

 15. współpraca ze Skarbnikiem Miasta, Naczelnikiem Wydziału Budżetowego i Planowania oraz kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu;

 16. sporządzanie w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku protokołu z zakończenia inwentaryzacji i przedkładanie go do podpisania Prezydentowi Miasta po uprzednim zatwierdzeniu przez Skarbnika;

 17. przekazywanie do Wydziały Budżetowego i Planowania dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Pełnomocnika ds. Inwentaryzacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Maria Kozubowska
Data publikacji:03.02.2016 15:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Kozubowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maria Kozubowska
Data aktualizacji:04.02.2016 13:01