Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Knurów: Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii
Numer ogłoszenia: 11969 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii zawierającą:

1) adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 33 na siedzibę Centrum Integracji Społecznej wraz z zabudową uzupełniającą (budynek gospodarczy i placyk gospodarczy) na działce nr 1861/3;

2) zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działka nr 1845/2) dla mieszkańców rewitalizowanego terenu w celu odtworzenia więzi społecznej i kulturowej.

2. Dokumentacja projektowa dla zadania określonego w ust. 1 powinna zawierać:

1) Aktualizację mapy do celów projektowych z uwzględnieniem działek sąsiednich w zależności od potrzeb, zakup map i wypisów z ewidencji;

2) Aktualizację inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynku przy ul.Dworcowej 33 oraz zagospodarowania terenu;

3) Opinię mykologiczną konstrukcji drewnianej budynku;

4) Dokumentację projektowo - kosztorysową dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego wraz zagospodarowaniem terenu i z infrastrukturą techniczną obsługującą zabudowę - z niezbędnymi uzgodnieniami, oświadczeniami i zapewnieniem nadzoru autorskiego na czas trwania budowy obejmującą:

a) Projekt budowlany dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę wraz z charakterystyką energetyczną adaptowanego budynku przy ul. Dworcowej 33 - 4 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu (obejmujący działki nr 1845/2 i 1861/3) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 4 egzemplarze adoptowanego budynku wraz z zabudową uzupełniającą (+ dodatkowe 2 kompletne egzemplarze do uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach);

b) Projekt architektoniczno - budowlany - wykonawczy budynku adaptowanego oraz zabudowy uzupełniającej, zawierający: Projekt zagospodarowania terenu działki nr 1861/3 wraz z działkami graniczącymi w zależności od potrzeb, uwzględniający: przebieg pełnej infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej - likwidacja napowietrznej sieci energetycznej - decyzja Starosty Gliwickiego nr 485/15 z dnia 16.06.2015r. oraz Wojewody Śląskiego Nr 139/15 z dnia 04.08.2015r.), dojścia, dojazdy, place utwardzone oraz zieleń wraz z bilansem terenu - 5 egzemplarzy;Inwentaryzację zieleni oraz uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Gliwickiego na wycinkę zieleni kolidującej z planowanym zakresem i zagrażającej istniejącej zabudowie - 3 egzemplarze;  Opinię mykologiczną konstrukcji drewnianej budynku adaptowanego - 3 egzemplarze; Projekty dla poszczególnych branż dla potrzeb zabudowy, opracowane dla każdej branży oddzielnie - obejmujące część infrastruktury zewnętrznej (drogową - utwardzenie terenu, projekt zieleni, projekty branżowe zewnętrznych przyłączy: kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, telekomunikacji i przekładki istniejącej infrastruktury - np. słupy oświetleniowe na wjazdach, przyłączy energetycznych w nawiązaniu do projektu likwidacji napowietrznej sieci oraz innych) - w zależności od potrzeb przyjętego rozwiązania zagospodarowania terenu) - 5 egzemplarzy; Projekt małej architektury oraz zakres związany z wyburzeniem istniejących obiektów gospodarczych lub ich adaptacją - 5 egzemplarzy; Projekt architektoniczno - budowlany budynku adaptowanego na centrum inicjatyw społecznych uwzględniający między innymi rozwiązania funkcjonalne (między innymi: dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, sale konferencyjno - szkoleniowe, cześć socjalna oraz administracyjno biurowa) wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychów na pomieszczenia użytkowe w razie takiej możliwości oraz z robotami towarzyszącymi: wymianą posadzek, likwidacją zawilgocenia ścian z wykonaniem tynków renowacyjnych, budową pionów spalinowo - wentylacyjnych, częściowe tynkowanie ścian wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń i ułożeniem glazury w pomieszczeniach mokrych itp. - 5 egzemplarzy; Projekt termomodernizacji adaptowanego budynku przy ul. Dworcowej 33 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z drenażem opaskowym budynku i izolacją pionową oraz poziomą budynku jak i likwidacją zawilgocenia ścian budynku oraz Audyt energetyczny wskazujący osiągnięte efekty ekologiczne - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji gazowej (na cele bytowe i grzewcze) obejmującej wykonanie między innymi: wymianę istniejącego źródła ciepła - piece węglowe - na piec gazowy wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji co wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej (woda, cwu, ks) wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem budynku w urządzenia elektryczno - oświetleniowe z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekty wewnętrznej instalacji specjalistycznej (teletechnicznej, domofon, Internet itp. z możliwością łączenia instalacji) wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt podziemnych śmietników dla potrzeb budynku;

c) Projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania przestrzeni publicznej, opracowany przy uwzględnieniu wyników konsultacji społecznych, zawierający: Projekt zagospodarowania terenu działki nr 1845/2, wraz z działkami graniczącymi w zależności od potrzeb, uwzględniający: przebieg pełnej infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej w zależności od potrzeb (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej), dojścia, dojazdy, place utwardzone oraz zieleń wraz z bilansem terenu - 5 egzemplarzy; Inwentaryzację zieleni oraz uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Gliwickiego na wycinkę zieleni kolidującej z planowanym zakresem - 3 egzemplarze; Projekty małej architektury - 5 egzemplarzy; Projekty branżowe według potrzeb (cześć drogowa, przyłącza branży: elektrycznej, wodociągowej, deszczowej, sanitarnej w zależności od przyjętych rozwiązań);

d) Kosztorysy inwestorskie (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i działek oddzielnie - 2 egzemplarze;

e) Przedmiary robót budowlanych (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i działek oddzielnie - 3 egzemplarze;

f) Specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i działek oddzielnie - 3 egzemplarze;

g) Wykonanie wizualizacji zabudowy - 3 wizualizacje dla budynku i 1 zbiorczej wizualizacji przedstawiającej całość nieruchomości nr 1861/3;

h) Wykonanie wizualizacji przestrzeni publicznej (działka nr 1845/2) - 2 wizualizacje. 5) Część opisową i graficzną dokumentacji zapisaną w wersji elektronicznej z dołączeniem nagrania na nośniku elektronicznym. Pliki powinny zostać zapisane w następujących formatach: rysunki w formacie dwg, dxf lub dgn; tekst w formacie doc lub rtf oraz całość w formacie pdf. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia określa wzór umowy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: 1) stwierdzenie, w toku realizacji robót budowlanych, zgodności realizacji z dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy, 2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej, wymienionej w § 1 ust. 2. umowy, a zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego, przy czym wszystkie rozwiązania zamienne winne być uzgodnione z Zamawiającym, 3) wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzanie rysunków roboczych i dokonania stosownych wpisów w Dzienniku Budowy, 4) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji.

6. Szczegółowe obowiązki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

7. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy - przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie używania; 2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu; 3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

8. Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego wynikający z przeniesienia praw autorskich, o których mowa w ust. 6 określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 20% jego wartości. Zamówienia uzupełniające dotyczyć będą pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). 2.. Zamówienie, o którym mowa powyżej może zostać udzielone nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania w wykazie usług doświadczenia w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

a) dwóch dokumentacji projektowych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda, obejmujących wykonanie projektów architektoniczno - budowlanych budynków wielorodzinnych lub budynków przeznaczonych pod usługi publiczne,

b) dwóch dokumentacji projektowych o wartości minimum 15.000,00 zł brutto każda, obejmujących wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i teletechnicznych.

c) W przypadku wystepowania prac projektowych określonych powyżej w jednej dokumentacji projektowej, to jej wartość musi wynosić min. 65.000,00 zł brutto tj. min. 50.000,00 zł brutto za zakres określony powyżej - lit. a) i min. 15.000,00 zł brutto za zakres określony powyżej - lit. b).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na następujące stanowiska:

a) projektanta nr 1 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,

b) projektanta nr 2 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

c) projektanta nr 3 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) projektanta nr 4 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoenergetycznych.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Projektanta nr 1, 2, 3, 4 pod warunkiem posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień w wymaganych specjalnościach.

W przypadku konieczności prowadzenia prac w innych branżach Wykonawca zapewni Projektanta dla każdej z branż, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Zamawiający zwraca uwagę, iż w/w osoby winny uczynić zadość wymaganiom określonym w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) tj. uzyskać wpis w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a w/w ustawy, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności (członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC), .lub kwalifikacje zawodowe (nabyte w innych państwach) tych osób winny zostać uznane na zasadach wskazanych w art. 12a cyt. ustawy.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 5) zapoznania się z zasadami ponoszenia solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby i Wykonawcy, za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia Wykonawcy tych zasobów, o której mowa w art. 26 ust. 2e pzp. Powyższe może wynikać z treści pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 lub z innych dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt III.4.2). Powyższy wymóg dotyczy przedłożenia ww. dokumentów od wszystkich podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp. Udział w realizacji części zamówienia należy rozumieć szeroko, jako każdą z możliwych, dozwolonych prawem form tego udziału.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu

5. Dowodami, o których mowa wyżej w pkt. III.4.1 są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Rękojmia - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego Wydz. Zamówień Publicznych, pok. 218, w godz. pracy Urzędu lub za zal. poczt. po uiszczeniu opłaty na konto zamawiającego. Opłata 11,00 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących etapach: 1) Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych adaptowanego budynku przy ul. Dworcowej 33 - do miesiąca od daty podpisania umowy; 2) Wstępne dwa warianty koncepcji rozwiązań projektowych przestrzeni publicznej - do miesiąca od daty podpisania umowy; 3) Dokumentację projektową określoną w rozdz. II ust. 2 pkt 4 SIWZ (wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę) w terminie do dnia 30 września 2016r. 4) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego wymienionego w rozdz. II ust. 1 SIWZ w następującym okresie: a) rozpoczęcie: w dniu przekazania placu budowy dla poszczególnego etapu robót objętych dokumentacją projektową, b) zakończenie: w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dla poszczególnego etapu robót objętych dokumentacją projektową.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę: 1) w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 pzp, 2) który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia, 3) w sytuacji określonej w art. 24b ust. 3 pzp.

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Agnieszka Szulc,

fax nr: 32 441-97-44, 32 339-22-92 lub 32 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:03.02.2016
Data publikacji:03.02.2016 15:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż