Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 52836-2016 z dnia 2016-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Knurów
1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja - przebudowa Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - I etap. Nieruchomość jest zlokalizowana na działkach nr 2141/20 i 2141/22. 2. Roboty będą obejmować: 1) część robót...
Termin składania ofert: 2016-03-24

 

Numer ogłoszenia: 66186 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52836 - 2016 data 09.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sztygarska - Hala Sportowa, 44-193 Knurów, woj. śląskie, tel. 032 3304810, fax. 032 3304812.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w realizacji: a) co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy stadionu, o wartości brutto minimum 1.600.000,00 zł; lub b) co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy stadionów, o wartości co najmniej 800.000,00 zł każda; wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami (wiedzą i doświadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
  • W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w realizacji: a) co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto minimum 1.600.000,00 zł lub dwóch robót budowlanych o wartości brutto minimum 800.000,00 zł każda, w zakresie budowy lub przebudowy odkrytych obiektów sportowych (np. stadionów) wyposażonych co najmniej w boisko i powierzchnie utwardzone (np. ciągi komunikacyjne); b) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu ogrodzenia obiektu budowlanego; wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca może także wykazać wykonanie robót budowlanych określonych wyżej łącznie w ramach jednej inwestycji. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami (wiedzą i doświadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2, sekretariat - pok. nr 206.
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2016 godzina 13:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2, sekretariat - pok. nr 206.
  •  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogł. o udzielenie zam. publicznego pn.: "Modernizacja - przebudowa Stadionu Miejskiego" w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 I etap
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Paszko
Data publikacji:23.03.2016 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:23.03.2016
Informację aktualizował:Anna Paszko
Data aktualizacji:23.03.2016 13:11