Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256),

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 218),

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z póżn. zm.),

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781.),

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. z 2007 r. Nr 250  poz. 1883),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1245),

 • Zarządzenie Nr 51/PZ/15 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.03.2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Knurowie.

   

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Piotr Grzelak
Data publikacji:31.05.2016 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.05.2016
Informację aktualizował:Piotr Grzelak
Data aktualizacji:19.11.2020 13:14