Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Urbanistyki, Architektury , Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych

 Wykaz aktów prawnych regulijących postępowanie w Wydziałe Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju  Miasta i Spraw Lokalowych:

 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publucznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych),

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),

 • Ustawa zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 3 październiak 2008r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływac na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71), 

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663).

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),

 • Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XXII/318/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie wysokości ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

 • Obowiązujące miejscowe plany  zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – nr Uchwały i tytuł

uchwała nr LXVII/441/98 rady miejskiej w knurowie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rakoniewskiego i Wilsona

UCHWAŁA nr VIII/57/99 RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa „Parkingi dla zakładu KWK „Szczygłowice” w rejonie ulic Lignozy , Górniczej i Wieczorka „

Uchwała nr XXI/189/2000 RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa w rejonie ulic gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ul. Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy gminami Knurów i Gliwice.

UCHWAŁA nr XXVIII/238/2000 RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa” Rejon ulicy Parkowej , Książenickiej i Alei Piastów

Uchwała Nr XXX/277/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa obejmującego obszar położony w rejonie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Dworcowej.

Uchwała Nr XXXVIII/375/2001 Rady MIEJSKIEJ W KNUROWIE z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa obejmującego obszar istniejącego składowiska komunalnego wraz z terenami przyległymi i drogą dojazdową.

Uchwała Nr IX/131/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 22 maja 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta knurów [ REJON OSIEDLI WOJSKA POLSKIEGO I i II ]
obejmującego obszar położony w rejonie ul. 26 Stycznia, ul. Szpitalnej ul. Kosmonautów i ul. 1-go Maja

Uchwała Nr IX/132/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta knurów „REJON FOCH” obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Kopalnianą, ul. 1-go Maja, ul. Kosmonautów, ul. Szpitalną, północno-zachodnią granicą ogrodów działkowych, linią kolejową do Kotlarni, południowo-zachodnią granicą zakładu KWK „Knurów” i dalej wzdłuż bocznicy oraz linii kolejowej relacji Zabrze-Rybnik do ul. Kopalnianej.

Uchwała Nr XX/289/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [ REJON FARSKIE POLA ]

Uchwała Nr XX/290/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [REJON ULIC RAKONIEWSKIEGO-WILSONA]

Uchwała Nr XXII/315/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „ REJON III KOLONII „

Uchwała Nr XXII/316/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „REJON ULICY NIEPODLEGŁOŚCI”

Uchwała Nr XXII/317/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa „ REJON KRYWAŁDU I USTRONIE LEŚNE”

Uchwała Nr XXX/423/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [ REJON POŁUDNIE ]

Uchwała Nr XXXVII/502/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego

Uchwała Nr X/131/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego przy ulicy Cichej.

Uchwała Nr X/132/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Szpitalnej.

Uchwała Nr XX/324/08 Rady Miasta Knurów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [Rejon Południe] dla obszaru ulicy Przemysłowej

Uchwała Nr XXV/444/08 Rady Miasta Knurów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [Rejon ulic Rakoniewskiego i Wilsona] dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rakoniewskiego

Uchwała Nr XLIV/661/2010 Rady Miasta Knurów z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Dymka” dla obszaru w rejonie ulicy Wolności

Uchwała Nr XLIV/662/2010 Rady Miasta Knurów z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia

Uchwała Nr XLVI/679/2010 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii” dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Bolesława Prusa

Uchwała Nr XLVI/679/2010 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Foch” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kopalnianej.

Uchwała Nr VIII/131/2011 Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów “REJON FOCH” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Targowej. 

UCHWAŁA NR XXIII/347/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19.09.2012r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dla działek połozonych w rejonie cmentarza przy ulicy Słonecznej ( nr ewid. 849/80 i 850/80)

UCHWAŁA Nr XXIII/348/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Zwycięstwa (nr ewid. 1542/145)

UCHWAŁA NR XXIII/349/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19.09.2012r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dla działki położonej przy ulicy Szybowej ( nr ewid. 1373/25)

Uchwała Nr XXIII/350/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej w rejonie ulicy Bojowej (nr ewid. 941/149)

UCHWAŁA NR XXIII/351/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19.09.2012r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dla działki położonej przy ulicy Leśnej ( nr ewid. 869/66)

UCHWAŁA NR XXIII/352/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19.09.2012r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dla działek położonych przy ulicy Zielonej ( nr ewid. 1458/46,1461/46, 1464/46, 1466/46, 1252/46)

Uchwała Nr XXIII/353/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego ulic Rakoniewskiego i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr LXVII/441/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. dla obszaru położonego w rejonie cmentarza po północnej stronie ulicy Rakoniewskiego

UCHWAŁA NR XXIII/354/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19.09.2012r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dla działek położonych przy ulicy Starowiejskiej ( nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129, 1505/129)

Uchwała Nr XXIII/355/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon ulicy Rakoniewskiego - Wilsona" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XX/290/2004 z dnia 22.04.2004 r. dla działek położonych w rejonie ul. T.Wilsona (nr ewid. 2852, 2854,2853/1 i 2853/2)

Uchwała Nr XXX/464/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Jęczmiennej

Uchwała Nr XXXVII/536/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Dworcowej.

Uchwała Nr XXXIX/560/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul.A.Słoniny

Uchwała Nr XLIII/610/14 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej i ulicy Gen. Jerzego Ziętka

Uchwała Nr XLIX/709/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia

Uchwała Nr III/21/14 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ulicy 26 Stycznia

Uchwała Nr V/47/15 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr ewid. 3240, położonej przy ulicy Niepodległości

Uchwała Nr XV/187/15 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej

Uchwała Nr XXVI/338/16 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej

Uchwała Nr XXVI/339/16 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar w rejonie ul. Alei Lipowej

Uchwała Nr XXVI/340/16 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – Etap I

Uchwała Nr XXXII/438/17 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka,ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miastawraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I

UCHWAŁA Nr XLIII/583/17 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I

UCHWAŁA Nr XLVI/614/18 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmiennąi ks. A. Koziełka – ETAP II

UCHWAŁA Nr XLVI/615/18 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 21 lutego 2018r. w w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka,ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miastawraz z rejonem „III Kolonii” – Etap II

UCHWAŁA Nr XLVI/613/18 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 21 lutego 2018r. w w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy ks. Alojzego Koziełka

UCHWAŁA Nr III/32/18 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul.Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I

UCHWAŁA Nr III/31/18 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IFIII.4131.1.110.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Urbanistyki, Architektury , Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Informację wytworzył:Naczelnik Wydziału
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2016 14:29