Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie

Knurów: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie
Numer ogłoszenia: 125979 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 3392308, faks 32 2351521, 3392292.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie,

1.2. przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami,

1.3. pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

2.1. uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożeniem przez Gminę Knurów wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,

2.2. przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców robót, zgłoszone w czasie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową, stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia.

2.3. jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie gwarancyjnym wykonanej na wniosek Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: 4.1. stwierdzenie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, 4.2. uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 1 pkt 1.1, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 4.3. wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzanie szkiców w Dzienniku Budowy, 4.4. udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji.

5. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia - przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacji: 5.1. w zakresie używania, 5.2. w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 5.3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 5.4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami udostępniona zostanie wybranym wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 15% jego wartości. Zamówienia uzupełniające dotyczyć będą pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może zostać udzielone nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 126.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do dalszego etapu postępowania zobowiązani będą do wniesienia wadium w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych), do terminu wyznaczonego na składanie ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania się w wykazie usług doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg o wartości brutto min. 30.000,00 zł każda.

W celu wykazania się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z wnioskiem, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4 pzp. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na następujące stanowiska:

a) projektanta nr 1 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej. Osoba ta winna wykazać się doświadczeniem w opracowaniu minimum dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg, wykonanych po uzyskaniu przez nią wskazanych wyżej uprawnień budowlanych,

b) sprawdzającego nr 1 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej,

c) projektanta nr 2 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych,

d) sprawdzającego nr 2 - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje projektanta nr 1 i nr 2 oraz funkcje sprawdzającego nr 1 i nr 2, z zastrzeżeniem że jedna osoba nie może może łączyć funkcji projektanta i sprawdzającego w tej samej branży.

W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac w innych branżach Wykonawca zapewni po 2 osoby (projektant i sprawdzający) dla każdej z branż, posiadające odpowiednie uprawnienia. Zamawiający zwraca uwagę, iż w/w osoby winny uczynić zadość wymaganiom określonym w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) tj. uzyskać wpis w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a w/w ustawy, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności (członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC), lub kwalifikacje zawodowe (nabyte w innych państwach) tych osób winny zostać uznane na zasadach wskazanych w art. 12a cyt. ustawy.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z wnioskiem, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4 pzp. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 5) zapoznania się z zasadami ponoszenia solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby i Wykonawcy, za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia Wykonawcy tych zasobów, o której mowa w art. 26 ust. 2e pzp. Powyższe może wynikać z treści pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 lub z innych dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy.

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt III.4.2). Powyższy wymóg dotyczy przedłożenia ww. dokumentów od wszystkich podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp. Udział w realizacji części zamówienia należy rozumieć szeroko, jako każdą z możliwych, dozwolonych prawem form tego udziału.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu

5. Dowodami, o których mowa wyżej w pkt. III.4.1 są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy sporządzić wg. wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

7. Treść złożonego wniosku musi odpowiadać treści ogłoszenia.

8. Wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami) powinien być napisany w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie, kompute­rze, długopisem lub atramentem) oraz być podpisany przez: wykonawcę (osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy) lub osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), wykonawca składa w oryginale lub kopii po­świadczonej za zgodność z oryginałem przez: wykonawcę (osobę/osoby upoważ­nione do reprezentowania wykonawcy) lub osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnic­two, z zastrzeżeniem, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Kserokopie dokumentów winny posiadać klauzulę: Za zgodność z oryginałem. Wszelkie pełnomocnictwa przedłożone we wniosku należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 pzp.

9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek, sam lub jako partner konsorcjum (wspólnik spółki cywilnej, itp.).

10. Zaleca się, aby: 1) wszystkie zapisane strony wniosku wraz z załącznikami były ponumerowane kolejnymi nu­merami i zaparafowane, 2) całość wniosku wraz z oświadczeniami i dokumentami była złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku (w tym w załącznikach do wniosku) powinny być zapisane czytelnie i parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e wniosek.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.

13. Wniosek wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać nastę­pujące wymagania: 1) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, 2) wniosek musi być tak podpisany, aby prawnie zobowiązywał wszystkich wykonawców wy­stępujących wspólnie. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 4) wypełniając wniosek, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonaw­cę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich wy­konawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika.

14. Wykonawca umieszcza wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami), w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres: URZĄD MIASTA KNURÓW Wydział Zamówień Publicznych, 44-190 Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5. Opakowanie należy oznaczyć: 1) nazwą (firmą), albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania i dokładnym adresem wykonawcy, 2) nazwą zadania, 3) napisem: WNIOSEK dla ZP- nie otwierać przed terminem składania wniosków.

15. W celu zabezpieczenia wniosku przed przypadkowym otworzeniem, zaleca się umieścić go w dwóch zamkniętych opakowaniach i każde z nich oznaczyć jak powyżej.

16. W celu sprawdzenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP dla danej waluty z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia ogłoszenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

W przypadku gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy pięciu Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty.

W przypadku gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa od pięciu, Zamawiający dokona dodatkowej oceny wniosków zgodnie z nw. zasadami:

1) Za każde dodatkowe zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg o wartości brutto min. 30.000,00 zł (ponad wymagane minimum dwie) Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt.

2) Zamawiający zastrzega, że do oceny dodatkowej nie będzie brał pod uwagę zamówień, w przypadku których Wykonawca powołuje się na doświadczenie innych podmiotów (uzyskane na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp),

3) Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa od pięciu, Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy w wyniku dodatkowej oceny otrzymali największą ilość punktów w wyniku dodatkowej oceny.

4) Jeżeli w wyniku dodatkowej oceny kilku Wykonawców uzyska identyczną ilość punktów i będzie się klasyfikowało na pozycjach 1 ÷ 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców sklasyfikowanych na 5 pierwszych pozycjach.

Zamawiający informuje, że będzie stosował art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tylko i wyłącznie w celu umożliwienia wykonawcy wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia dokumentów zawierających informacje uwzględniane do punktacji i tym samym umożliwiające uzyskanie wyższej pozycji w rankingu. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek należytej staranności w podaniu kompleksowych informacji w składanych dokumentach. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin zakończenia - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ - która zostanie przekazana Wykonawcą zaproszonym do złożenia ofert.

2. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiający przekaże SIWZ tylko Wykonawcom którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 218.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę: 1) w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 pzp, 2) który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia, 3) w sytuacji określonej w art. 24b ust. 3 pzp.

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Agnieszka Szulc,

fax nr: 32 441-97-44, 32 339-22-92 lub 32 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Informację wytworzył:Monika Szczuk
Data na dokumencie:08.07.2016
Data publikacji:08.07.2016 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż