Beata Lubecka 10.08.2016 10:03 wersja do wydruku

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska

 

Ustawa z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1314 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1044 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.506.)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2010 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 122.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1614 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 2003 nr 77 poz. 687)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330)

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:10.08.2016 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:12.02.2020 15:33