KODEKS ETYKI
Pracowników Urzędu Miasta Knurów

PREAMBUŁA
Kodeks etyki stanowi zbiór wartości i zasad jakimi powinni kierować się pracownicy Urzędu Miasta Knurów podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim.

Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu, zwiększenie zaufania mieszkańców do samorządu lokalnego oraz wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.

ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA

 • Pracownik samorządowy traktuje pracę jak służbę publiczną i przy realizacji nałożonych obowiązków kieruje się obowiązującym prawem oraz dobrem wspólnoty samorządowej, przedkładając dobro publiczne nad interes własny.
 • Pracownik samorządowy realizując powierzone zadania kieruje się zasadą uczciwości, sprawiedliwości, rzetelności, należytej staranności, profesjonalizmu, obiektywizmu.
 • Pracownik samorządowy nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych.
 • Pracownik samorządowy w bezpośrednich kontaktach z interesantami cechuje się uprzejmością, życzliwością, wysoką kulturą osobistą oraz poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.
 • Pracownik samorządowy zachowuje obiektywizm, postępuje w sposób bezstronny i bezinteresowny, wolny od uprzedzeń i nacisków.
 • Pracownik samorządowy respektuje prawo interesantów do rzeczowej i wyczerpującej informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów.
 • Pracownik samorządowy doskonali wiedzę zawodową i umiejętności potrzebne dla zapewnienia wysokiego poziomu kompetencji.
 • Pracownik samorządowy dokłada wszelkich starań aby jego działania były wolne od podejrzeń o interesowność, w szczególności nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani obietnic tych korzyści, nie podejmuje żadnych prac kolidujących z obowiązkami służbowymi, nie wykorzystuje kontaktów służbowych dla własnych korzyści.
 • Pracownik samorządowy nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje słowa lub zachowania, jest gotów do poniesienia odpowiedzialności za swoje błędy i naprawienia ich skutków.
 • Pracownik samorządowy jest lojalny wobec współpracowników i odnosi się z szacunkiem do zwierzchników i podwładnych.
 • Pracownik samorządowy ma prawo oczekiwać szacunku współpracowników, przełożonych i interesantów oraz wynagrodzenia odpowiedniego do swej wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności za powierzone zadania.

ZAKOŃCZENIE
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Knurów wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2005 roku po wyczerpaniu procesu konsultacji z pracownikami Urzędu.

Tekst Kodeksu został przyjęty przez pracowników Urzędu Miasta Knurów na zebraniu pracowników w dniach 23 i 24 sierpnia 2005 roku.

Podstawowe zasady postępowania zawarte w Kodeksie Etyki będą przekazywane wszystkim nowo przyjmowanym pracownikom oraz będą popularyzowane wśród społeczeństwa Miasta Knurów.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KODEKS ETYKI - Pracowników Urzędu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Admin Admin
Data publikacji:29.08.2005 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepańska
Data aktualizacji:20.03.2014 08:37