OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

     Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4 tel.(032)339-45-00, fax(032)339-45-01, e-mail mzglia@mzglia.internetdsl.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: " Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie"

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena - 25,00 zł) można odebrać w Dziale Technicznym - budynek Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4, pok. 19 w godzinach 9.00 - 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji i wymiany instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, 1 Maja 2, 1 Maja 6 w Knurowie.

Kod przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV 45310000-3, 45311000-0, 45315100-9, 45315600-4, 45315700-5, 45316200-7.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, częściowej ani z propozycją upustu (rabatu)

Termin realizacji:
rozpoczęcie realizacji - z dniem zawarcia umowy
zakończenie realizacji -17 października 2005 r.

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są:
Artur Lisowski   - Kierownik Działu Technicznego, tel. (032) 3394500 wew. 506
Jacek Kwiatkowski  - Inspektor, tel. (032) 3394500 wew. 508

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz prowadzić działalność z zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

najniższa cena - 100%

Termin składania ofert - 30 września 2005 r. do godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 10.

Termin otwarcia ofert - 30 września 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 01 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - 30 dni.

DYREKTOR MZGLiA
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:08.09.2005 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:55