Straż Miejska

 Nazwa:

 Straż Miejska
 Symbol:  SM

Adres:

ul. Niepodległości 5,
44-190 Knurów
Posterunek (całodobowy) przy ul. Niepodległości 5:
Tel. alarmowy:  986 (na terenie miasta Knurowa z tel. kom.)

Tel/fax 32-330-15-59
Tel.      32-339-22-37

e-mail: sm@knurow.pl

 • Komendant Straży Miejskiej w Knurowie : tel. 32-339-22-35.
  (godziny urzędowania: poniedziałek-wtorek 7:30-15:30: środa 7:30-17:30; czwartek 7:30-15:30; piątek  07:30-13:30).
 • Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Knurowie : tel. 32-339-22-36.
  (godziny urzędowania: poniedziałek-wtorek 7:30-15:30: środa 7:30-17:30; czwartek 7:30-15:30; piątek  07:30-13:30).

 • Biuro do spraw Wykroczeń: 32-339-22-33
  (godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 6:00-14:00).
   
 • Administracja: tel. 32-339-22-34 (godziny urzędowania: poniedziałek-wtorek 7:30-15:30: środa 7:30-17:30; czwartek 7:30-15:30; piątek  07:30-13:30).

Pracownicy:  

     Andrzej Daroń [Komendant]

    Andrzej Dobrowolski [Z-ca komendanta]

 

Funkcjonariusze:
             Adrian Szykowski [starszy inspektor]
            Piotr Michałów [starszy inspektor]
            Mariusz Kubaszak [inspektor]
            Witold Kraziński [inspektor]
            Mirosław Przykłota [starszy specjalista]
            Mariusz Wójcik [starszy specjalista]
             Franciszek Kostelecki [starszy specjalista]
             Jarosław Przydatek  [specjalista]
            Krzysztof Poręba [specjalista]
            Rafał Krawczyk [młodszy specjalista]
            Sebastian Wójcik [starszy strażnik] 
           
          
           

 

Administracja:

             Katarzyna Przełożny [podinspektor] 
             Małgorzata Kała [pomoc administracyjna]
             Wioletta Łyko [inspektor]

            

            

          

 

Rejonizacja:

 

Rejon: Stopień Imię i nazwisko Tel. kom.
Stary Knurów      
Osiedle Wojska Polskiego I st strażnik Sebastian Wójcik ---
Szczygłowice st.inspektor
 
Piotr Michałów
 
505 693 529
Osiedle Wojska Polskiego II st.specjalista Mirosław Przykłota ----

Osiedle 1000-lecia
 
inspektor Mariusz Kubaszak 505 693 564
Farskie Pola st.specjalista Franciszek Kostelecki 505 693 593
Krywałd  
 
---
Centrum     ---

Centrum
 
 mł.specjalista Rafał Krawczyk 505 693 566
Stare Szczygłowice     ----
       
       

Informacje ogólne

Straż Miejska (Gminna ) zobowiązana jest do wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta Knurów.

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

 

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

 

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

10) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o straząch gminnych.

Strażnicy wykonujący zadania, mają prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

 

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

 

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

 

3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

 

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

 

b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3 ustawy o strażach gminnych,

 

c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy o strażach gminnych, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

 

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

 

7) wydawania poleceń,

 

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

 
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Bogdan Tymoszek
Data publikacji:11.05.2004 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andrzej Daroń
Data aktualizacji:27.02.2023 09:08