Zakres działania

Straż Miejsk

 Nazwa:

 Straż Miejska
 Symbol:  SM

Adres:

ul. Niepodległości 5,
44-190 Knurów
Posterunek (całodobowy) przy ul. Niepodległości 5:
Tel. alarmowy:  986 (na terenie miasta Knurowa z tel. kom.)

Tel/fax 32-330-15-59
Tel.      32-339-22-37

e-mail: sm@knurow.pl

 • Komendant Straży Miejskiej w Knurowie : tel. 32-339-22-35.
  (godziny urzędowania: poniedziałek-wtorek 7:30-15:30: środa 7:30-17:30; czwartek 7:30-15:30; piątek  07:30-13:30).
 • Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Knurowie : tel. 32-339-22-36.
  (godziny urzędowania: poniedziałek-wtorek 7:30-15:30: środa 7:30-17:30; czwartek 7:30-15:30; piątek  07:30-13:30).

 • Biuro do spraw Wykroczeń: 32-339-22-33
  (godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 6:00-14:00).
 • Administracja: tel. 32-339-22-34
  (godziny urzędowania: poniedziałek-wtorek 7:30-15:30: środa 7:30-17:30; czwartek 7:30-15:30; piątek  07:30-13:30).

Pracownicy:  

     Andrzej Daroń [Komendant]

    Andrzej Dobrowolski [z-ca komendanta]

 

Funkcjonariusze:
             Adrian Szykowski [starszy inspektor]
            Piotr Michałów [starszy inspektor]
            Mariusz Kubaszak [inspektor]
            Witold Kraziński [inspektor]
            Franciszek Kostelecki [specjalista]
            Mirosław Przykłota [starszy specjalista]
             Jarosław Przydatek [specjalista]
             Mariusz Wójcik [starszy specjalista]
            Krzysztof Poręba [młodszy specjalista]
            Rafał Krawczyk [starszy strażnik]
            Sebastian Wójcik [strażnik] 
            Maria Kuczera [strażnik]
            Żaneta Skalska [młodszy strażnik]

Administracja:

             Katarzyna Przełożny [podinspektor] 
             Małgorzata Kała [pomoc administracyjna]
             Wioletta Łyko [pomoc administracyjna]

            

            

          

 

Rejonizacja:

 

Rejon: Stopień Imię i nazwisko Tel. kom.
Stary Knurów specjalista Franciszek Kostelecki 505 693 593
Osiedle Wojska Polskiego I strażnik Sebastian Wójcik ---
Szczygłowice st. inspektor
strażnik
Piotr Michałów
Maria Kuczera
505 693 529
Osiedle Wojska Polskiego II st. specjalista Mirosław Przykłota ----

Osiedle 1000-lecia
 
inspektor Mariusz Kubaszak 505 693 564
Farskie Pola specjalista Franciszek Kostelecki 505 693 593
Krywałd  
 
---
Centrum mł. strażnik Żaneta Skalska ---

Centrum
 
 st.strażnik Rafał Krawczyk 505 693 566
Stare Szczygłowice     ----
       
       

Informacje ogólne

Straż Miejska (Gminna ) zobowiązana jest do wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta Knurów.

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

 

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

 

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

10) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o straząch gminnych.

Strażnicy wykonujący zadania, mają prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

 

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

 

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

 

3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

 

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

 

b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3 ustawy o strażach gminnych,

 

c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy o strażach gminnych, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

 

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

 

7) wydawania poleceń,

 

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

 
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Bogdan Tymoszek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2004 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.09.2019 09:07 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
04.09.2019 08:59 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
20.04.2018 09:36 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
12.09.2017 09:54 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
12.09.2017 09:45 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
11.04.2017 08:55 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
01.02.2017 09:26 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
02.11.2016 09:03 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
02.09.2016 07:34 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
02.09.2016 07:32 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
31.08.2016 13:21 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
31.08.2016 12:51 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
08.08.2016 14:31 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
05.07.2016 09:13 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
05.07.2016 09:12 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
25.04.2016 10:56 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
26.02.2016 12:07 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
29.12.2015 11:36 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
29.12.2015 11:36 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
02.10.2015 11:01 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
25.06.2015 11:23 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
18.03.2015 09:10 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
08.01.2015 14:10 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
08.12.2014 16:11 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
08.12.2014 16:03 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
01.04.2014 11:05 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
03.02.2014 10:28 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
03.02.2014 10:23 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
03.02.2014 10:17 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
21.10.2013 17:12 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
31.07.2013 17:46 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
31.07.2013 17:43 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
31.07.2013 17:37 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
14.05.2013 08:00 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
30.04.2013 15:13 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
30.04.2013 15:11 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
30.04.2013 15:09 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
01.02.2013 08:14 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
31.10.2012 12:27 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
18.10.2012 08:20 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
18.10.2012 08:18 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
07.09.2012 09:11 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
02.08.2012 16:19 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
02.08.2012 16:15 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
25.06.2012 15:50 Edycja dokumentu (Andrzej Daroń)
13.04.2012 07:54 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
13.04.2012 07:50 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
20.02.2012 09:21 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
20.01.2012 11:01 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
20.01.2012 10:58 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
16.12.2011 13:12 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
06.10.2011 10:14 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
06.10.2011 10:11 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
06.10.2011 10:08 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
06.10.2011 08:08 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
06.10.2011 07:37 Edycja dokumentu (Teresa Pierzak- brak uprawn)
31.12.2010 11:21 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
02.09.2010 13:18 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
02.09.2010 13:15 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
02.09.2010 13:14 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
08.07.2010 13:13 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
17.06.2010 06:38 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
23.04.2010 10:07 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
23.04.2010 10:04 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
23.04.2010 09:40 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
27.01.2010 13:02 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
27.01.2010 13:01 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
30.06.2009 09:37 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
29.06.2009 13:22 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
05.02.2009 15:08 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
20.01.2009 08:12 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
03.01.2009 09:33 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
21.09.2008 03:33 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
21.09.2008 03:29 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
02.09.2008 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
30.01.2008 14:21 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
30.01.2008 14:17 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
30.01.2008 14:08 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
20.12.2007 12:43 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
24.05.2006 11:58 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
24.05.2006 11:29 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
24.05.2006 11:28 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
13.12.2005 15:13 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
06.12.2005 15:12 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
06.12.2005 15:09 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
01.04.2005 11:01 Edycja dokumentu (Piotr Michałów)
08.11.2004 10:12 Zamiana adresu poczty elektronicznej. (Admin Admin)
11.05.2004 14:17 Utworzenie dokumentu. (Bogdan Tymoszek)