Przedsiębiorca może wykonywać działalność gospdoarczą w zakresie transportu drogowego - przewozu osób taksówką po uzyskaniu licencji wydanej przez właściwy organ.

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym, tj:

- członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe,

lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenie zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

- posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:

a) nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,

b) spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym tj.

  • ukończyły:

18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

B

C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;

  • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

  • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Organem właściwym w sprawach udzielenia lub odmowy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest:

a) na obszarze gminy - wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

b) na obszarze gmin sąsiadujących - wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,

c) na obszarze miasta stołecznego Warszawy - Prezydent m.st. Warszawy.

Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W zależności od obszaru i okresu ważności licencji w latach:
1) Obszar gminy
• od 2 do 15 lat – 200 zł
• od 15 do 30 lat – 250 zł
• od 30 do 50 lat – 300 zł
2) Obszar gmin sąsiadujących
• od 2 do 15 lat – 280 zł
• od 15 do 30 lat – 350 zł
• od 30 do 50 lat – 400 zł
3) Obszar miasta stołecznego Warszawy
• od 2 do 15 lat – 320 zł
• od 15 do 30 lat – 380 zł
• od 30 do 50 lat – 450 zł

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia określa obowiązkowe wyposażenie taksówki.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego - przewóz osób taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Data publikacji:16.05.2017 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Lidia Labocha-Kozar
Data aktualizacji:22.01.2020 13:44