Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia.

Przewóz regularny specjalny – jest to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób, w określonych odstępach czasu i określonymi trasami. Przewóz odbywa się wyłącznie autobusami odpowiadającymi wymaganym, ze względu na rodzaj przewozu, warunkom technicznym.

Warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione zezwolenie jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji (kopię należy załączyć do wniosku).

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym należy złożyć do organu właściwego w zależności od zasięgu tych przewozów, odpowiednio do:

 • wójta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,

 • burmistrza albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,

 • burmistrza albo prezydenta miasta, w którym ma siedzibę związek międzygminny, na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny,

 • prezydenta miasta na prawach powiatu na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu (w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej),

 • starosty na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych wymienionych powyżej,

 • marszałka województwa na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa (w uzgodnieniu z właściwymi starostami),

 • marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa (w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej).

Wnioskodawca przed odbiorem zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia, a także za wypisy zezwolenia. Jej wysokość zależy od okresu ważności tegoż zezwolenia, a także od obszaru, na którym będą wykonywane przewozy regularne specjalne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uiszczenia odpowiednich opłat. Wysokość opłat i sposób ich regulowania precyzują przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Stawki opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego krajowego przewozu osób wymienione są poniżej.

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny na obszarze gminy:

 • Okres ważności zezwolenia do 1 roku – 50,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 2 lat – 75,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 3 lat – 100,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 4 lat – 125,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 5 lat – 150,00 zł.

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny na obszarze powiatu:

 • Okres ważności zezwolenia do 1 roku – 125,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 2 lat – 150,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 3 lat – 175,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 4 lat – 225,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 5 lat – 275,00 zł.

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny na obszarze wykraczającym poza granicę co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczający poza obszar województwa:

 • Okres ważności zezwolenia do 1 roku – 175,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 2 lat – 200,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 3 lat – 225,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 4 lat – 275,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 5 lat – 300,00 zł.

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny na obszarze wykraczającym poza granicę co najmniej jednego województwa:

 • Okres ważności zezwolenia do 1 roku – 250,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 2 lat – 275,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 3 lat – 300,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 4 lat – 325,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 5 lat – 350,00 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia na przewóz regularny specjalny pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2017 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż