I N F O R M A C J A

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie to dotyczy zapewnienia miejsc noclegowych osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Oferta winna być opracowana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że wysokość dotacji na realizację zadania z pomocy społecznej na 2006 rok wynosi 120.000,00 zł.

Tut. Ośrodek informuje, że w roku 2005, na dzień przedłożenia niniejszej informacji, na realizację  zadania w zakresie zapewnienia miejsc noclegowych poniesiono koszt w wysokości 88.626,62 zł,
natomiast w roku 2004 – 120.000,00 zł.

Termin realizacji zadania:
- rozpoczęcie: 01.01.2006 r.,
- zakończenie: 31.12.2006 r.

Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania wraz z projektem umowy są do wglądu
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, przy ul. Ks. Koziełka 2
w sekretariacie – I piętro

Uprawnieni do kontaktu z Podmiotami są:.
1. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
    – mgr Danuta Gawrońska                       (32) 33-55-002,
2. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
    – mgr Jolanta Bęben                              (32) 33-55-550.

Termin składania ofert do 28.11.2005 r. do godz. 1100 w sekretariacie (I piętro) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2.

Termin otwarcia ofert w dniu 28.11.2005 r. o godz. 1200 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2  (I piętro).

Kryterium wyboru ofert:
- cena / koszt usług,
- warunki socjalno - bytowe.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapewnienie miejsc noclegowych osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Tomasz Twardawa
Data publikacji:27.10.2005 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agata Tyrała
Data na dokumencie:27.10.2005
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:10.12.2006 20:29