I N F O R M A C J A

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie to dotyczy  wykonania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, zgodnie z ilością godzin i zakresem rzeczowym ustalonym w decyzjach administracyjnych przyznających świadczenie w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.  

Oferta winna być opracowana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 64 poz. 593).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Knurowie informuje, że wysokość dotacji 
na realizację zadania z pomocy społecznej - usługi  opiekuńcze - na rok 2006 r. wynosi
150.000,00 zł. W roku 2005 r. na na dzień przedłożenia niniejszej informacji koszt realizacji w/w zadania wyniósł 86.250,00 zł, natomiast w roku 2004 koszt realizacji zadania wyniósł 103 672,80 zł.

Termin realizacji zadania:
- rozpoczęcie: 01.01.2006 r.,
- zakończenie: 31.12.2006 r.

Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania wraz z projektem umowy
są do wglądu w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie,
przy ul. Ks. Koziełka 2.

Uprawnieni do kontaktu z podmiotami są:.
1. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
    - mgr Danuta Gawrońska                  tel. (32) 33-55-002
2. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
    - mgr Jolanta Bęben                         tel. (32) 33-55-550

Termin składania ofert: do 28.11.2005 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2 do godz. 1100.
Termin otwarcia ofert: 28.11.2005 r.  do godz. 1200 w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2. 

Kryteria wyboru ofert:
- cena/koszt usług 
- dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu i przygotowanie fachowe podmiotu ubiegającego się o realizację zadania
- możliwość realizacji dodatkowych zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Knurowa korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Tomasz Twardawa
Data publikacji:27.10.2005 14:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Kachel
Data na dokumencie:27.10.2005
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:10.12.2006 20:29