Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 15,54 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (I piętro) w Knurowie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
          Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4  ogłasza drugi przetarg  ofert  nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 15,54 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (I piętro) w Knurowie.
 
Wysokość wadium wynosi 100 zł.
 
Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej zgodnie z uchwałą Nr XXX/486/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 19.05.2005 r.:
- dla zakładów produkcyjnych i lokali usługowych  - 4,05 zł.
- dla magazynów oraz biur                                  - 3,20 zł.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka czynszu za lokale użytkowe zwiększona jest o 22 % podatek VAT.
 
Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać:
- podatek od nieruchomości, wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miasta Knurów,
- opłaty zryczałtowane za dostawę c. o., wody zimnej i odprowadzenie ścieków, wg cen dostawców plus obowiązujący podatek  VAT,
- opłatę zryczałtowaną za dostawę energii elektrycznej lub na podstawie licznika, wg cen dostawcy plus obowiązujący podatek  VAT,
- opłatę za  faktycznie wywiezioną ilość nieczystości stałych  ze śmietnika, w przeliczeniu na pow. użytkową lokalu  użytkowego, wg cen wykonawcy usługi.
 
Szczegóły dotyczące zasad rozliczeń zostaną zapisane w umowie najmu lokalu.
 
Podstawowa działalność nie może wychodzić poza lokal użytkowy i nie może stwarzać uciążliwości dla pozostałych najemców lokali użytkowych.
 
Przetarg jest nieograniczony.
Przetarg odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu Ofert na najem lokali użytkowych zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Knurów.
 
Każdy z przystępujących do przetargu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią, co potwierdza w odpowiednim miejscu na formularzu oferty własnym podpisem.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, przy ul. Floriana 4 (pokój nr 9 - kasa, parter) w dniach: 8 i 9 listopada 2005 r. w godz. od 8.oo. do 14.oo.
 
Do oferty należy dołączyć:
1) dokumenty identyfikujące firmę:
    - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
    - aktualny wyciąg z rejestru handlowego
      (wystawione nie  wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty lub
      poświadczone przez wydający je organ),
2) dane personalne osób upoważnionych do podpisania umowy najmu,
 
Powyższe nie dotyczy firm lub osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą.
 
Wszelkie zmiany w złożonych na przetarg ofertach lub wycofanie złożonych ofert bez utraty wpłaconego wadium może nastąpić wyłącznie w terminie wyznaczonym dla składania ofert.
 
Oględzin lokalu można dokonywać codziennie w godzinach od 9.oo do 14.oo (klucze do lokalu znajdują się w pokoju nr 17 przy ul. Floriana 4).
 
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 10 listopada 2005 r. o godz. 9.15 w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4 (pokój nr 10, I piętro).
 
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do wpłacenia w kasie Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji wadium w w/w wysokości najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert  do godz. 14.00.
 
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym i Administracji (pokój nr 17 – I piętro), gdzie osoby przystępujące do przetargu mogą m.in. zapoznać się z wzorem umowy najmu.
 
Umowa o najem lokalu zostanie zawarta w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia wyników przetargu.
 
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 
 
DYREKTOR MZGLIA
 
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 15,54 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (I piętro) w Knurowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Informację wytworzył:Tadeusz Hareńczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2005 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż