Załącznik  nr 1

                                                                                             do Zarządzenia nr 475/MOPS/2017

                                                                                             Prezydenta Miasta Knurów

                                                                                     z dnia 22.11.2017 r.

 

Gmina Knurów

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Knurów

ogłasza otwarty konkurs ofert na  powierzenie zadania publicznego

 

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia w 2018 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)  zwanym  dalej  "zadaniem".

.

I. Podstawa prawna

 

Konkurs ogłoszony jest na podstawie   art. 4 ust. 1 pkt. 1,  art. 11 ust. 2  pkt. 2, ust.3 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817  z późn. zm.) w związku z  art. 17 ust. 1 pkt. 11  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), Uchwały z dnia 15.11.2017 r.  Rady Miasta Knurów Nr XLI/554/17  w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2018 rok".

Działania organizacyjne w zakresie  usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również  kontrolę prawidłowości wydatkowania dotacji i realizacji decyzji administracyjnych  z ramienia Gminy Knurów prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zwanym w dalszej części Ogłoszenia Konkursowego "Zleceniodawcą".

 

II. Adresat Konkursu

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  ( jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie  pomocy społecznej)  zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego "Oferentem".

 

UWAGA! Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację.
W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

 

III.  Forma realizacji  zadania

 

Powierzenie ( art. 11 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

 

IV. Cele realizacji zadania

 

1. Celem realizacji zadania jest zmniejszenie niesamodzielności u osób, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych oraz kompensowanie utraconej samodzielności działaniami umożliwiającymi tym osobom dalsze funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania.

2. Przewidywane efekty:

 1. zaspokojenie podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych
 2. utrzymanie funkcjonowania na optymalnym poziomie samodzielności i aktywności
 3. poprawa jakości codziennego funkcjonowania lub zachowanie tej jakości na dotychczasowym poziomie

.

 

V. Rodzaj zadania

 

 1. Przedmiotem powierzanego zadania jest realizacja usług opiekuńczych w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie podstawowej pielęgnacji dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania.

2. Zadanie polega na realizacji w/w usług przez kadrę Oferenta w miejscu zamieszkania  osoby - zwanej dalej w Ogłoszeniu usługobiorcą-  której decyzją administracyjną wydaną przez Zleceniodawcę  przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych..

3. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej -usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej   która z powodu wieku, choroby  lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

4. Zgodnie z art. 50 ust. 2 w/w ustawy - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący  małżonek, wstępni, zstępni  nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 5. Zadanie nr 1

Usługi opiekuńcze  obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi te polegają na wykonywaniu czynności gospodarczo-higienicznych.

Szczegółowy zakres w/w usług określa  załącznik nr 7  Ogłoszenia

Gmina Knurów zastrzega sobie prawo  wprowadzenia zmian w  ramach czynności usług opiekuńczych określonych w załączniku nr 7.  Ogłoszenia (o charakterze gospodarczym lub higienicznym),

6. Zadanie nr 2

Specjalistyczne  usługi opiekuńcze  dostosowane są do specyfiki potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Obejmują w szczególności: wspomaganie procesu leczenia,  pielęgnację zleconą przez lekarza. Usługi te świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczegółowy zakres w/w usług określa  załącznik nr 8 Ogłoszenia.

 

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w latach poprzednich:

 

W roku 2017 r.  w/w zadanie realizuje Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Knurowie ul. Wilsona 10. W budżecie Gminy Knurów na ten cel przeznaczono łącznie
 175 000,00 zł.  Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano 64 921,87 zł.

W 2016 i 2015 r.  roku wykonawcą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  był Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Knurowie ul. Wilsona 10.

Środki finansowe z budżetu Gminy na realizację tego zadania w 2016 r.  wyniosły 131 761,87 zł, natomiast w 2015 r. -172 684,99 zł.

 

VII. Przewidywana wysokość  środków finansowych  przeznaczonych na realizację zadania

 

1. W budżecie Gminy Knurów na okres realizacji zadania przewidziano kwotę   dotacji nie przekraczającą 165.000,00  zł (słownie w złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Przewidywana liczba usług -
  do 8590  godzin w tym:

- na realizację zadania nr 1 -usługi opiekuńcze -  do 8540 godzin

- na realizację zadania nr 2 specjalistyczne usługi opiekuńcze - do 50 godzin

 2. Zleceniodawca  zastrzega sobie prawo do zmiany przewidywanej kwoty dotacji  w szczególności gdy, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Knurów  w części przeznaczonej na realizację zadania z  przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania Konkursu, lub w przypadku zmiany potrzeb środowiska lokalnego.

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo w przypadku przekroczenia liczby zleconych   godzin określonych
w pkt. 1 do zwiększenia kwoty dotacji ponad  kwotę określoną w pkt.1.   Sytuacja taka wymaga aneksu do umowy.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo, że w przypadku, gdy przez zakończeniem  terminu zadania zostanie wykorzystana liczba godzin zaplanowana na zadanie nr 2, a zachodzi konieczność ich realizacji i jednocześnie  gdy w ramach zaplanowanej liczby  godzin  na zadanie nr 1   nie wydano decyzji administracyjnych,  dalsza ich realizacja może odbyć się w ramach  zaplanowanych godzin usług opiekuńczych.  Taka sama zasada obowiązuje w przypadku,  gdy przed zakończeniem terminu zadania zostanie wykorzystana  zaplanowana liczba  godzin  na zadanie nr 1 - dalsza ich realizacja może odbyć się w ramach  zaplanowanych godzin na zadanie nr  2.

 

 

VIII. Zasady przyznania dotacji

 

1. Dotacja zostanie przyznana Oferentowi wybranemu w drodze niniejszego konkursu  z którym zostanie zawarta umowa o powierzeniu zadania zgodnie z wzorem umowy określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) - załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

2. Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany przepisów prawa lub zaistnienia innych czynników mogących mieć wpływ na realizację usług.

3. Oferentowi  wyłonionemu w konkursie można odmówić przyznania dotacji i zawarcia umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

 • rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

4. Gmina Knurów zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji zadania i rozwiązania umowy  za porozumieniem stron w szczególności  zmian przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na treść lub przedmiot umowy w taki sposób, że jej realizacja nie będzie możliwa. W takim  przypadku Oferent będzie zobowiązany jednak do realizacji zadania do czasu wyłonienia i wprowadzenia nowego realizatora zadania.

5. Przyznane środki finansowe przeznaczone na realizację zadania  zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta w dwóch transzach w terminach ustalonych w umowie. Po wykorzystaniu każdej transzy środków, a przed wykorzystaniem następnej, Oferent zobowiązuje się do przedłożenia Zleceniodawcy  informacji z realizacji zadania, oraz rozliczenia wykorzystanych środków  zgodnie z  wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) w terminie ustalonym w umowie - załącznik nr 3 Ogłoszenia.

6. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez  Oferenta według wzoru załącznika nr 5  do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 )  w terminie wskazanym w zawartej umowie -- załącznik nr 3 Ogłoszenia.

7. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem
i wyłącznie na potrzeby osób, do których skierowane jest zadanie. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.

8.  Koszty związane z realizacją zadania zostaną rozliczone  do wysokości środków finansowych określonych  dziale VII pkt. 1  w stosunku do  liczby zrealizowanych  usług nieprzekraczających  zaplanowaną liczbę określoną w tym rozdziale.

 

 

IX. Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane od 01 stycznia  2018 r. do 31grudnia 2018 r.
 2. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 3. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa, którą zawiera się przed  datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 4. Koordynacji realizacji zadania publicznego nie można zlecić firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 6. Przez 1 godzinę usług rozumie się  60 minut  usług bezpośrednio wykonanych u usługobiorcy ( bez dojazdów).
 7. Podstawą rozpoczęcia czynności w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez Oferenta u określonego usługobiorcy jest decyzja administracyjna wystawiona przez Zleceniodawcę. Zawiera ona ustalenia dotyczące  terminu realizacji usług , wymiaru, zakresu,  odpłatności oraz sposobu płatności za usługi.  Decyzja zostaje  niezwłocznie przekazana Oferentowi. Informacja o konieczności zapewnienia usług przekazywana jest przez pracownika Zleceniodawcy drogą elektroniczną, pocztową, za pośrednictwem faksu lub osobiście. Dopuszcza się w/w formy zawiadamiana   w przypadku zaprzestania świadczenia usług u konkretnego usługobiorcy W uzasadnionych przypadkach w szczególności gdy zachodzi konieczność niezwłocznego zapewnienia pomocy w postaci usług Zleceniodawca może zlecić realizację usług  przed wydaniem decyzji. Sytuacja ta będzie niezwłocznie potwierdzona decyzją administracyjną.
 8. Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych będzie odbywać się nieprzerwanie we wszystkie dni tygodnia  w godzinach ustalonych wspólnie z usługobiorcą. Oferent zapewnia ciągłość usług  zgodnie z decyzją administracyjną, chyba że realizacja usług nie będzie możliwa z przyczyn leżących po stronie usługobiorcy lub na jego wniosek.
 9. Oferent w celu ustalenia sposobu wykonywania usług sporządza harmonogram usług określający dni tygodnia w jakich będą realizowane usługi oraz przedział czasowy (godziny wykonywania w ramach usług). Konieczność zmiany w harmonogramie wynikająca z potrzeb Oferenta  powinna zostać zaakceptowana przez usługobiorcę.
 10. Oferent zapewni realizację zadania przez  osoby posiadające uprawnienia do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych  usług opiekuńczych. zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „opiekunkami” -załącznik nr 9  Ogłoszenia
 11. Opiekunki wykonujące czynności w ramach usług opiekuńczych powinny posiadać  co najmniej ukończone  szkolenie z zakresu opieki nad osobami wymagającymi pomocy i ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (wymagane potwierdzenia ukończenia szkoleń)
 12. Opiekunki wykonujące  czynności  w  ramach  specjalistycznych  usług  opiekuńczych powinny  posiadać  kwalifikacje zawodowe do wykonywania jednego z zawodów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z póź. Zm/
 13. Zatrudnienie opiekunek  z orzeczonym stopniem niepełnosprawności może mieć miejsce wyłącznie w przypadku przedstawienia zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze opiekunki.
 14. Opiekunki powinny charakteryzować się uczciwością,  wysoką  kulturą  osobistą  oraz  zachowaniem  zgodnym  z  zasadami  współżycia  społecznego  i  dobrymi obyczajami. Oferent obowiązkowo zapozna każdą opiekunkę z Kodeksem Etyki" - załącznik nr 10 Ogłoszenia.
 15. Szczególne wymagania związane z kadrą opiekunek Oferenta:
 •  nie  są i nie były  skazane  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z                                     oskarżenia  publicznego  lub  z  oskarżenia  prywatnego - wymagane jest złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 11 niniejszego Ogłoszenia.
 • biegle  posługują  się  językiem  polskim  w  mowie  i  piśmie.
 1. Opiekunka,  która  nie posiada kwalifikacji lub odpowiednich uprawnień zawodowych, nie może wykonywać czynności  wchodzących  w  zakres  określonych  kompetencji  zawodowych (np.  czynności  pielęgnacyjnych  lub  leczniczych  zastrzeżonych  dla  zawodu  pielęgniarki.  Opiekunka nieposiadająca odpowiednich kwalifikacji zawodowych nie może podejmować tego rodzaju czynności także na wniosek lub za zgodą usługobiorcy lub jego opiekuna prawnego.
 2. Opiekunki wykonują usługi zgodnie z zakresem  określonym w decyzji administracyjnej.
 3. Oferent jest zobowiązany do natychmiastowego zapewnienia opiekunki w przypadku życiowych potrzeb usługobiorcy np.: z uwagi na jego nagłą wizytę u lekarza.
 4. Oferent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy o zmianie w sytuacji życiowej usługobiorcy mającej wpływ na przyznane świadczenie w szczególności związane z zagrożeniem życia lub zdrowia.
 5. W każdym dniu realizacji usług przez opiekunkę, usługobiorca / jego opiekun prawny lub inna upoważniona osoba wpisuje na karcie pracy liczbę wykonanych godzin i potwierdza własnoręcznym podpisem wykonanie usług przez opiekunkę. Niedopuszczalne jest podpisywanie karty pracy  jednorazowo na początku miesiąca lub na zakończenie miesiąca, podrabianie lub przerabianie karty pracy przez opiekunkę. Ewentualne pomyłki muszą zostać potwierdzone podpisem opiekunki i usługobiorcy. Wzór karty pracy - załącznik nr 6 Ogłoszenia.
 6. W przypadku gdy opiekunki w imieniu usługobiorcy dokonują różnego rodzaju czynności finansowych (np. zakupy) Oferent zobowiąże opiekunki do prowadzenia na bieżąco zeszytów  rozliczeń wydatków. Zeszyt będzie prowadzony indywidualnie dla każdego usługobiorcy. Na wniosek Zleceniodawcy  w sytuacjach tego wymagających Oferent zobowiąże opiekunki do prowadzenia Dziennika Bieżącej Realizacji Usług Opiekuńczych. Powyższe rozliczenia podlegają kontroli  Zleceniodawcy.
 7. Oferent będzie realizował zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ( w przypadku przygotowywania posiłków na rzecz usługobiorcy w miejscu zamieszkania).
 8. Oferent pozostawia usługobiorcy informację dotyczącą imienia i nazwiska opiekunki oraz danych kontaktowych Oferenta.
 9. Oferent zobowiązany jest do monitorowania i ewaluacji świadczonych usług.
 10. Skargi na realizację usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki Oferent załatwia we własnym zakresie. O fakcie wpływu skargi Oferent zawiadamia niezwłocznie  Zleceniodawcę. Oferent ma obowiązek ustosunkowania się do skargi, oraz usunięcia niezwłocznie wszystkich nieprawidłowości a także udzieleniu Zleceniodawcy odpowiedzi zawierającej wyjaśnienia dotyczące powodów zaistnienia nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia.
 11. Kontrolę prawidłowości wydatkowania dotacji z realizacji zadania będą przeprowadzali upoważnieni  pracownicy Zleceniodawcy. Prawo kontroli przysługuje w siedzibie Oferenta i miejscu zamieszkania usługobiorcy. Oferent otrzymuje protokół z przeprowadzonej kontroli a przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości lub uchybień w sposobie realizacji zadania  zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu poinformować Zleceniodawcę o sposobie usunięcia lub uchybień w realizacji usług.
 12. Bieżący monitoring realizacji zadania prowadzą pracownicy socjalni Zleceniodawcy. W przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości lub uchybień Zleceniodawca o tym fakcie informuje Oferenta pisemnie. W ciągu 7 dni od dnia otrzymani pisma  Oferent zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień.
 13. Oferent zobowiązany będzie zapewnić bezpieczeństwo uzyskanych danych osobowych dotyczących usługobiorców oraz ich rodzin i osób bliskich zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych (Dz.U z 2016  r. poz. 922) . Przekazywanie danych osobowych może następować w formie elektronicznej, w związku z tym Oferent  zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych z dostępem do sieci publicznych na poziomie wymaganym obowiązującymi w tym zakresie przepisami - załącznik nr 9 ogłoszenia.
 14. Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b,4c ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 15. Oferent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wobec usługobiorców lub w  ich mieniu, wyrządzone przez kadrę Oferenta.

 

 X. Koszty realizacji zadania

 

 1.  Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
 •  faktyczne i niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem
 • racjonalne i efektywne oraz spełniać wymogi  efektywnego zarządzania finansami
 • odpowiednio udokumentowane i opisane
 • zgodne z kosztorysem
 1. Koszty merytoryczne
 • 100% wynagrodzenia pracowników merytorycznych tj. opiekunek bezpośrednio realizujących zadanie,
 • wynagrodzenia  pozostałych osób  zaangażowanych w realizację zadania, dotacja obejmuje tylko wynagrodzenie zasadnicze wraz z kosztami pracodawcy liczonymi od wynagrodzenia zasadniczego
   

Koszty rzeczowe związane z realizacją zadania i wynikające ze specyfiki zadania. Koszty zakupu usług w tym :

 • ubezpieczenia w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania
 1. Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne:
 • koszty eksploatacyjne lokalu (czynsz, energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości  tylko w części dotyczącej realizowanego zadania, ) .
 •  usługi telekomunikacyjne tylko związane z realizacją zadania,
 • materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania,
 • zakup odzieży i obuwia ochronnego dla opiekunek realizujących zadanie ( nie więcej niż 2 fartuchy i 1 para obuwia ochronnego na opiekunkę na czas realizacji zadania)
 • zakup środków czystości do pomieszczeń biurowych  niezbędnych  do realizacji zadania,
 • inne uzasadnione wynikające ze specyfiki zadania po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Ośrodkiem
 1.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana m.in. na:
 • przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym,
 • zakup środków trwałych,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
 • - podatek VAT – w przypadku podmiotów korzystających z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonanych zakupów,
 • koszty pokryte przez inne podmioty zarówno krajowych jak i wspólnotowych (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 1.  Ostateczną decyzję o uznaniu wydatku jako kwalifikowanego podejmuje  organ  zlecający realizację zadania- Ośrodek.

 

XI.  Warunki  składania ofert

 

Ważne

Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie podpisanego oryginałem lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  na każdej stronie. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania woli ze strony Oferenta na każdej stronie.

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty realizacji zadania w jednym egzemplarzu, która jest zgodna z wymogami określonymi w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) - załącznik nr 1 Ogłoszenia. Ofertę należy sporządzić w:
 • formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • w języku polskim
 1. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Załączniki do oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) , oraz :
 1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 2. kopia aktualnego odpisu  Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 3. kopia umowy lub statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4.  pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
 5. szczegółową specyfikację  1 godziny usługi,
 6. kopię umowy o prowadzeniu rachunku bankowego lub wyciągu bankowego i zobowiązanie o jego utrzymaniu w okresie obowiązywania zadania - załącznik nr 9 niniejszego Ogłoszenia.
 1. Załączniki dodatkowe o charakterze obligatoryjnym dotyczące zadania:
 1. listę osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji,
 2. kopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje osób wykonujących bezpośrednio usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 3. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu w którym będzie realizowane zadanie - załącznik nr 9 niniejszego Ogłoszenia,
 4. oświadczenie o posiadaniu warunków o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych-  załącznik nr 9 Ogłoszenia
 5. oświadczenie opiekunek  o niekaralności    za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z   oskarżenia  publicznego  lub  z  oskarżenia  prywatnego - załącznik nr 11 Ogłoszenia.

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

XII.  Terminy składania ofert

 

1. Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs pn. "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od  01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.
 (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi " należy składać do dnia 14.12.2017 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 tel. (32) 335-55-00

2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone adresatom bez otwierania.

3.Wzór oferty, wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego,  oraz wzór sprawozdania
z realizacji zadania,  można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów - www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Tablica Ogłoszeń 2017 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
 http://mopsknurow.pl i stronach miejskiego portalu internetowego www.knurow.pl

4. Upoważniona  do kontaktu z oferentami: Barbara Naporowska tel. 32 335 50 09 lub 32 335 50 00

 

XIII.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez powołaną Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Knurów Komisję Konkursową.

2. Termin otwarcia ofert przez Komisję Konkursową i wybór Oferenta: 15.12.2017 r. godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2.

3. Wyboru Oferenta dokonuje Prezydent Miasta Knurów po przedstawieniu protokołu Komisji Konkursowej.

4.Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

5. W przypadku niezłożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.

6. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

8. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:

- formalne

– do udziału w konkursie  dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  które złożą w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z określonymi załącznikami,

- posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w ramach działalności pożytku publicznego o tym samym lub podobnym charakterze.

Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych nie przechodzi do oceny merytorycznej.

- merytoryczne

Ocena merytoryczna ofert: Kryteria oceny merytorycznej (suma przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 100)

 

 

Nazwa kryterium

Liczba punków

 

1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

0- 5 pkt.

2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (m.in. czytelność kalkulacji kosztów, adekwatność kosztów do działań)

0-25 pkt.

3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

0-20 pkt.

4. ocena wkładu  rzeczowego, osobowego  Oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

0-5 pkt.

5. ocena dotychczasowego doświadczenia Oferenta w realizacji zadania, przy uwzględnieniu analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych oferentowi w latach poprzednich.

0-10 pkt.

6. oferta cenowa 1 godziny usług

 

0-35 pkt.

 

Razem

0-100 pkt.

 

 

9. Po wyłonieniu Oferenta Prezydent Miasta Knurów niezwłocznie zawiera umowę powierzenia realizacji zadania.

10.  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu  odwoławczego.

11. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej zgodnie
z art. 13 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Załączniki:

Nr 1  Wzór oferty

Nr 2  Wzór umowy

Nr 3  Wzór sprawozdania

Nr 4  Informacji o kwartalnym wykorzystaniu dotacji

Nr 5  Miesięczne rozliczenia z wykonanych usług

Nr 6   Karta pracy

Nr 7  Zakres usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym i higienicznym

Nr 8   Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

Nr 9   Oświadczenie oferenta

Nr 10  Kodeks Etyki opiekunki/opiekuna

Nr 11  Oświadczenie opiekunek  o niekaralności    za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub  z  oskarżenia  prywatnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn."świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia w 2018 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marcin Szołtysek
Data publikacji:22.11.2017 16:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Naporowska
Data na dokumencie:22.11.2017
Informację aktualizował:Marcin Szołtysek
Data aktualizacji:22.11.2017 16:12