Załącznik  nr 1

                                                                                             do Zarządzenia nr 474/MOPS/17

                                                                                             Prezydenta Miasta Knurów

                                                                                     z dnia 22.11.2017r.

 

Gmina Knurów

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Knurów

ogłasza otwarty konkurs ofert na  powierzenie zadania publicznego

 

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów”  zwanym  dalej  "zadaniem".

.

I. Podstawa prawna

 

Konkurs ogłoszony jest na podstawie   art. 4 ust. 1 pkt. 1,  art. 11 ust. 2  pkt. 2, ust.3 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817  z późn. zm.) w związku z  art. 17 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), Uchwały z dnia 15.11.2017 r.  Rady Miasta Knurów Nr XLI 554/17  w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2018 rok".

Działania organizacyjne w zakresie zapewnienia schronienia, jak również  kontrolę prawidłowości wydatkowania dotacji i realizacji decyzji administracyjnych  z ramienia Gminy Knurów prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zwanym w dalszej części Ogłoszenia Konkursowego "Zleceniodawcą".

 

II. Adresat Konkursu

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  ( jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie  pomocy społecznej)  zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego "Oferentem".

 

 

III.  Forma realizacji  zadania

 

Powierzenie ( art. 11 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

 

IV. Cele realizacji zadania

 

1. Celem realizacji zadania jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poprawy ich życia.

2. Przewidywane efekty:

 1. zaspokojenie podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych
 2. umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
 3. poprawa jakości codziennego funkcjonowania

.

 

V. Rodzaj zadania

 

 1. Przedmiotem powierzanego zadania jest udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia (w tym jednego gorącego posiłku) osobom tego pozbawionym.

ZADANIE NR 1- Zapewnienie całodobowego schronienia  wraz z całodziennym wyżywieniem oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności
i uzyskanie samodzielności życiowej dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Knurów. Maksymalna ilość miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 40 miejsc w tym 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych (maksymalna szacunkowa określona przez Powierzającego zadanie liczba osobodni spędzonych w okresie 12 miesięcy przez bezdomnych mężczyzn w schronisku wynosi 12600).

Termin realizacji zadania od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

ZADANIE NR 2 - Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z całodziennym wyżywieniem oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności
i uzyskanie samodzielności życiowej dla bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kobiet z dziećmi
z terenu miasta Knurów. Maksymalna ilość miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta
w okresie miesiąca wynosi 9 miejsc w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej (maksymalna szacunkowa określona przez Powierzającego zadanie liczba osobodni spędzonych w okresie 12 miesięcy przez bezdomne kobiety z dziećmi w schronisku wynosi 1400).

 Termin realizacji zadania od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną część zadania lub więcej części zadań.

 

 

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w latach poprzednich:

 

 1. 2017 r.- 305.760,00 zł
 2. 2016 r.- 251.600,00 zł

 

VII. Przewidywana wysokość  środków finansowych  przeznaczonych na realizację zadania

 

1. W budżecie Gminy Knurów na okres realizacji zadania przewidziano kwotę  dotacji nie przekraczającą 280.000,00  zł (słownie w złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100)  w tym:

 

- na realizację zadania nr 1 - 252.000,00 zł

- na realizację zadania nr 2 –  28.000,00 zł

 

 

 

VIII. Zasady przyznania dotacji

 

1. Dotacja zostanie przyznana Oferentowi wybranemu w drodze niniejszego konkursu  z którym zostanie zawarta umowa o powierzeniu zadania zgodnie z wzorem umowy określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) - załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

2.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej,

3. Dotacja zostanie przyznana do wysokości zabezpieczonych środków w ramach powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100 % niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano finansowanie,

4. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę a zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną część zadania lub więcej części zadań,

5. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć ofertę wspólną,

6. Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo lub maszynowo i podpisana przez osobę/-y statutowo upoważnioną/-ne do reprezentowania podmiotu,

7. Oferta powinna być złożona w terminie, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

8. Gmina Knurów zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji zadania i rozwiązania umowy  za porozumieniem stron, w szczególności z powodu zmian przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na treść lub przedmiot umowy w taki sposób, że jej realizacja nie będzie możliwa. W takim  przypadku Oferent może być zobowiązany jednak do realizacji zadania do czasu wyłonienia i wprowadzenia nowego realizatora zadania.

9. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez  Oferenta według wzoru załącznika nr 3  do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 )  w terminie wskazanym w zawartej umowie -- załącznik nr 3 Ogłoszenia.

10. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem
i wyłącznie na potrzeby osób, do których skierowane jest zadanie. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.

 

 

IX. Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane od 01 stycznia  2018 r. do 31grudnia 2018 r.
 2. Ostatnim dniem realizacji zadania jest  31.12.2018 r.
 3. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 4. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa, którą zawiera się przed  datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 5. Koordynacji realizacji zadania publicznego nie można zlecić firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 6. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 7. Oferent zobowiązany jest do monitorowania i ewaluacji świadczonych usług.
 8. Kontrolę prawidłowości wydatkowania dotacji z realizacji zadania będą przeprowadzali upoważnieni  pracownicy Zleceniodawcy. Prawo kontroli przysługuje min. w siedzibie Oferenta. Oferent otrzymuje protokół z przeprowadzonej kontroli a w przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości lub uchybień w sposobie realizacji zadania  zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu poinformować Zleceniodawcę o sposobie ich usunięcia.

    9.  Warunki realizacji zadania regulują Szczegółowe Warunki Konkursu, które można pobrać w Biuletynie     Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów - www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Tablica Ogłoszeń 2017 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie http://mopsknurow.pl i stronach miejskiego portalu internetowego www.knurow.pl

 

 

 

X.  Warunki  składania ofert

 

Ważne

Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  na każdej stronie. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania woli ze strony Oferenta na każdej stronie.

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty realizacji zadania w jednym egzemplarzu, która jest zgodna z wymogami określonymi w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) - załącznik nr 1 Ogłoszenia. Ofertę należy sporządzić w:
 • formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • w języku polskim
 1. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Załączniki do oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) , oraz :
 1. w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 2. kopia aktualnego odpisu  Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 3. kopia umowy lub statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4.  pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,

 

 

XI.  Terminy składania ofert

 

1. Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów w okresie od  01.01.2018r. do 31.12.2018 r. " należy składać do dnia 14.12.2017 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 tel. (32) 335-55-00

2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone adresatom bez otwierania.

3.Wzór oferty, wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego,  oraz wzór sprawozdania
z realizacji zadania,  można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów - www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Tablica Ogłoszeń 2017 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
 http://mopsknurow.pl i stronach miejskiego portalu internetowego www.knurow.pl

4. Osoby upoważnione do kontaktu:

-  Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń mgr Jolanta Bęben tel. 32 335 55 50 lub 32 335 50 00

-  Specjalista pracy socjalnej mgr Ewa Kamyk tel.32 33 55 12 lub 32 335 50 00

5. Termin otwarcia ofert i wybór Oferenta: 15.12.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2.

 

XII.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

2. W przypadku niezłożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.

3. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

4. Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez powołaną Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Knurów Komisję Konkursową.

5. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:

- formalne

– do udziału w konkursie  dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,  które złożą w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z określonymi załącznikami

- posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w ramach działalności pożytku publicznego o tym samym lub podobnym charakterze.

Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych nie przechodzi do oceny merytorycznej.

- merytoryczne

Ocena merytoryczna ofert: Kryteria oceny merytorycznej (suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 100)

 

 

Nazwa kryterium

Liczba punków

 

1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

0- 5 pkt.

2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (m.in. czytelność kalkulacji kosztów, adekwatność kosztów do działań)

0-25 pkt.

3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

0-20 pkt.

4. ocena wkładu  rzeczowego, osobowego  Oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

0-5 pkt.

5. ocena dotychczasowego doświadczenia Oferenta w realizacji zadania, przy uwzględnieniu analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych oferentowi w latach poprzednich.

0-10 pkt.

6. oferta cenowa 1 godziny usług

 

0-35 pkt.

 

Razem

0-100 pkt.

 

 

6. Wyboru Oferenta dokonuje Prezydent Miasta Knurów po przedstawieniu protokołu Komisji Konkursowej.

7. Po wyłonieniu Oferenta Prezydent Miasta Knurów niezwłocznie zawiera umowę powierzenia realizacji zadania.

8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu  odwoławczego.

9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej zgodnie
z art. 13 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Załączniki:

Nr 1  Wzór oferty

Nr 2  Wzór umowy

Nr 3  Wzór sprawozdania

Nr 4  Szczegółowe warunki realizacji zadania o nazwie „Zapewnienie Schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów”

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn. "zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marcin Szołtysek
Data publikacji:22.11.2017 16:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Kamyk
Data na dokumencie:22.11.2017
Informację aktualizował:Marcin Szołtysek
Data aktualizacji:23.11.2017 07:48