wersja do wydruku Monika Szczuk 07.12.2017 10:51

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie: - Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23, - Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2

Ogłoszenie nr 628337-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Gmina Knurów: „Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie: - Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23, - Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

 

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii, dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył / powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Gmina Knurów, krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000,

ul. ul. dr. Floriana Ogana 5 ,

44190 Knurów, woj. śląskie, państwo Polska,

tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.

 

Adres strony internetowej (URL):  www.knurow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne.html

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą, pocztą kurierską

Adres:

Urząd Miasta Knurów,

Wydział Zamówień Publicznych,

ul. dr. Floriana Ogana 5,

44-190 Knurów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie: - Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23, - Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2

 

Numer referencyjny: ZP.271.2.57.2017

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na dostawie i montażu pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie w podziale na dwie części:

1) Część I pn.: Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiekcie sportowym MOSiR Knurów przy ul. Szpitalnej 23 - Pływalnia Kryta w Knurowie,

2) Część II pn.: Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiekcie sportowym MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 – Hala Sportowa i Pływalnia Kryta w Knurowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części wskazany został w załącznikach zawierających informacje dot. składania ofert częściowych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0

Dodatkowe kody CPV:

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

 

Określenie warunków:

 

 1. Część I zamówienia:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 700.000,00 zł.

 

2. Część II zamówienia:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 400.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

 

1. Część 1 zamówienia:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie montażu pomp ciepła;

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia w opracowaniu dokumentacji projektowej może posłużyć się zamówieniem zrealizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj pod warunkiem, że zamówienie to zostało zrealizowane w terminie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

2) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia o wartości brutto minimum 800.000,00 zł każde, obejmujące roboty budowlane w zakresie montażu pomp ciepła.

Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień opisanych powyżej.

 

3) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych:

a) projektantem nr 1, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) sprawdzającym nr 1, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c) projektantem nr 2, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) sprawdzającym nr 2, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

e) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

f) kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

g) kierownikiem robót ogólnobudowlanych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Dopuszcza się łączenie w/w funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień, za wyjątkiem funkcji projektanta i sprawdzającego w tej samej branży.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.

W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac w innych branżach Wykonawca zapewni osobę dla każdej z branż, posiadającą odpowiednie uprawnienia i spełniającą wymagania określone powyżej.

 

2. Część 2 zamówienia:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:

 

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie montażu pomp ciepła; Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia w opracowaniu dokumentacji projektowej może posłużyć się zamówieniem zrealizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj pod warunkiem, że zamówienie to zostało zrealizowane w terminie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

2) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia o wartości brutto minimum 400.000,00 zł każde, obejmujące roboty budowlane w zakresie montażu pomp ciepła. Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień opisanych powyżej.

 

3) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych:

a) projektantem nr 1, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) sprawdzającym nr 1, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c) projektantem nr 2, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) sprawdzającym nr 2, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

e) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

f) kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

g) kierownikiem robót ogólnobudowlanych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Dopuszcza się łączenie w/w funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień, za wyjątkiem funkcji projektanta i sprawdzającego w tej samej branży.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.

W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac w innych branżach Wykonawca zapewni osobę dla każdej z branż, posiadającą odpowiednie uprawnienia i spełniającą wymagania określone powyżej

 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak


Informacje dodatkowe:  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 zostaną spełnione jeżeli: 1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) wykonawcy łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji wskazanej w rozdz. V ust. 1 pkt 2 ppkt. 2.a.2) i 2.b.2) SIWZ.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

 

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt a) - c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

 

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. V ust. 1 pkt 1) SIWZ;

 

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

 

d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.

 

2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.

 

3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ).

 

4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

 

d) czy podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.

 

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.

 

6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, żąda się od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz.VI ust. 3 pkt 1) SIWZ.

 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

 

Informacja na temat wadium

 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:

1) na Część 1) w wysokości 22.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych);

2) na Część 2) w wysokości 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych);

3) wykonawca składający ofertę na obydwie części może wnieść wadium w pieniądzu łącznie w wysokości 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

 

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.

 

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.

 

6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

 

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.

Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Informacje dodatkowe:


 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:


 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

 IV.5) ZMIANA UMOWY

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 

1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy zawartej na Część I w przypadku:

a) Zmiany terminu określonego w § 4 ust. 1 lit. f) wzoru umowy w przypadku:

a.1) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,

a.2) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych,

a.3) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 9 wzoru umowy,

a.4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

a.5) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy ,

a.6) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,

a.7) nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 8 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

c) Wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy.

d) Zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub dodatkowych prac projektowych.

e) Aktualizacji Harmonogramu realizacji z przyczyn zaakceptowanych przez Zamawiającego.

f) Zmiany osób wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 1) oraz w § 16 ust. 1 wzoru umowy - zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 oraz w § 16 wzoru umowy.

g) Zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, określonego w § 5 ust. 1 wzoru umowy.

h) Zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 9 wzoru umowy.

 

2) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy zawartej na Część II w przypadku:

a) Zmiany terminu określonego w § 4 ust. 1 lit. f) wzoru umowy w przypadku:

a.1) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,

a.2) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych,

a.3) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 9 wzoru umowy,

a.4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

a.5) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy ,

a.6) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,

a.7) nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 8 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

c) Wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy.

d) Zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub dodatkowych prac projektowych.

e) Aktualizacji Harmonogramu realizacji z przyczyn zaakceptowanych przez Zamawiającego.

f) Zmiany osób wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 1) oraz w § 16 ust. 1 wzoru umowy - zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 oraz w § 16 wzoru umowy.

g) Zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, określonego w § 5 ust. 1 wzoru umowy.

h) Zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 9 wzoru umowy.

3) Warunki wprowadzenia zmian określają Załączniki Nr 6 do umów na daną Część.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

 IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 Data: 2017-12-28, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Monika Szczuk,

faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

 

2. Realizatorem całego zadania tj. Części I i Części II będzie samorządowa jednostka budżetowa - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów.

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiekcie sportowym MOSiR Knurów przy ul. Szpitalnej 23 - Pływalnia Kryta w Knurowie

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiot zamówienia w zakresie Części I obejmuje:

1) wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego projektu budowlano – wykonawczego instalacji pomp ciepła wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,

2) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,

4) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej,

5) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,

6) wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla posadowienia i montażu wszystkich urządzeń przedmiotowego zadania na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, w tym:

a) dostawa i montaż zaprojektowanych urządzeń i instalacji, w tym: budowa systemu monitorowania i sterowania układem dystrybucji ciepła i energii w budynku; montaż pomp ciepła na sumaryczną moc 100 kW do wspomagania ogrzewania technicznej wody basenowej; montaż zasobników do pomp ciepła; montaż układu zasilania pomp ciepła wraz z układem kompensacji mocy biernej; zabudowę kontenerowej stacji transformatorowej SN wraz z liniami zasilającymi oraz rozbudową istniejącej rozdzielni niskiego napięcie do zasilania pomp ciepła.

b) modernizacja istniejących instalacji, w tym: modernizacja istniejącego podłączenia zasilania energią cieplną wymienników technicznej wody basenowej umożliwiająca włączenie wspomagających pomp ciepła do pracy w systemie biwalentnym częściowo równoległym; modernizacja układu podgrzewania C.W.U;

7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

8) przeszkolenie pracowników Realizatora, o którym mowa w § 1 ust. 6 wzoru umowy z zakresu obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz przekazanie instrukcji użytkowania tych urządzeń,

9) serwisowanie zamontowanych urządzeń przez autoryzowane jednostki lub producenta w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 9 wzoru umowy, w przypadku gdy w ramach umowy zamontowano urządzenia wymagające serwisowania przez autoryzowane jednostki lub producenta,

10) zapewnienie przeprowadzenia co najmniej 1 raz w ciągu roku kontroli podstawowej zamontowanych urządzeń przez producenta tych urządzeń lub autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 9 wzoru umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

45300000-0, 45310000-3, 45317000-2, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-09-28

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja jakości

20,00

doświadczenie kierownika budowy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiekcie sportowym MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 – Hala Sportowa i Pływalnia Kryta w Knurowie

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiot zamówienia w zakresie Części II obejmuje:

1) wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego projektu budowlano – wykonawczego instalacji pomp ciepła wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,

2) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,

4) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej,

5) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,

6) wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla posadowienia i montażu wszystkich urządzeń przedmiotowego zadania na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, w tym:

a) dostawa i montaż zaprojektowanych urządzeń i instalacji, w tym: budowa systemu monitorowania i sterowania układem dystrybucji ciepła i energii w budynku; montaż i podłączenie pomp ciepła z opcją schładzania na sumaryczną moc grzewczą 97,6 kW do wspomagania zasilania central wentylacyjnych (z wyłączeniem central N1W1 i N2W2); montaż zasobników do pomp ciepła; montaż układu zasilania pomp ciepła wraz z układem kompensacji mocy biernej;

b) modernizacja istniejących instalacji, w tym: modernizacja istniejącego podłączenia zasilania energią cieplną nagrzewnic central wentylacyjnej umożliwiająca włączenie wspomagających pomp ciepła do pracy w systemie biwalentnym częściowo równoległym.

7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

8) przeszkolenie pracowników Realizatora, o którym mowa w § 1 ust. 6 wzoru umowy z zakresu obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz przekazanie instrukcji użytkowania tych urządzeń,

9) serwisowanie zamontowanych urządzeń przez autoryzowane jednostki lub producenta w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 9 wzoru umowy, w przypadku gdy w ramach umowy zamontowano urządzenia wymagające serwisowania przez autoryzowane jednostki lub producenta,

10) zapewnienie przeprowadzenia co najmniej 1 raz w ciągu roku kontroli podstawowej zamontowanych urządzeń przez producenta tych urządzeń lub autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 9 wzoru umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

45300000-0, 45310000-3, 45317000-2, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45400000-1, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-09-28

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja jakości

20,00

doświadczenie kierownika budowy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

   Piotr Surówka

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 04.01.2018 r. godz. 10.00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 09.01.2018 r. godz. 10.00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 10.01.2018 r. godz. 10.00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 11.01.2018 r. godz. 10.00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 15.01.2018 r. godz. 10.00

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie: - Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23, - Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Monika Szczuk
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:07.12.2017
Data publikacji:07.12.2017 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.03.2018 15:13 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
12.03.2018 15:12 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty z dn. 12.03.2018 r."

(Monika Szczuk)
10.01.2018 13:51 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
10.01.2018 13:45 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
10.01.2018 13:44 Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z
dn.10.01.2018 r."

(Monika Szczuk)
09.01.2018 15:01 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
09.01.2018 15:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Zmiana ogłoszenia o
zamówieniu z dn. 09.01.2018r..12.2017 r." na "Zmiana
ogłoszenia o zamówieniu z dn. 09.01.2018r."

(Monika Szczuk)
09.01.2018 15:00 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
09.01.2018 15:00 Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn.
09.01.2018r..12.2017 r."

(Monika Szczuk)
09.01.2018 14:59 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
03.01.2018 11:02 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
03.01.2018 10:57 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
03.01.2018 10:56 Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn.
03.01.2018 r."

(Monika Szczuk)
28.12.2017 15:19 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
28.12.2017 15:19 Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn.
28.12.2017 r."

(Monika Szczuk)
28.12.2017 15:18 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
21.12.2017 15:22 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
21.12.2017 15:21 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
21.12.2017 15:21 Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn.
21.12.2017 r. "

(Monika Szczuk)
21.12.2017 15:20 Edycja dokumentu (Monika Szczuk)
07.12.2017 10:51 Utworzenie dokumentu. (Monika Szczuk)