OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4, woj. śląskie, tel.(032)339-45-00, e-mail mzglia@mzglia.internetdsl.pl , ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej I Administracji w Knurowie".
 
 
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena - 20,00 zł) można odebrać w Dziale Technicznym - budynek Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4, pok. 19 w godzinach 9.00 - 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
 
Kod przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV 7470000-6, 747310000-2.
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, częściowej ani z propozycją upustu (rabatu)
 
Termin realizacji:
rozpoczęcie realizacji - 1 stycznia 2006 r.
zakończenie realizacji - 31 grudnia 2006 r.
 
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są:
Artur Lisowski        - Kierownik Działu Technicznego, tel. (032) 3394500 wew. 506
Jacek Kwiatkowski  - Inspektor, tel. (032) 3394500 wew. 508
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz prowadzić działalność z zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
najniższa cena miesięcznie - 100%
 
Termin składania ofert - 5 grudnia 2005 r. do godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 10.
 
Termin otwarcia ofert - 5 grudnia 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 01 (sala konferencyjna).
 
Termin związania ofertą - 30 dni.
 

DYREKTOR MZGLiA
 
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogł.o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez M
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:15.11.2005 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:15.11.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:55