OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
44-190 Knurów, ul. Floriana 4
tel.(032)339-45-00, fax(032)339-45-01,
 
         ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: "wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie"
 
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena - 20,00 zł) można odebrać w Dziale Technicznym - budynek Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4, pok. 19 w godzinach 9.00 - 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie. Kod przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura) 90100000-8, 90121400-5.
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, częściowej ani z propozycją upustu ( rabatu )
 
Termin realizacji:
 
rozpoczęcie realizacji - 1 stycznia 2006 r.
zakończenie realizacji - 31 grudnia 2006 r.
 
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są:
 
Artur Lisowski   - Kierownik Działu Technicznego, tel. (032) 3394500 wew. 506
Jacek Kwiatkowski  - Inspektor, tel. (032) 3394500 wew. 508
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz prowadzić działalność z zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
cena wywozu 1m3 nieczystości płynnych .................................waga 100%
 
Termin składania ofert - 19 grudnia 2005 r. do godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 10 (sekretariat).
Termin otwarcia ofert
- 19 grudnia 2005 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego,
pok. 01 (sala konferencyjna).
 
Termin związania ofertą - 30 dni.
 

DYREKTOR MZGLiA
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogł. o przetargu nieograniczonym na wyk. usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:22.11.2005 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:55