Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,
ul. Ks. A. Koziełka 2
poszukuje kandydata na stanowisko Głównego Księgowego.

Zgodnie z art.35 Ustawy o rachunkowości Głównym Księgowym może być osoba, która:
- ma obywatelstwo polskie
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa
- ukończyła  ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
Dodatkowo wymagane będzie  doświadczenie w zakresie zasad rachunkowości oraz dobra znajomość obsługi komputera i odpowiedniego oprogramowania na wskazanym stanowisku.

Na stanowisku pracy Główny Księgowy będzie wykonywał obowiązki z zakresu:
- prowadzenia rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
- dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

Wymagane dokumenty:
- podanie, CV
- kserokopie dyplomu ukończenia szkoły – określone j.w
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- dowód osobisty
- oświadczenie, ze kandydat nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
- Oświadczenie, ze kandydat  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko Główny księgowy

Dokumenty prosimy składać  w zamkniętych kopertach w siedzibie MOPS w Knurowie,
ul. Ks. A. Koziełka 2, od poniedziałku do piątku, w godz. 730 – 1530, lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Główny księgowy”, w terminie do 15 grudnia 2005 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. (32) 335 50 00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Tomasz Twardawa
Data publikacji:24.11.2005 08:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.11.2005
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:10.12.2006 20:28