Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania

Ogłoszenie nr 511450-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

Gmina Knurów: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knurów, krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000, ul. ul. dr. Floriana Ogana  5 , 44190   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.
Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, pocztą kurierską
Adres:
Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania
Numer referencyjny: ZP.271.2.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania:

1) Zadanie I polegające na bieżącym utrzymaniu czystości na terenie miasta Knurów,

2) Zadanie II polegające na oczyszczaniu mechanicznym i ręcznym ulic, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Knurów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań wskazany został w załącznikach zawierających informacje dot. składania ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90610000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2. Zamówienie o którym mowa powyżej będzie obejmowało:

1) Zadanie I: oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, parkingów, ciągów pieszych i rowerowych wraz z odwodnieniem liniowym i przykrawężnikowymi betonowymi ściekami odwadniającymi,

2) Zadanie II: opróżnianie koszy ulicznych na odpady, opróżnianie koszy na psie nieczystości, odchwaszczanie nawierzchni z kostki brukowej, sprzątanie powierzchniowe terenów, usuwanie zanieczyszczeń z terenów gminnych (liści, błota, śmieci i innych).

3. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa powyżej: 1) w przypadku konieczności kontynuacji prac poza zaplanowany termin realizacji usług; 2) w przypadku wykorzystania zaplanowanych środków finansowych a konieczności kontynuacji prac; 3) w przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego umów.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Zadanie Nr I: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21).

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
 
a) doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej:
 
a.1) Zadanie I:
 
a.1)1.jednego zamówienia polegającego na realizacji usług związanych z utrzymaniem czystości na kwotę minimum 75.000,00 zł brutto. Wykonawca winien wykazać, iż w ramach ww. zadania wykonywał następujące usługi: opróżnianie koszy na śmieci; opróżnianie koszy na psie nieczystości; utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych; zbieranie rozjechanych zwierząt; zakup, naprawa i zabudowa koszy ulicznych, zakup i zabudowa koszy na psie nieczystości, usuwanie zanieczyszczeń z terenów otwartych (np. liści, błota, śmieci i innych); rozwieszenie i zdjęcie flag (na słupach oświetlenia ulicznego i masztach);
lub
a.1)2 najważniejszych usług polegających na: opróżnianiu koszy ulicznych na odpady; opróżnianiu koszy na psie nieczystości; usuwaniu zanieczyszczeń z terenów otwartych (np. liści, błota, śmieci i innych) z których wartość każdej z tych usług winna wynosić co najmniej 25.000,00 zł brutto. Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu całego zakresu prac.
 
a.2) Zadanie II
 
a.2)1. jednego zadania polegającego na mechanicznym oczyszczaniu dróg, o wartości minimum 60.000,00 zł brutto,
lub
a.2)2. kilka zamówień polegających na mechanicznym oczyszczaniu dróg, na łączną kwotę co najmniej 60.000,00 zł brutto, przy czym wartość każdej pojedynczej zrealizowanej usługi nie może być mniejsza niż 20.000,00 zł brutto. Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu całego zakresu prac.
 
Jeżeli Wykonawca wykaże się usługami wykonywanymi (w trakcie realizacji), w takim przypadku muszą one odpowiednio wypełniać wymogi określone w lit. a.1)1. lub a.1)2 - dla Zadania I i w lit. a.2)1 lub a.2)2 - dla Zadania II.
 
b) dysponowaniem urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego, w tym co najmniej:
b.1) Zadanie I:
b.1.1. samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 t - 1 sztuka,
b.1.2. samochodem dostawczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 1 sztuka,
b.1.3. dmuchawą spalinową - 2 sztuki,
b.1.4. myjką ciśnieniową - 1 szt.
 
b.2) Zadanie II:
b.2.1. samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 1 sztuka,
b.2.2. zamiatarkami mechanicznymi do ulic, spełniającymi wymagania: pojemność zbiornika na zanieczyszczenia co najmniej 2 m3, szerokość zamiatania zmienna od 1300 - 2800 mm - optymalna 1500 mm, wyposażone w: nowe szczotki, zbiornik wody o pojemności minimum 0,5 m3, system zraszający szczotki (min. 8 zraszaczy) - 2 sztuki,
b.2.3. zamiatarką chodnikową - pojazd typu lekkiego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 t, wyposażoną w zbiornik wody oraz system zraszający szczotki - 1 sztuka,
b.2.4. dmuchawą spalinową - 2 sztuki.
 
c) dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
 
c.1) Zadanie I:
c.1.1. jedną osobą na stanowisko kierownika prac,
c.1.2. jedną osobą do kontaktu telefonicznego w godzinach 6.00-22.00.
 
c.2) Zadanie II:
c.2.1. jedną osobą na stanowisko kierownika prac,
c.2.2. jedną osobą do kontaktu telefonicznego w godzinach 6.00-18.00.
 
W przypadku składania oferty na dwa zadania dopuszcza się możliwość wykazania się tymi samymi osobami w każdym zadaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli: 1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie, za wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej w lit. a.1)2 i a.2)2.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP;
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt a) - c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21) - wymagane dla Zadania I.
 
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 
d) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty. 2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo. 3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ). 4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, żąda się od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz.VI ust. 3 pkt 1) SIWZ. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
1) Zadanie I – 10.000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych);
2) Zadanie II – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);
3) Wykonawca składający ofertę na dwa zadania może wnieść wadium w pieniądzu łącznie w wysokości – 18.000,00 zł (słownie: osiemnastu tysięcy złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas przystąpienia do wykonania prac w trybie interwencyjnym 30,00
Zastosowanie pojazdów realiz. przed. zam. spełniających wymagania w zakresie emisji spalin 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
 

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umów zawartych na Zadanie I i II w przypadku:

a) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek zmiany:  a.1) wysokości podatku od towarów i usług, a.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) zmiany osoby odpowiedzialnej za prawidłowe i terminowe wykonanie usług i czynności będących przedmiotem zamówienia oraz osób wymienionych w Wykazie pracowników: b.1) dla Zadania I w przypadkach i na warunkach określonych w § 1 ust. 13 wzoru umowy oraz w przypadkach i na warunkach określonych w § 4 ust. 7 wzoru umowy, b.2) dla Zadania II w przypadkach i na warunkach określonych w § 1 ust. 9 wzoru umowy oraz w przypadkach i na warunkach określonych w § 4 ust. 7 wzoru umowy, c) zmiany załączników, o których mowa w: c.1) § 1 ust. 7 wzoru umowy dla Zadania I, c.2) § 1 ust. 4 wzoru umowy dla Zadania II.

2) Zmiany, o których mowa w pkt 1) dopuszczalne są pod następującymi warunkami: a) wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, b) zmiana umowy w zakresie określonym powyżej w pkt 1) lit. a) nastąpi w drodze aneksu na podstawie wniosku Wykonawcy, w którym wykaże wpływ zmian, o których mowa powyżej w pkt 1) lit. a), na koszty ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, c) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem zapisów pkt 1) lit. a).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,

2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Agnieszka Szulc, faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w rozdziale VII SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: Bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Zakres rzeczowy: a) Opróżnianie koszy ulicznych na odpady, b) Opróżnianie koszy na psie nieczystości, c) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych, d) Zbieranie rozjechanych zwierząt z terenów i z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta, e) Zakup i zabudowa koszy ulicznych na odpady, f) Zakup i zabudowa koszy na psie nieczystości, g) Malowanie koszy ulicznych na odpady, h) Malowanie konstrukcji słupów lub tablic ogłoszeniowych, i) Remont barierek rurowych (prostowanie, czyszczenie, malowanie), j) Wymiana płyt laminowanych w słupach ogłoszeniowych, k) Montaż i dostawa słupa ogłoszeniowego, l) Naprawa i ponowna zabudowa koszy ulicznych na odpady, m) Naprawa i ponowna zabudowy koszy na psie nieczystości, n) Demontaż zniszczonych koszy lub słupków po koszach, o) Odchwaszczanie nawierzchni z kostki brukowej, p) Sprzątanie powierzchniowe terenów, q) Usuwanie zanieczyszczeń z terenów gminnych (liści, błota, śmieci i innych), r) Rozwieszenie i zdjęcie flag (na słupach oświetlenia ulicznego lub masztach), s) Usługi i zabiegi interwencyjne wg potrzeb. 2) Opis przedmiotu zamówienia: a) Opróżnianie koszy na odpady - 310 szt. - zgodnie z wykazem wg załącznika nr 1 do wzoru umowy. Częstotliwość opróżniania: a.1) kosze uliczne i wzdłuż ciągów pieszych - 123 szt. - 2 razy w tygodniu, tj. w poniedziałki i piątki; a.2) kosze w parkach i na zieleńcach – 187 szt.; w okresie wiosenno-jesiennym - tj. 16.03. - 15.06 i 01.09. - 02.01. dwa razy w tygodniu tj. poniedziałki i piątki, w okresie letnim – tj. 16.06. - 31.08. trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i piątki; w okresie zimowym – tj. 03.01.- 15.03. - 1 raz w tygodniu tj. w piątek. b) Opróżnianie koszy służących do zbierania psich nieczystości - 80 szt. - zgodnie z wykazem wg załącznika nr 2 do wzoru umowy. Częstotliwość opróżniania koszy 2 razy w tygodniu tj. w poniedziałki i piątki. c) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych – 21 szt. - zgodnie z wykazem wg załącznika nr 3 wzoru umowy. Sprzątanie terenu w obrębie tablic i słupów ogłoszeniowych – na bieżąco. Całkowite oczyszczanie tablic i słupów z ogłoszeń – 1 raz w kwartale – w ostatni poniedziałek miesiąca marca, czerwca, września i grudnia. d) Zbieranie rozjechanych zwierząt z terenów i dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta – wg potrzeb. Czas wykonania - niezwłocznie i każdorazowo do 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego ze strony odpowiednich służb: Wydziału GKRiOŚ Urzędu Miasta lub Straży Miejskiej w Knurowie. e) Pozostały zakres usług tj.: e.1) zakup i zabudowa koszy ulicznych na odpady; e.2) zakup i zabudowa koszy na psie nieczystości; e.3) malowanie koszy ulicznych na odpady; e.4) malowanie konstrukcji słupów lub tablic ogłoszeniowych; e.5) remont barierek rurowych (prostowanie, czyszczenie, malowanie); e.6) wymiana płyt laminowanych w słupach ogłoszeniowych; e.7) montaż i dostawa słupa ogłoszeniowego; e.8) naprawa i ponowna zabudowa koszy ulicznych na odpady; e.9) naprawa i ponowna zabudowa koszy na psie nieczystości; e.10) demontaż zniszczonych koszy lub słupków po koszach; e.11) odchwaszczanie nawierzchni z kostki brukowej; e.12) sprzątanie powierzchniowe terenów; e.13) usuwanie zanieczyszczeń z terenów gminnych (liści, błota, śmieci i innych); e.14) rozwieszenie i zdjęcie flag (na słupach oświetlenia ulicznego lub masztach); e.15) usługi i zabiegi interwencyjne wg potrzeb; realizowany będzie wyłącznie na podstawie pisemnego wskazania Zamawiającego wg wzoru, który jest załącznikiem nr 4 do wzoru umowy. 3). Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania I i II Wykonawca realizował będzie przy użyciu pojazdów zgodnych z normą w zakresie emisji spalin, zadeklarowaną w ofercie. Zamawiający wymaga, żeby pojazdy spełniały wymagania co najmniej normy EURO 3 w zakresie emisji spalin. 3.1) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych, świadectw homologacji lub innych dokumentów potwierdzających, iż pojazdy (samochody, zamiatarki) spełniają wymagania normy EURO 3 lub zadeklarowanej w ofercie normy w zakresie emisji spalin; 3.2) Kopie dokumentów jak w pkt 3.1) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 3.3) Za niewykorzystywanie pojazdów spełniających normę EURO 3 bądź zadeklarowaną normę w ofercie lub nieterminowe przedłożenie kopii dokumentów określonych w pkt 3.1) będą naliczane kary umowne. 4) Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań określają wzory umów stanowiące załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas przystąpienia do wykonania prac w trybie interwencyjnym 30,00
Zastosowanie pojazdów realiz. przed. zam. spełniających wymagania w zakresie emisji spalin 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: 1) Rozpoczęcie prac – 16.03.2018 r. 2) Zakończenie prac – 15.03.2021 r. lub do wykorzystania środków finansowych.
 

Część nr: 2 Nazwa: Oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Knurów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Zakres rzeczowy zamówienia: a) oczyszczanie mechaniczne i ręczne wyznaczonych w załącznikach i wskazaniach prac ulic, parkingów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych wraz z odwodnieniem liniowym i przykrawężnikowymi, betonowymi ściekami odwadniającymi, b) interwencyjne oczyszczanie ulic, chodników, ciągów pieszych, rowerowych i parkingów w przypadku zanieczyszczenia zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników; c) pozimowe oczyszczenie ulic, chodników, ciągów pieszych, rowerowych i parkingów. 2) Szczegółowy opis usług: a) Oczyszczanie mechaniczne ulic – wstępny zakres usługi ustalony został w załączniku nr 1 wzoru umowy. Szczegółowy wykaz ulic, częstotliwość oraz okres wykonywania usługi ustalony zostanie we wskazaniu prac wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru umowy. b) Ręczne oczyszczenie ulic dotyczy miejsc oraz ulic gdzie ze względu na ich parametry oraz parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. Usługa wykonywana będzie na pisemne wskazanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru umowy. c) Oczyszczanie chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów – oznacza zamiatanie z występujących nieczystości (np. piasek, szkło, liście, kwiatostany i drobne odpady) i obejmuje całą powierzchnię j/w. Usługa wykonywana będzie na pisemne wskazanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru umowy. d) Interwencyjne czyszczenie ulic, chodników, ciągów pieszych, rowerowych i parkingów z piasku i innych zanieczyszczeń np. części samochodowych z kolizji i wypadków (reflektorów, szkła i innych) stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników - usługa realizowana będzie na zgłoszenie telefoniczne pracowników Wydziału GKRiOŚ lub Straży Miejskiej - przystąpienie do prac nastąpi w czasie zadeklarowanym w ofercie, licząc od otrzymania zgłoszenia telefonicznego od służb miejskich – Wydziału GKRiOŚ lub Straży Miejskiej w Knurowie. e) Pozimowe oczyszczenie dróg - wstępny zakres usługi ustalony został w załączniku nr 2 do wzoru umowy. Szczegółowy wykaz dróg i termin wykonania usługi ustalony zostanie we wskazaniu prac wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru umowy. f) Pozimowe oczyszczenie chodników, ciągów pieszych, rowerowych i parkingów wstępny zakres usługi ustalony został w załączniku nr 3 do wzoru umowy. Szczegółowy wykaz chodników, ciągów pieszych, rowerowych i parkingów do pozimowego oczyszczenia i termin wykonania usługi ustalony zostanie we wskazaniu prac wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru umowy. 3). Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania I i II Wykonawca realizował będzie przy użyciu pojazdów zgodnych z normą w zakresie emisji spalin, zadeklarowaną w ofercie. Zamawiający wymaga, żeby pojazdy spełniały wymagania co najmniej normy EURO 3 w zakresie emisji spalin. 3.1) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych, świadectw homologacji lub innych dokumentów potwierdzających, iż pojazdy (samochody, zamiatarki) spełniają wymagania normy EURO 3 lub zadeklarowanej w ofercie normy w zakresie emisji spalin; 3.2) Kopie dokumentów jak w pkt 3.1) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 3.3) Za niewykorzystywanie pojazdów spełniających normę EURO 3 bądź zadeklarowaną normę w ofercie lub nieterminowe przedłożenie kopii dokumentów określonych w pkt 3.1) będą naliczane kary umowne. 4) Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań określają wzory umów stanowiące załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas przystąpienia do wykonania prac w trybie interwencyjnym 30,00
Zastosowanie pojazdów realiz. przed. zam. spełniających wymagania w zakresie emisji spalin 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: 1) Rozpoczęcie prac od dnia podpisania umowy. 2) Zakończenie prac - 31.12.2020 r. lub do wykorzystania środków finansowych.
 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska


 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uwaga:

w dniu 08.02.2018 r.  wprowadzono wyjaśnienia treści SIWZ,  zmianę Nr 2 SIWZ oraz zmianę  ogłoszenia o zamówieniu.  Termin składania ofert został przesunięty na dzień 13.02.2018 r. do godz. 10.00.

Wyjaśnienia oraz Zmiana nr 2 SIWZ zamieszczone są na stronie gdzie zamieszczona jest SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku.

Uwaga:

w dniu 05.02.2018 r. wprowadzono zmianę nr 1 do SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu dotyczącą zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert został przesunięty na dzień 12.02.2018 r. do godz. 10.00.

Zmiana nr 1 SIWZ zamieszczona jest na stronie gdzie zamieszczona jest SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szulc
Informację wytworzył:Monika Szczuk
Data na dokumencie:30.01.2018
Data publikacji:30.01.2018 14:12