4 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”

Ogłoszenie nr 500030384-N-2018 z dnia 09-02-2018 r.

 

Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 505750-N-2018 
Data: 23/01/2018 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 72724500000, ul. ul. Stefana Batorego  5, 44194   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 2352735, e-mail msp6@interia.pl, faks 0-32 2352735. 
Adres strony internetowej (url): http://www.msp6.edu.pl/ 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-14, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-15, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:4 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Jojko
Informację wytworzył:Anna Misiura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2018 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż