Ogłoszenie nr 525442-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. 

Gmina Knurów: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Knurów, krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000, ul. ul. dr. Floriana Ogana  5  , 44190   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.
Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak
http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, pocztą kurierską 
Adres:
Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach”.
Numer referencyjny:  ZP.271.2.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) budowę lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie – Szczygłowicach, w tym:
a) budowę budynku poczekalni dla pasażerów o konstrukcji murowanej o wymiarach 9,10x9,10 m i wysokości 4,40 m wraz z instalacjami wewn. i wyposażeniem, w tym:
a.1) instalacje sanitarne:
- instalacja wodociągowa wewnętrzna wraz z białym montażem;
- instalacja CWU (ciepłej wody użytkowej);
- instalacja kanalizacji sanitarnej;
- instalacja centralnego ogrzewania z montażem grzejników;
- instalacja wentylacji;
a.2) instalacje elektryczne i teletechniczne:
- zasilanie energetyczne obiektu ze złącza kablowego;
- instalacja wewnętrzna oświetlenia budynku;
- instalacja zewnętrzna budynku (obejścia budynku);
- instalacja oświetlenia wiaty przystankowej;
- wewnętrzna instalacja gniazd zasilających;
- instalacja ochrony przeciwporażeniowej;
- instalacja ochrony przepięciowej;
- instalacja sieci okablowania strukturalnego;
- instalacja uziemiająca obiektu;
- instalacja monitoringu CCTV;
- instalacja fotowoltaiczna;
- instalacja zasilania energetycznego biletomatu;
a.3) dostawa i montaż toalety półautomatycznej w budynku poczekalni dla pasażerów wraz z instalacjami i całym wyposażeniem,
b) budowa wiaty rowerowej o wym. 2,5x7,74 m h=2,55m wraz z 10 stojakami na rowery – 1 szt.,
c) budowa wiaty przystankowej o wym. 1,8x11m h=2,55 m – 3 szt.,
d) budowa wiaty przystankowej ( zadaszenie biletomatu ) o wym. 1,8x2,86 h=2,55m – 1 szt.,
e) elementy małej architektury, w tym:
e.1) dostawa i montaż ławek (11 szt.), koszy na śmieci (12 szt.) oraz koszy na psie odchody (2 szt.),
e.2) dostawa i montaż pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych i mieszanych – 4 szt.,
e.3) dostawa i montaż stojaków na rowery – 14 szt.,
e.4) dostawa i montaż barierki oddzielającej chodnik od placu manewrowego dla autobusów – ok. 53,60 mb,
e.5) dostawa i montaż skrzynki serwisowej – 2 szt.,
e.6) dostawa i montaż tablicy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – 4 szt.,
e.7) dostawa i montaż pylonu informacyjnego o przystanku – 2 szt.,
f) uzbrojenie terenu:
f.1) budowa sieci wodociągowej, w tym:
- wodociąg W1 (od węzła W1 do węzła W13) z rur PE100 SDR11 O160mm;
- przyłącze wodociągowe do budynku poczekalni (od węzła W4 do węzła W4.2 z rur PE100 SDR11 O32mm;
- zabudowa hydrantu przeciwpożarowego DN80;
f.2) budowa kanalizacji sanitarnej, w tym:
- kanał sanitarny KS1 (od projektowanej studzienki S1 do istniejącej studzienki k190) z rur PVC O200mm,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku poczekalni z rur PVC O160mm,
- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego O425 mm – 7 szt.;
f.3) budowa sieci kanalizacji deszczowej, w tym:
- kanał deszczowy KD1 (od zrealizowanej studzienki D2 do studzienki D9) z rur PVC O315mm;
- przykanaliki z rur PVC O200;
- przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku poczekalni z rur PVC O160mm;
- studzienki kanalizacyjne betonowe O1000 – 6 szt.;
- studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego O315 mm – 1 szt.;
- wpusty deszczowe betonowe DN500 z osadnikami wyposażone w ruszty żeliwne – 11 szt.;
- separator substancji ropopochodnych koalescencyjny – 1 szt.;
f.4) budowa oświetlenia zewnętrznego, w tym:
- zasilanie energetyczne obiektu ze złącza kablowego;
- ułożenie kabla oświetleniowego – YAKXS 4x35 mm2;
- ułożenie kabla oświetleniowego – YAKXS 4x120 mm2;
- ułożenie kabla oświetleniowego YKY 3x6 mm2;
- ułożenie kabla oświetleniowego YKY 3x4 mm2;
- montaż słupów oświetleniowych L1÷L8 okrągłych aluminiowych parkowych o wysokości 5 m – 8 szt.;
- montaż słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 8,5 m wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi – 23 szt.;
- montaż słupa oświetleniowego stalowego o wysokości 8,0 m wraz z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową – 1 szt. (słup pod montaż kamery);
g) wykonanie nawierzchni zjazdu, placu manewrowego oraz jezdni dróg – KR3 wraz z podbudową, w tym:
g.1) warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 11 PMB45/80-65 o grubości 4 cm,
g.2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-60 o grubości 7 cm,
g.3) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o grubości 7 cm,
g.4) podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm,
g.5) warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego o grubości 75 cm i E2>=120 MPa,
h) wykonanie poszerzenia nawierzchni na zjazdach, w tym:
h.1) kostka granitowa 15/17 cm,
h.2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 4 cm,
h.3) podbudowa z betonu cementowego C16/20 o grubości 20 cm,
h.4) warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego o grubości 75 cm i E2>=120 MPa,
i) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla pojazdów osobowych, w tym:
i.1) kostka betonowa koloru szarego o wysokości 8 cm,
i.2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 4 cm,
i.3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 20 cm,
i.4) warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego o grubości 75 cm i E2>=120 MPa,
j) wykonanie nawierzchni peronów/ wyspy, w tym:
j.1) kostka betonowa koloru szarego/ czerwonego (w obrębie przejścia dla pieszych) o wysokości 8 cm,
j.2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 4 cm,
j.3) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm,
j.4) warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości 20 cm,
k) wykonanie nawierzchni drogi rowerowej – Konstrukcja 1, w tym:
k.1) beton asfaltowy koloru czarnego z dodatkiem włókien aramidowych (kevlarowych) – 5 cm,
k.2) warstwa podbudowy – grunt rodzimy stabilizowany cementem z dodatkiem preparatu jonowymiennego – 25 cm,
l) wykonanie nawierzchni chodnika – Konstrukcja 2, w tym:
l.1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej – 8 cm,
l.2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4 cm,
l.3) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - 15 cm,
l.4) warstwa mrozoochronna z pospółki – 20 cm,
m) wykonanie nawierzchni drogi rowerowej w ciągu istniejącego chodnika – Konstrukcja 3, w tym:
m.1) beton asfaltowy koloru czarnego z dodatkiem włókien aramidowych (kevlarowych) – 5 cm,
m.2) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (jako warstwa wyrównująca) - min. 10 cm,
m.3) podbudowa istniejąca z mieszanki niezwiązanej pozostała po rozbiórce istniejącego chodnika – min. 10 cm,
n) uzupełnienie nawierzchni wzdłuż projektowanego krawężnika – Konstrukcja 5, w tym:
n.1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 8 cm,
n.2) podsypka cementowo-piaskowa 1:2,
n.3) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C/90/3 o uziarnieniu 0/31,5,
2) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem opracowanym przez Wykonawcę (o którym mowa w pkt 2)) oraz usunięcie ww. oznakowania po odbiorze docelowej organizacji ruchu,
4) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu w oparciu o projekt docelowej organizacji ruchu przekazany przez Zamawiającego,
5) oznakowanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę,
6) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi, regulacja studzienek, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, wycinka zieleni itp.),
7) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku poczekalni zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017r., poz. 1498),
8) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami pozwolenia na budowę i przepisami prawa budowlanego, zwanej dalej „pozwoleniem na użytkowanie”,
9) zapewnienie nadzoru ornitologicznego nad wykonaniem prac związanych z wycinką drzew, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 3 pkt. 1.44 wzoru umowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
4. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.
5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów wymienionych w § 9 pkt 3 wzoru umowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (robociznę i materiały) na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Warunki gwarancji określa wzór Karty Gwarancyjnej, stanowiący zał. nr 3 do wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV:  45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45442000-5
45233320-8
45233141-9
45233220-7
45233200-1
45233224-5
45233150-5
45233000-9
45112600-1
45223810-7
45111000-8
45310000-3
45223200-8
45400000-1
45223210-1
45421000-4
45450000-6
45231300-8
45232150-8
45232130-2
45332200-5
45332300-6
45331210-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:     lub   dniach: 
lub
data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2019-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:   1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia określony w rozdz. III SIWZ w następujących terminach: 1) termin rozpoczęcia usług wyszczególnionych w § 1 pkt 2.2 i 2.4 wzoru umowy – do 3 dni od daty podpisania umowy, 2) termin rozpoczęcia robót wyszczególnionych w § 1 pkt 2.1 wzoru umowy - w ciągu 3 dni od daty przekazania placu budowy, 3) termin dostarczenia do Zamawiającego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, 4) termin przekazania placu budowy - do 10 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 5) termin zakończenia robót i usług wyszczególnionych w § 1 pkt 2.1, 2.3 ÷ 2.7 i pkt 2.9 wzoru umowy - do dnia 30.04.2019 r. 6) termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 30.07.2019 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000,00 zł;
Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli: 1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:

a) doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej:
a.1) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi o wartości brutto min. 500.000,00 zł,
a.2) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni z asfaltobetonu lub kostki brukowej wraz z podbudową o wartości brutto min. 500.000,00 zł każda,
Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch takich zamówień.
a.3) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego o wartości min. 200 000,00 zł każda,
Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch takich zamówień.
a.4) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości min. 200 000,00 zł każda,
Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch takich zamówień.
a.5) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej o wartości min. 50.000,00 zł każda.
Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch takich zamówień.

b) dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu lub wykształceniu:
b.1) kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (kierownik budowy, kierownik robót) po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
b.2) kierownikiem robót drogowych - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (kierownik budowy, kierownik robót) po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
b.3) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (kierownik budowy, kierownik robót) po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
b.4) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (kierownik budowy, kierownik robót) po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
b.5) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (kierownik budowy, kierownik robót) po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
b.6) kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (kierownik budowy, kierownik robót) po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
b.7) osobą do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru,
b.8) osobą do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji,
b.9) osobą do kierowania pracami związanymi z wycinką, nasadzeniami i pielęgnacją zieleni, posiadającą min. wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub leśnicze.

W przypadku posiadania wymaganych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia jedna osoba może łączyć funkcję kierownika budowy, kierownika robót i/lub osoby wyznaczonej do nadzoru nad robotami elektrycznymi oraz kierowania pracami dot. zieleni.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, która uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli: 1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji wskazanych wyżej w lit. a.2), lit. a.3), lit. a.4) i lit. a.5).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1)-3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. V ust. 1 pkt 1) SIWZ;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.
2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.
3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ.
4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.
6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 3 pkt 1) SIWZ.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.
Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu,
2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kierownika budowy 20,00
Okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data:  godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 PZP, oraz w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP:
1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:
a) zmiany terminu określonego w § 4 pkt 1 lit. d i e wzoru umowy w przypadku:
a.1) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,
a.2) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 14 pkt 9 wzoru umowy,
a.3) wad i braków w dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 pkt 5, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1.41 wzoru umowy,
a.4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
a.5) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 pkt 1 wzoru umowy,
a.6) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,
a.7) nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 pkt 2 lit. a wzoru umowy , z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 pkt 8 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 pkt 1.3 i 1.4 wzoru umowy,
d) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych,
e) aktualizacji harmonogramu realizacji z przyczyn zaakceptowanych przez Zamawiającego,
f) zmiany osób wymienionych w § 3 pkt 2 lit. a oraz w § 16 pkt 1 wzoru umowy - zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 pkt 2 oraz w § 16 wzoru umowy,
g) zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, określonego w § 5 pkt 1 wzoru umowy,
h) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 pkt 10 wzoru umowy,
i) zmiany planowanego terminu płatności, określonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy,
j) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z § 17 pkt 6 wzoru umowy.
2) Warunki wprowadzania zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej określa załącznik nr 6 do wzoru umowy.
3) Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-20, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są następujące osoby:
1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch,
2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Urszula Czarnecka,
faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w rozdziale VII SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

 

Uwaga:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uwaga:

W dniu 15.03.2018r. wprowadzono zmianę nr 1 do SIWZ i przesunięto termin składania ofert na dzień 22.03.2018r. do godz. 10.00.

Szczegóły dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej:

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Uwaga:

W dniu 19.03.2018r. wprowadzono zmianę nr 2 do SIWZ i przesunięto termin składania ofert na dzień 27.03.2018r. do godz. 10.00.

Szczegóły dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej:

http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Data publikacji:02.03.2018 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:02.03.2018
Informację aktualizował:Urszula Czarnecka
Data aktualizacji:19.03.2018 15:08